Om Herning Vand

Vi arbej­der hver dag for at sik­re dig rent, sundt og vels­ma­gen­de drik­ke­vand samt en effek­tiv og mil­jø­mæs­sig rig­tig rens­ning af spildevandet.

Om os
Herning Vand Ikoner

Historie

Fra egen brønd til fæl­les vand­for­sy­ning og cen­tral ren­sing af spil­de­van­det. Læs histo­ri­en om Herning Vand her.

Herning Vand Ikoner

Organisation

Herning Vand er en kon­cern med to dat­ter­sel­ska­ber. Hvert sel­skab har sin egen besty­rel­se. Find info om besty­rel­ser­ne og refe­ra­ter fra deres møder her.

Herning Vand Ikoner

Strategi

Vores stra­te­gi er et fiks­punkt for alle, der er en del af Herning Vands frem­ti­di­ge udvikling.

Herning Vand Ikoner

Årsrapporter

Læs eller down­lo­ad alle vores års­rap­por­ter og se, hvor­dan det er gået os igen­nem årene.

Herning Vand Ikoner

FN’s ver­dens­mål

Vi gør det for at gøre noget kon­kret, som gør en for­skel for mil­jø­et, for vores sam­fund og for os selv. Vi gør det, for­di vi kan.

Herning Vand Ikoner

Herning Vand in English

Read about our com­pa­ny and the history behind it in English.

Herning Vand Ikoner

Vandværker og boringer

Herning Vand har 22 bor­in­ger, hvor­fra vi hen­ter drik­ke­van­det. Det bli­ver behand­let på et af vores tre vandværker.

Herning Vand Ikoner

Renseanlæg

Spildevandet i Herning Kommune ren­ses på et af vores 14 ren­se­an­læg. Lær mere om sel­ve ren­se­pro­ces­sen her.

Herning Vand Ikoner

Udviklings-projekter

Det kræ­ver nye løs­nin­ger at sik­re en grøn frem­tid for vores børn.

Herning Vand Ikoner

CSR og certificeringer

Herning Vand A/S har et soci­alt ansvar over­for vores kun­der, sam­ar­bejds­part­ne­re og leverandører.

Herning Vand Ikoner

Benchmarking

Sammenlign vores pri­ser og tak­ster med de vand­sel­ska­ber, der er omfat­tet af Vandsektorloven.

Herning Vand Ikoner

Presse

Her kan du læse vores pres­se­med­del­el­ser, down­lo­a­de bil­le­der og fin­de vores logo.

Herning Vand Ikoner

Jobside

Vil du ger­ne arbej­de hos Herning Vand?

Herning Vand Ikoner

Nyhedsarkiv

Missede du en nyhed, fin­der du den her i arkivet.

Herning Vand Ikoner

CVR, EAN og Kontonumre

Herning Vand består af tre sel­ska­ber. Vær sik­ker på, du beta­ler til det kor­rek­te CVR‑, EAN-og kontonummer.

Herning Vand Ikoner

Det med småt

Vi har sam­let et over­blik over alt det »med småt«. Find vedtæg­ter, lov­giv­ning og for­skel­li­ge erklæ­rin­ger her.

Herning Vand kort fortalt

100% Ejerforhold

Herning Vand A/S er 100% ejet af Herning Kommune.

Mission

Vi sik­rer sundt vand. Tryghed for leve­ring: Vi sik­rer, at du altid har rent vand i hanen, og at du kan kom­me af med dit spil­de­vand. Tryghed for sund­hed: Vi sik­rer, at det vand, du drik­ker, er rent – og sundt.

Værdier

Ansvarlighed – Helhed – Troværdighed – Samarbejde

Vision

Herning Vand efter­la­der ingen reg­ning til eftertiden.

6.620,44 kroner

Inklusiv moms og afgif­ter. Det er den pris, en gen­nem­snits­fa­mi­lie beta­ler for drik­ke­vand og vand­af­led­ning hos os ved et for­brug på 83,4 m³. Gennemsnitsprisen hos vores nabo­er er 6.065 kro­ner. Priserne gæl­der for et års for­brug i 2023.

37.100 ejendomme

Cirka så man­ge ejen­dom­me leder deres spil­de­vand via cir­ka 180 pum­pe­sta­tio­ner gen­nem spil­de­vands­led­nin­ger­ne til 11 renseanlæg.

62 % af vores omsætning

I peri­o­den 2019 – 2022 for­ven­ter vi sam­let set at bru­ge cir­ka 435 mil­li­o­ner kro­ner til anlægs­in­ve­ste­rin­ger, her­un­der byg­ge­mod­ning af nye udstyk­nin­ger og sepa­rat klo­a­ke­rin­ger. Vores omsæt­ning i sam­me peri­o­de for­ven­tes at bli­ver 699 mil­li­o­ner kroner.

2013

Herning Vand A/S blev i 2013 omdan­net til Herning Vand Holding A/S med to dat­ter­sel­ska­ber: Herning Rens A/S og Herning Vand A/S.

22 boringer

Fordelt på syv kil­de­plad­ser. Herfra pum­per vi det rene grund­vand op og leder det til vand­vær­ket, hvor vi fjer­ner metan, jern og man­gan, inden det sen­des gen­nem van­d­rø­re­ne ud til kun­der­ne som rent drikkevand.

3,3 millioner m³ drikkevand

Leder vores tre vand­vær­ker årligt gen­nem vand­led­nin­ger til cir­ka 19.000 adresser.

Herning Vand

»Vi arbejder hver dag for at sikre dig rent og velsmagende drikkevand, ligesom vi indsamler og renser dit spildevand, inden vi fører det retur til vandkredsløbet. Det gør vi med respekt for vores kunder, samarbejdspartnere og samfundet.”

Ovenstående er Herning Vands ker­ne­op­ga­ve, og hver dag arbej­der 65 ansat­te for at opfyl­de net­op det. Siden 1907 har Herning by fået vand fra et vand­værk, og i dag ejer og dri­ver vi tre vand­vær­ker (Østre, Nordre og Vestre), der leve­rer rent vand til cir­ka 18.000 kun­der. Spildevandet fra hele Herning Kommune ren­ses på et af de 11 ren­se­an­læg, hvoraf Herning Renseanlæg på Ålykkevej 5 i Herning er det stør­ste. Det er også her, vi har vores admi­ni­stra­tion samt plan- og projektafdeling.

Siden 2010 har vi været et selv­stæn­digt sel­skab ejet af Herning Kommune. Selskabet skal hvi­le i sig selv, hvil­ket bety­der, at Herning Vand ikke må tje­ne på de tak­ster og geby­rer, som opkræ­ves ved kun­der­ne. Hvis der ét år er opkræ­vet for meget, bli­ver det betalt til­ba­ge til for­bru­ger­ne åre­ne efter gen­nem lave­re takster.

Vi er et lokalt sel­skab, der spil­ler en aktiv rol­le i udvik­lin­gen af kom­mu­nen, for der arbej­des og age­res lokalt, men vi søger også sam­ar­bej­der både regio­nalt, natio­nalt og inter­na­tio­nalt for at ska­be tek­ni­ske og mil­jø­be­vid­ste løs­nin­ger, der gør gavn og sik­rer, at vi ikke efter­la­der en reg­ning til vores børn og børnebørn.