Meld flytning

Det skal være nemt og sik­kert at mel­de flyt­ning. Vi hjæl­per dig.

Privat > Selvbetjening > Meld din flytning

Meld flytning

En flyt­ning skal altid mel­des til os elek­tro­nisk. Det sik­rer en for­svar­lig hånd­te­ring af dine data, og du mod­ta­ger flyt­te­o­p­gø­rel­sen hurtigere.

Er det via Min Side, du mel­der flytning.

Skal du ikke fore­ta­ge dig noget. Ejendomsmæglere har direk­te adgang til flyt­tepor­ta­len og kla­rer flyt­nin­gen for dig.

Du kan som udgangs­punkt IKKE lade dine leje­re afreg­ne for vand- og spil­de­vand. Dog kan du anven­de flyt­tepor­ta­len, når du har en flyt­ning på din ejen­dom. Her flyt­ter du dig selv ud, og ind igen omkring en måler­af­læs­ning. Herefter dan­ner syste­met en flyt­te­o­p­gø­rel­se, du kan videre­fak­tu­re­re til fraf­lyt­ter, og en acon­to du kan videre­fak­tu­rer til til­flyt­ter. Dette koster nor­malt flyttegebyr.

I fald din ejen­dom opfyl­der kra­ve­ne i bekendt­gø­rel­sens for direk­te kun­de­af­reg­ning kan man du sæt­te leje­re ind.

Meld flyt­ning på veg­ne af dine leje­re via Min Side.

Er du end­nu ikke opret­tet på Min Side, kan du udfyl­de for­mu­la­ren her­un­der og mod­ta­ge bru­ger­navn og password. 

Skal du ikke fore­ta­ge dig noget. Det er din udle­jer, der skal mel­de flyt­ning for dig.

Er du flyt­tet men mod­ta­ger sta­dig reg­nin­ger fra din tid­li­ge­re adres­se, er det alt­så din tid­li­ge­re udle­jer, du skal have fat i for at få ved­kom­men­de til at mel­de flytning.

Kontakt

Har du spørgs­mål til flyt­ning, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te os på tlf. 9999 2299 – tast 1 eller info@herningvand.dk.

Modtager du vand fra et privat vandværk?

Så skal du mel­de flyt­ning til det pågæl­den­de vand­værk, der så mel­der flyt­nin­gen til os. Du fin­der en over­sigt over de pri­va­te vand­vær­ker her

Modtag bruger-id og adgangskode til Min Side som udlejer/administrator eller ejendomsmægler

Når du har udfyldt for­mu­la­ren, mod­ta­ger du dit bruger-id og adgangs­ko­de via mail.

Er I fle­re i afdelingen/virksomheden, der behø­ver adgang, skal I opret­te jer særskilt.

Er du alle­re­de opret­tet men har glemt dit pas­sword, skal du ikke udfyl­de for­mu­la­ren. Du kan i ste­det bede om et nyt pas­sword på login-siden til Min Side.