Værd at vide

Nyttig infor­ma­tion til dig, der er kun­de ved Herning Vand.

Privat > Værd at vide
Alle
  • Alle
  • Drikkevand
  • Spildevand

Forstå din regning

Få hjælp til at for­stå de for­skel­li­ge ele­men­ter på din regning.

Meld flyt­ning

Skal du flyt­te, skal det mel­des til os, så vi kan lave en slu­top­gø­rel­se på dit forbrug.

Rotter

Hvordan und­går du rot­ter, og hvad gør du, hvis du har fået dem?

Skal du byg­ge om?

Få hjælp til at udfø­re arbej­de ved­rø­ren­de klo­ak og drik­ke­vands­led­nin­ger korrekt.

Separering

Hvad, hvor­for og hvor­dan. Bliv klo­ge­re på kloakseparering.

Viden og Materialer

Bliv klo­ge­re på vand, vand­for­brug, klo­ak og meget mere…

Skelbrønd

En skel­brønd er en min­dre brønd med rense- og inspektionsmuligheder.

Alarmservice

Find svar på de mest stil­le­de spørgs­mål ved­rø­ren­de vores alarmservice.

Problemer med dit drikkevand

Brunt vand, kun koldt vand eller slet ingen vand. Få svar på, hvad du så gør.

Spørgsmål til separering

Find svar på de oftest stil­le­de spørgs­mål til separering.

Vandmålere

Læs mere om hvor­dan vi kon­trol­le­re vores vand­må­le­re, sådan at du kan være tryg.

Nedsivning på egen grund

Nogle ste­der kan regn- og over­fla­de­van­det helt eller del­vist nedsi­ves på egen grund.

Skybrud

Skybrud kan med­fø­re over­svøm­mel­ser og vand­ska­der i dit hus og kæl­der af fle­re årsager.

Tømnings­ordningen

Ejer du en ejen­dom, der ikke er til­slut­tet den offent­li­ge klo­ak, er du for­plig­tet til at få tømt ejen­dom­mens sep­tik­tank en gang om året.

Undgå vand i kælderen

Både kom­mu­nen, Herning Vand og dig selv som huse­jer har et ansvar i for­hold til at und­gå vand i kælderen.

Vandskader – læka­ge og brud

Utætte og øde­lag­te van­d­rør kan være skyld i sto­re ska­der og kan koste dig man­ge penge.

Stophaner

Din stop­ha­ne er pla­ce­ret uden­for. Når vi kom­mer og mar­ke­rer den, skal vi der­for ikke ind i dit hjem, og du behø­ver ikke at være hjemme.

Brownouts

Læs mere om plan­lag­te afbry­del­ser af strøm­for­sy­nin­gen og hvor­dan de påvir­ker dit drikke- og spildevand.

Drikkevand i krisesituationer

Sådan for­be­re­der du dig og sik­rer dit drik­ke­vand i en krisesituation.

Nyttig info

Nyttig information til dig som er kunde ved Herning Vand

Vand i kæl­de­ren, rot­ter i klo­ak­ken, sepa­re­ring eller tøm­nings­ord­ning af sep­tik­tan­ke. Der er man­ge ting at være obs på i for­hold til drik­ke­vands­for­sy­nin­gen og afled­ning af spil­de­vand. Her på siden har vi sam­let en mas­se infor­ma­tion, der for­hå­bent­lig kan gøre dig klo­ge­re. Fandt du ikke det, du søg­te, eller har du yder­li­ge­re spørgs­mål, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te os.