Persondatapolitik for leverandører

Persondatapolitik I for­bin­del­se med leve­ran­dør­for­hol­det med Herning Vand

Om os > Det med småt (jura/vedtægter) > Persondatapolitik for leverandører

PERSONDATAPOLITIK – LEVERANDØRER 

Herning Vand Holding A/S (Herefter benævnt ”Herning Vand”)  har regi­stre­ret per­so­nop­lys­nin­ger om dig, hvis

  • du er leve­ran­dør eller
  • du er til­knyt­tet en virk­som­hed, der er leve­ran­dør hos Herning Vand (kon­takt­per­son).

I den­ne sam­men­hæng skal vi efter per­son­da­ta­lov­giv­nin­gen give dig en ræk­ke oplys­nin­ger om, hvor­dan vi behand­ler dine oplysninger.

Såfremt du er kon­takt­per­son hos en leve­ran­dør opfor­dres du til at dele den­ne skri­vel­se med andre kon­takt­per­so­ner hos leve­ran­dø­ren, du ved alle­re­de har eller vil få kon­takt med Herning Vand.

Herning Vand er data­ansvar­lig for behand­lin­gen af dine oplys­nin­ger. Herning Vand kan kon­tak­tes via info@herningvand.dk eller på tlf. 99 99 22 99.

Hvilke oplys­nin­ger behand­les der?

Vi behand­ler ikke føl­som­me oplys­nin­ger om dig, men kun almin­de­li­ge. Dette inde­bæ­rer som leve­ran­dør stam­da­ta som navn, adres­se, tele­fon­num­mer, e‑mailadresse, men også beta­lings­op­lys­nin­ger og vil­kår for leverandørforholdet.

Som kon­takt­per­son hos en leve­ran­dør har vi stam­da­ta om dig, så som navn, tele­fon­num­mer, e‑mailadresse og stillingsbetegnelse.

Hvad er for­må­let med behand­lin­gen af oplysningerne?

Der er for­skel­li­ge for­mål med behand­lin­gen af oplys­nin­ger­ne om dig:

  • at admi­ni­stre­re leve­ran­dør­for­hol­det og opfyl­de vores kon­trak­t­mæs­si­ge for­plig­tel­ser over for dig, så læn­ge du er leve­ran­dør, her­un­der opbe­va­re oplys­nin­ger om dig og/eller en per­son til­knyt­tet en virk­som­hed, der er leverandør
  • at leve op til rele­vant lov­giv­ning på områ­det, her­un­der bogføringsloven
  • at opbe­va­re oplys­nin­ger om dig i en peri­o­de efter leve­ran­dør­for­hol­dets afslut­ning i dokumentationsøjemed

Hvad er det ret­li­ge grund­lag for behand­lin­gen af oplysningerne?

Som udgangs­punkt er det ulov­ligt at behand­le per­so­nop­lys­nin­ger, med­min­dre man har et ret­ligt grund­lag for behand­lin­gen.

Hos Herning Vand benyt­ter vi føl­gen­de ret­li­ge grund­lag, alt efter om du er leve­ran­dør eller kon­takt­per­son hos en leverandør:

Hvis du er leverandør:

Retsgrundlaget for behand­lin­gen er pri­mært afta­len mel­lem dig og Herning Vand om køb af dine ydel­ser, hvil­ket natur­ligt inde­bæ­rer behand­ling af oplys­nin­ger om dig, jf. per­son­da­ta­for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, litra b.

Det ret­li­ge grund­lag kan dog også være, at behand­lin­gen føl­ger af lov, jf. per­son­da­ta­for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, litra c. Herning Vand er eksem­pel­vis for­plig­tet efter bog­fø­rings­lo­ven til at opbe­va­re regn­skabs­ma­te­ri­a­le i op til 5 år + inde­væ­ren­de år.

Desuden kan det ret­li­ge grund­lag være Herning Vands legi­ti­me inter­es­se i at fore­ta­ge en bestemt behand­ling, jf. per­son­da­ta­for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, litra f. Dette kan være til­fæl­det ved opbe­va­ring af oplys­nin­ger­ne i dokumentationsøjemed.

Hvis du er en kon­takt­per­son hos en leverandør: 

Såfremt du ikke er leve­ran­dør, men en per­son til­knyt­tet en virk­som­hed, der er leve­ran­dør, er rets­grund­la­get for behand­lin­gen Herning Vands legi­ti­me inter­es­se i at vare­ta­ge et kar­to­tek over sine leve­ran­dø­rer, hvor der frem­går oplys­nin­ger om virk­som­he­dens kon­takt­per­son, så det er muligt at vare­ta­ge leve­ran­dør­for­hol­det, jf. per­son­da­ta­for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, litra f.

