Vilkår for hjemmeside

Vilkår for Herning Vands hjemmeside

Om os > Det med småt (jura/vedtægter) > Vilkår for hjemmesiden

Persondatapolitik – herningvand.dk

Din data­sik­ker­hed er vig­tig for os, og vi væg­ter der­for højt, at dine per­so­nop­lys­nin­ger hånd­te­res på en ansvar­lig måde.

Nedenfor kan du læse, hvor­dan Herning Vand A/S (her­ef­ter ”Herning Vand”, »vi«, »os« eller »vores«) behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger om dig, når vi age­rer som dataansvarlig.

Du kan også læse om, hvil­ke ret­tig­he­der du har i for­bin­del­se med vores behandling.

Browser­understøttelse

Siden er opti­me­ret med fokus på respon­sivt design. Det bety­der, at når du besø­ger herningvand.dk på din smartp­ho­ne eller tab­let, til­pas­ses lay­ou­tet til din skærm­stør­rel­se. For at vise ind­hol­det kor­rekt er det vig­tigt, at du benyt­ter en brow­ser, der under­støt­ter PHP, HTML og Java

Hjemmesiden er optimeret til følgende browsere:

Microsoft Internet Explorer 8, 9 og 10 (bemærk at IE8, 9, 10 ikke under­støt­tes i Windows XP)

Edge

Chrome

Firefox

Safari

Disclaimer

Indholdet på Herning Vands hjem­mesi­de og under­lig­gen­de sites er en ser­vi­ce til vores kun­der, for­ret­nings­part­ne­re og øvri­ge inter­es­sen­ter. Indholdet på hjem­mesi­den gives til ori­en­te­ring og er af gene­rel karak­ter. Der gives såle­des ikke kon­kre­te garantier.

Vi bestræ­ber os på at hol­de oplys­nin­ger­ne og funk­tio­ner­ne på hjem­mesi­den kor­rek­te og opda­te­re­de, men vi kan ikke garan­te­re det­te og påta­ger os såle­des intet ansvar for fejl eller ude­la­del­ser. Vi for­be­hol­der os ret til at ændre, erstat­te eller slet­te dele af ind­hol­det og kan begræn­se adgan­gen til eller afbry­de distri­bu­tio­nen på hjem­mesi­den til enhver tid og efter eget skøn.

Vi bestræ­ber os på at hol­de hjem­mesi­den fri for virus o.lign., men vi kan ikke give garan­ti her­for. Vi anbe­fa­ler, at du sør­ger for pas­sen­de sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger hos dig selv og scan­ner for virus og anden ond­s­in­det kode. Herning Vand Holding A/S kan ikke dra­ges til ansvar for even­tu­el­le ska­der, tab m.v. i anled­ning heraf.

På hjem­mesi­den er der hen­vis­nin­ger (links) til andre ste­der på inter­net­tet. Vi har ingen mulig­he­der for at kon­trol­le­re ind­hol­det eller til­gæn­ge­lig­he­den af dis­se hen­vis­nin­ger og fra­skri­ver os der­for ethvert ansvar herfor.

Ejendomsret og immaterielle rettigheder

Indholdet på den­ne hjem­mesi­de til­hø­rer Herning Vand Holding A/S. Vi for­be­hol­der os ejen­doms­ret, ophavs­ret, vare­mær­ke­ret eller anden imma­te­ri­al­ret til hjem­mesi­den samt vare­mær­ker, ser­vi­ce­mær­ker, vare­be­teg­nel­ser, log­o­er og pro­duk­ter, der vises på hjem­mesi­den, og dis­se må ikke anven­des uden for­ud­gå­en­de skrift­ligt samtyk­ke fra Herning Vand Holding A/S, med­min­dre det tyde­ligt frem­går, at mate­ri­a­let kan benyt­tes uden samtyk­ke. Fremgår det af hjem­mesi­den, at dele af mate­ri­a­let kan benyt­tes uden for­ud­gå­en­de samtyk­ke, skal angi­vel­ser, hvorun­der mate­ri­a­let kan anven­des, dog respekteres.

Cookies

Ved at klik­ke ind på Herning Vands hjem­mesi­de og vores selvbetjenings-service MIN SIDE, accep­te­rer du vores brug af cookies.

Cookies er små tekst­fi­ler, der inde­hol­der bog­sta­ver og tal, som lag­res på din com­pu­ter. Hvorvidt det sker eller ej afhæn­ger af din com­pu­ters opsætning.

Vi kan dog ikke bru­ge cook­i­es til at se præ­cis hvem du er, og hvor i lan­det du er fra, din IP-adresse eller andre for­mer for per­son­hen­før­ba­re detal­jer. De oplys­nin­ger er vi hel­ler ikke inter­es­se­re­de i. Vi bru­ger sta­ti­stik fra Google Analytics til at fore­bed­re den løben­de udvik­ling af siden, så den fun­ge­rer mest opti­malt for dig. Du kan for­try­de accept af cook­i­es og læse om de cook­i­es vi bru­ger her. 

Du kan læse mere om cook­i­es på: minecookies.org

Du kan fin­de vej­led­nin­ger til at slet­te eller blo­ke­re cook­i­es her.

Plugins og beskyttelse af personoplysninger

Vi bru­ger for­skel­li­ge plu­gins på vores hjem­mesi­de, for at give dig den bed­ste bru­gero­p­le­vel­se og ser­vi­ce. Nogle af de plu­gins, vi bru­ger, bidra­ger til at ind­hen­te per­son­da­ta. Dette gæl­der for eksem­pel vores for­mu­la­rer til at anmel­de en van­din­stal­la­tion, til­mel­ding til sko­le­be­søg og lignende.

Vi beder kun om de data, der er strengt nød­ven­digt for at hjæl­pe dig videre

Vi ind­hen­ter per­son­da­ta, der omfatter:

  • Navn
  • Mailadresse
  • Telefonnummer
  • Adresse
  • Virksomhed

Persondata behand­les for­tro­ligt, og vide­re­gi­ves ikke til tred­je­part. Data, sendt via hjem­mesi­den, er kryp­te­ret via et SSL cer­ti­fi­cat, og kan der­med ikke til­gå­es af tredjepart.