Driftsinfo og projekter

Se og anmeld drifts­for­styr­rel­ser og læs om nuvæ­ren­de og plan­lag­te pro­jek­ter på din adresse.

Driftsinfo og projekter

Herning Kommune

Der er næsten altid vand i hanen, men vi kan være nødsaget til at lukke.

Intet hol­der evigt. Heller ikke vand­led­nin­ger. Derfor kan vi af og til være nød til at luk­ke for van­det for at repa­re­re led­nin­ger, lige­som der kan opstå plud­se­lig brud, som gør, at du ikke har vand i hanen.

Vi infor­me­rer altid om plan­lag­te afbry­del­ser via sms eller brev, lige­som vi ved stør­re pro­jek­ter oply­ser om omfang, tids­plan osv. Ved plud­se­li­ge afbry­del­ser sen­der vi en sms ud. Al den info kan du også fin­de her på siden, hvor du også kan til­mel­de dig vores sms-service, så du fremad­ret­tet bli­ver infor­me­ret, hvis vi er nødt til at luk­ke for vandet.