Det ret­li­ge grund­lag kan dog også være, at behand­lin­gen føl­ger af lov, jf. per­son­da­ta­for­ord­nin­gens art. 6, stk. 1, litra c. Herning Vand er eksem­pel­vis for­plig­tet efter bog­fø­rings­lo­ven til at opbe­va­re regn­skabs­ma­te­ri­a­le i op til 5 år + inde­væ­ren­de år.

Hvornår bli­ver oplys­nin­ger­ne slettet?

Alle oplys­nin­ger­ne vil som udgangs­punkt være slet­tet sene­st 5 år efter udlø­bet af det år, hvor leve­ran­dør­for­hol­det ophør­te. I sær­li­ge til­fæl­de, hvor der er fare for en ret­lig kon­flikt med en leve­ran­dør eller en per­son til­knyt­tet en virk­som­hed, der er leve­ran­dør, kan alle oplys­nin­ger­ne bli­ve opbe­va­ret i doku­men­ta­tions­ø­je­med, ind­til kra­vet er for­æl­det eller ende­ligt afgjort af en retsinstans.

Såfremt dine oplys­nin­ger ind­går i en i sag om drifts­hæn­del­ser eller tilslutning/frakobling til vand- og spil­de­vands­sy­ste­met, kan dine per­so­nop­lys­nin­ger bli­ve opbe­va­ret på ube­stemt tid i dokumentationsøjemed.

Hvem bli­ver oplys­nin­ger­ne delt med?

Oplysningerne bli­ver som udgangs­punkt ikke delt med tred­je­mand. Efter omstæn­dig­he­der­ne kan oplys­nin­ger­ne, sær­ligt i til­fæl­de af en ret­lig kon­flikt, deles med advo­ka­ter, reviso­rer, dom­sto­le­ne, offent­li­ge myn­dig­he­der og forsikringsselskaber.

Dine ret­tig­he­der

Efter reg­ler­ne i per­son­da­ta­for­ord­nin­gen har man som regi­stre­ret føl­gen­de ret­tig­he­der over for Herning Vand:

Hvis du vil gøre brug af dine ret­tig­he­der skal du kon­tak­te os.

Ret til at se oplys­nin­ger (ind­sigts­ret)

Du har ret til at få ind­sigt i de oplys­nin­ger, som vi behand­ler om dig, samt en ræk­ke yder­li­ge­re oplysninger.

Ret til berig­ti­gel­se (ret­tel­se)

Du har ret til at få urig­ti­ge oplys­nin­ger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I sær­li­ge til­fæl­de har du ret til at få slet­tet oplys­nin­ger om dig, inden tids­punk­tet for vores almin­de­li­ge gene­rel­le slet­ning indtræffer.

Ret til begræns­ning af behandling

Du har i vis­se til­fæl­de ret til at få behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger begræn­set. Hvis du har ret til at få begræn­set behand­lin­gen, må vi frem­over kun behand­le oplys­nin­ger­ne – bort­set fra opbe­va­ring – med dit samtyk­ke, eller med hen­blik på at rets­krav kan fast­læg­ges, gøres gæl­den­de eller for­sva­res, eller for at beskyt­te en per­son eller vig­ti­ge samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i vis­se til­fæl­de ret til at gøre ind­si­gel­se mod vores eller lov­li­ge behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan også gøre ind­si­gel­se mod behand­ling af dine oplys­nin­ger til direk­te markedsføring.

Ret til at trans­mit­te­re oplys­nin­ger (data­porta­bi­li­tet)

Du har i vis­se til­fæl­de ret til at mod­ta­ge dine per­so­nop­lys­nin­ger i et struk­tu­re­ret, almin­de­ligt anvendt og maskin­læs­bart for­mat samt at få over­ført dis­se per­so­nop­lys­nin­ger fra én data­ansvar­lig til en anden uden hindring.

Såfremt du mener, behand­lin­gen er i strid med reg­ler­ne i per­son­da­ta­lov­giv­nin­gen, kan du ind­gi­ve kla­ge hos os. Hvis du er uenig i vores vur­de­ring af sagen, kan du kla­ge til Datatilsynet. Datatilsynet kan kon­tak­tes på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se des­u­den Datatilsynets hjem­mesi­de på datatilsynet.dk, hvor du kan fin­de yder­li­ge­re infor­ma­tion om dine ret­tig­he­der som registreret.

Denne poli­tik har ver­sions­nr. 13. og er gæl­den­de fra den d. 12. juni, 2023.