Selvbetjening

Klik på gen­ve­je­ne her­un­der for at fin­de den selv­be­tje­nings­løs­ning, du skal bruge.

Samarbejdspartnere > Selvbetjening
Alle
  • Alle
  • Drikkevand
  • Spildevand

Meld flyt­ning

Skal du flyt­te, skal det mel­des til os, så vi kan lave en slu­top­gø­rel­se på dit forbrug.

Drifts­forstyrrelser

Se om vi mid­ler­ti­digt har luk­ket for van­det på din adresse.

Lej en Bi-måler

Erhvervskunder kan – hvis de ønsker det – leje en måler.

Bestilling af byggevands-kasse

Bestil en byg­ge­vand­skas­se og få gode råd og vejledninger.

Anmeld drifts-forstyrrelse

Oplever du en drifts­for­styr­rel­se i dit områ­de, kan du anmel­de den her.

Akut behov for hjælp? Kontakt os på tlf. 9999 2299.

Byggesager på din adresse

Her kan du fin­de offent­li­ge og gam­le doku­men­ter fra byg­ge­sa­ger på din ejendom.

Anmeldelse af vandinstallation

Inden der udfø­res arbej­de på van­din­stal­la­tio­ner­ne, skal det anmel­des til os.

Refusion ved rørskade

Hvis du util­sig­tet har haft et ekstra stort vand­for­brug på grund af en instal­la­tion, kan du søge refusion.

Afbrydelse af for­sy­ning af drikkevand

Har du brug for at afbry­de for­sy­nin­gen af drik­ke­vand enten per­ma­nent eller midlertidig?

Afbrydelse af regn- og spildevandsstik

Har du brug for at afbry­de for­bin­del­sen til regn- og spil­de­vand enten per­ma­nent eller midlertidig?

Digitalt kort

På vores digi­ta­le kort kan du få et over­blik over klo­a­k­rø­re­ne i Herning kom­mu­ne og fin­de din stophane.

Lednings­ejerregistret

LER er et lands­dæk­ken­de regi­ster over alle lan­dets led­nings­e­je­re og deres interesseområder

Bruger ID og adgangskode

Modtag bru­ger ID og adgangs­ko­de til Admin-portalen.

Samarbejdspartnere

Selvbetjening for samarbejdspartnere hos Herning Vand

Som sam­ar­bejds­part­ner hos Herning Vand vil vi ger­ne hjæl­pe dig bedst muligt til at hjæl­pe vores kun­der. Derfor har vi sam­let en lang ræk­ke selv­be­tje­nings­løs­nin­ger her på siden, så du selv eksem­pel­vis kan bestil­le en byg­ge­vand­skas­se,  anmel­de en van­din­stal­la­tion eller søge om at afbry­de regn- og spildevandsstikket.

 

Finder du ikke det, du søger, sid­der vores kun­de­ser­vi­ce klar til at hjæl­pe dig på enten mail eller tele­fon. Du fin­der kon­tak­top­lys­nin­ger herunder.