Viden om PFAS

Alt du skal vide om PFAS.

Viden og Materialer > Viden om PFAS

Hvad er PFAS?

PFAS, som er en for­kor­tel­se for per­fluor­o­al­kyl­stof­fer, er en grup­pe af syn­te­tisk frem­stil­le­de fluor­stof­fer, som har været brugt siden begyn­del­sen af 1950’erne i føde­va­re­em­bal­la­ge, brand­sluk­nings­skum, over­fla­de­be­hand­ling og impræg­ne­ring af tekstil, tæp­per og i maling.

 

Stofferne er sta­bi­le, svært ned­bry­de­li­ge og er vand- og fedt­sky­en­de. Stofferne akku­mu­le­res i menneske- og dyr­e­krop­pen, så udfor­drin­gen med PFAS består i, at jo mere PFAS den enkel­te ind­ta­ger over tid, jo mere udsat vil man være for nega­ti­ve helbredseffekter.

 

PFAS fin­des i dag fle­re ste­der i jord, grund­vand, spil­de­vand og slam.

PFAS og drikkevand

PFAS er desvær­re duk­ket op i drik­ke­van­det fle­re ste­der i Danmark. Herning Vand sam­ar­bej­der med rele­van­te myn­dig­he­der i for­hold til under­sø­gel­ser af vores vand både ved bor­in­ger­ne, ved vand­vær­ker­ne og ved forbrugerne.

 

Men får du drik­ke­vand fra Herning Vand kan du være tryg. Vi sik­rer nem­lig, at van­det, du drik­ker, er rent og sundt. Vi tester løben­de van­det i alle vores led fra ind­vin­ding, til pro­duk­tion og til distri­bu­tion, og der er ikke fun­det PFAS i målin­ger­ne. Du kan der­for roligt drik­ke van­det i Herning uden at bekym­re dig om PFAS. Du kan des­u­den være sik­ker på, at er der noget galt, vil­le vi øje­blik­ke­ligt mel­de det ud.

 

Har du lyst til at dyk­ke ned i de ana­ly­ser, vi løben­de tager af van­det ved vores bor­in­ger og i drik­ke­van­det fra vores vand­vær­ker, er vores ana­ly­ser offent­lig til­gæn­ge­li­ge på vores website.

 

PFAS og spildevand

Når indu­stri­er og almin­de­li­ge for­bru­ge­re anven­der pro­duk­ter, der inde­hol­der PFAS, kan PFAS ende i klo­ak­ken og der­med ende i det spil­de­vand, vi får ind på ren­se­an­læg­ge­ne. Derved kan PFAS-forurenet spil­de­vand ende i spildevandsslammet.

 

Størstedelen af det mate­ri­a­le, vi fjer­ner under den bio­lo­gi­ske rens­ning af spil­de­vand, kal­des spil­de­vands­s­lam. Spildevandsslam består pri­mært af mikro­or­ga­nis­mer, der har ren­set spil­de­van­det for fx orga­nisk mate­ri­a­le, fos­fa­ter med mere, så van­det igen kan ind­gå i natu­rens kredsløb. Først ledes slam­met til en såkaldt råd­ne­tank, hvor mate­ri­a­let ned­bry­des af bak­te­ri­er under pro­duk­tion af bio­gas, hvor­ef­ter det afvan­des. Vi pro­du­ce­rer årligt ca. 5.000 ton spil­de­vands­s­lam hos Herning Vand, der efter endt efter­be­hand­ling afhen­tes af Hede Danmark.

 

Vi har siden 2021 testet vores slam for PFAS. De sene­ste tre slam­prø­ver har et gen­nem­snit­ligt ind­hold af PFAS på 9,1 nanogram/kg TS (tør­stof). Den vej­le­den­de græn­se­vær­di er 10 nanogram/kg TS.

 

PFAS og grundvandsmagasiner

Der er ikke regi­stre­ret kend­te PFAS-forureninger i dybe grund­vands­ma­ga­si­ner, hvor­fra Herning Vand ind­vin­der grund­vand til pro­duk­tion af drikkevand.

 

Region Midtjylland er myn­dig­hed i for­hold til kort­læg­ning af fund­ne foru­re­nin­ger. Undersøgelser har ind­til nu kun kon­sta­te­ret PFAS-forurening i ter­ræn­nært grund­vand. Regionen har i de kon­kre­te til­fæl­de ikke vur­de­ret, at der er tale om foru­re­nin­ger, der udgør nogen reel trus­sel for det dybe­re­lig­gen­de grund­vand, Herning Vand indvinder.

 

Herning Vand ind­vin­der grund­vand fra ca. 100 meters dyb­de i de områ­der, hvor der ved over­fla­den er fun­det foru­re­ning med PFAS (min­dre end 10 meter under ter­ræn). Grundvandsstrømningen i det ter­ræn­næ­re grund­vand er imod nær­me­ste vand­løb. Den stør­ste del af det vand, der befin­der sig lige under ter­ræn, vil over tid afstrøm­me til net­op vand­lø­bet, og der­med vil det PFAS-forurenede vand sand­syn­lig­vis aldrig nå det dybe maga­sin, og der­med ikke være en trus­sel for vores drikkevand.

 

Udover at Herning Vand løben­de kon­trol­le­re van­det for ind­hold af PFAS både ved vores bor­in­ger, ved vand­vær­ket og ved for­bru­ger­ne, hol­der foru­re­ningsmyn­dig­he­der­ne også øje med evt. kend­te foru­re­nin­ger. Hvis der på sigt vur­de­res at være en risi­ko i for­hold til dybe grund­vands­ma­ga­si­ner, vil der på myn­dig­he­der­nes for­an­led­ning igang­sæt­tes afvær­gen­de for­an­stalt­nin­ger for at sik­re det dyb­t­lig­gen­de grundvand.