Selvbetjening

Klik på gen­ve­je­ne her­un­der for at fin­de den infor­ma­tion du søger

Samarbejdspartnere > Selvbetjening
Alle
  • Alle
  • Drikkevand
  • Spildevand

Meld flyt­ning

Skal du flyt­te, skal det mel­des til os, så vi kan lave en slu­top­gø­rel­se på dit forbrug.

Drifts­forstyrrelser

Se om vi mid­ler­ti­digt har luk­ket for van­det på din adresse.

Lej en Bi-måler

Erhvervskunder kan – hvis de ønsker det – leje en måler.

Bestilling af byggevands-kasse

Bestil en byg­ge­vand­skas­se og få gode råd og vejledninger.

Anmeld drifts-forstyrrelse

Oplever du en drifts­for­styr­rel­se i dit områ­de? Anmeld den her.

Vandbrud? – så kon­takt vores vagt­te­le­fon på 3091 6640.

Byggesager på din adresse

Her kan du fin­de offent­li­ge og gam­le doku­men­ter fra byg­ge­sa­ger på din ejendom.

Anmeldelse af vandinstallation

Inden der udfø­res arbej­de på van­din­stal­la­tio­ner­ne, skal det anmel­des til os.

Refusion ved rørskade

Hvis du util­sig­tet har haft et ekstra stort vand­for­brug på grund af en instal­la­tion, kan du søge refusion.

Afbrydelse af for­sy­ning af drikkevand

Har du brug for at afbry­de for­sy­nin­gen af drik­ke­vand enten per­ma­nent eller midlertidig?

Afbrydelse af regn- og spildevandsstik

Har du brug for at afbry­de for­bin­del­sen til regn- og spil­de­vand enten per­ma­nent eller midlertidig?

Digitalt kort

På vores digi­ta­le kort kan du få et over­blik over klo­a­k­rø­re­ne i Herning kom­mu­ne og fin­de din stophane.

Lednings­ejerregistret

LER er et lands­dæk­ken­de regi­ster over alle lan­dets led­nings­e­je­re og deres interesseområder

Samarbejdspartnere

Selvbetjening til samarbejdspartnere hos Herning Vand

It is a long establis­hed fact that a rea­der will be distra­cted by the rea­dab­le con­tent of a page when look­ing at its lay­out. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less nor­mal distri­bu­tion of let­ters, as oppo­sed to using ”Content here, con­tent here”, making it look like rea­dab­le English.

It is a long establis­hed fact that a rea­der will be distra­cted by the rea­dab­le con­tent of a page when look­ing at its layout.