Vandkvalitet og Analyser 

Vi ana­ly­se­rer løben­de drik­ke­van­det både hos kun­der­ne og os selv.

Om os > Vandværker og bor­in­ger > Vandkvalitet og Analyser

Du finder IKKE PFAS i vores drikkevand

Som kun­de hos os er der ingen grund til at bekym­re sig om PFAS i vores drik­ke­vand. Vi ana­ly­se­rer løben­de van­det og skul­le det ske, at vi fin­der PFAS over de til­lad­te græn­ser, kan du være helt sik­ker på, at vi straks tager affæ­re og oply­ser dig om det.

Vi har dedi­ke­ret en hel side til alt det, du skal vide om PFAS. Den side fin­der du her.

Hårdhedsgrad

Vands tota­le hård­hed bestem­mes af calcium- og mag­ne­si­u­mind­hol­det. Et stort ind­hold giver hårdt vand – et lil­le ind­hold giver blødt vand.

0 – 4  Meget blødt 
4 – 8  Blødt 
8 – 12  Middel hårdt 
12 – 18  Temmelig hårdt 
18 – 30  Hårdt 
Over 30  Meget hårdt 

Du skal blandt andet bru­ge van­dets hård­heds­grad, når du dose­rer vaske­pul­ver eller indstil­ler opvaskemaskinen.

Vandet fra Herning Vands vand­vær­ker lig­ger på en hård­heds­grad mel­lem 6 og 10 °dH . Det er såle­des BLØDT TIL MIDDELHÅRDT VAND, vi leverer.

Til sam­men­lig­ning er hård­heds­gra­den i hoved­stads­om­rå­det 20 – 30 °dH, og nog­le ste­der intro­du­ce­res blød­gø­ring på vand­vær­ker­ne, så hård­he­den sæn­kes til 10 – 12 °dH.

Vandkvalitet og Analyser

Privat blød­gørings­anlæg eller vandrensningsanlæg?

Vi får af og til spørgs­må­let, om det kan give en vær­di at etab­le­re et pri­vat blød­gø­rings­an­læg eller et van­drens­nings­an­læg. Vores vand er for­holds­vis blødt vand, og der­for giver det set fra vores syns­punkt ingen mer­vær­di at etab­le­re et blød­gø­rings­an­læg. Et rens­nings­an­læg giver hel­ler ikke mer­vær­di, for­di vores vand over­hol­der alle krav i drikkevandsbekendtgørelsen.

Et blødgørings- eller van­drens­nings­an­læg giver der­i­mod nog­le risi­ci, man som kun­de ofte ikke er opmærk­som på:

 • Når du laver vand­be­hand­ling på din egen adres­se, er du selv ansvar­lig for ændrin­ger i van­dets kva­li­tet for­år­sa­get af anlægget.
 • Ved etab­le­ring af et blød­gø­rings­an­læg, hvor van­det i for­vej­en er blødt, er der en risi­ko for for­hø­jet ind­hold af natri­um og tæring af rør.
 • Der er des­u­den en risi­ko for bak­te­ri­e­vækst i anlægget.

Vi anbe­fa­ler der­for ikke pri­va­te for­bru­ge­re at instal­le­re et blød­gø­rings­an­læg eller et vandrensningsanlæg.

Analyser

Vi ana­ly­se­rer løben­de drik­ke­van­det ude hos kun­der­ne og des­u­den også på vores vand­vær­ker. Ifølge loven afhæn­ger antal­let af vand­prø­ver af den vand­mæng­de, vi pro­du­ce­re­de eller distri­bu­e­re­de sid­ste kalen­der­år. Vi tager dog en del fle­re prø­ver end påkræ­vet for at sik­re en løben­de høj kvalitet.

Det vand, vi leve­rer til kun­der­ne, skal over­hol­de de kva­li­tets­krav, som er nævnt i drik­ke­vands­be­kendt­gø­rel­sen. Kravet skal over­hol­des for prø­ver­ne ved tap­ha­nen – dvs. ude ved vores kunder.

Forstå Vandanalyserne

E. coli, Kimtal, NVOC og Nitrit. Vores vand bli­ver ana­ly­se­ret for rig­tig man­ge para­me­tre, men hvad bety­der de egent­lig? Det for­kla­rer vi dig her.

Fødevaresikkerhed og ISO-certificering

Vi betrag­ter drik­ke­vand som en føde­va­re med alt, hvad det inde­bæ­rer af kva­li­tets­mål, hygiej­ne og risi­kosty­ring. Derfor har vi ind­ført en miljø- og føde­va­repo­li­tik, lige­som vi er ISO 22000-certificeret inden for fødevaresikkerhed.

Miljø- og Fødevaresikkerhedspolitik

Følgende miljø- og føde­va­resik­ker­heds­po­li­tik er gæl­den­de for Herning Vand:
Herning Vand er et for­sy­nings­sel­skab ejet af Herning Kommune.

Vi skal leve­re rent og vels­ma­gen­de drik­ke­vand til kun­der­ne, afle­de og ren­se spil­de­van­det, før det føres retur til vandkredsløbet.

Disse opga­ver vil vi udfø­re sik­kert i for­hold til sund­hed og mil­jø, samt effek­tivt og kon­kur­ren­ce­dyg­tigt i for­hold til økonomi.

Hos Herning Vand har vi beslut­tet at:

 • Etablere og ved­li­ge­hol­de et ledel­ses­sy­stem, der hjæl­per os med at sty­re og løben­de for­bed­re vore ind­sat­ser og resultater.
 • Styrke kend­ska­bet til og bevidst­he­den om føde­va­resik­ker­hed, miljø- og arbejds­mil­jø­for­hold blandt vore med­ar­bej­de­re og kun­der, samt opmun­tre til for­bed­ren­de ini­ti­a­ti­ver på virk­som­heds­ni­veau såvel som individuelt.
 • Sikre, at ind­køb i virk­som­he­den sker på kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge vil­kår. Ved ind­køb tages hen­syn til sund­he­den og mil­jø­et som para­me­tre, der væg­tes højt ved valg af pro­duk­ter inden for sam­me priskategori.
 • Overholde gæl­den­de lov­krav og bin­den­de for­plig­tel­ser for der­ved at opfyl­de vore inter­es­sen­ters for­vent­nin­ger og behov.
 • Efterleve Herning Vands inter­ne mål, som lig­ger ud over lov- og myndighedskrav.
 • Forebygge arbejds­re­la­te­ret ska­de og syg­dom igen­nem løben­de ind­sat­ser og invol­ve­ring af AMO.
 • Arbejde aktivt for at beskyt­te mil­jø­et, fore­byg­ge foru­re­ning af natur og risi­ko for drik­ke­vands­foru­re­ning, frem­me ener­gibe­spa­ren­de ind­sat­ser samt foku­se­re på mulig­he­der­ne for fjer­nel­se af far­li­ge stof­fer i alle vores aktiviteter.
 • Til sta­dig­hed at vur­de­re vores risi­ci og mulig­he­der, så vi kan sæt­te nye mål og for­bed­re vores præstation.

Gyldighedsområde

Miljø- og føde­va­resik­ker­heds­po­li­tik­ken er gæl­den­de for alle Herning Vands aktiviteter.

ISO 22000 – Fødevaresikkerhed

I star­ten af 2014 blev Herning Vand A/S føde­va­re­cer­ti­fi­ce­ret efter ISO 22000 standarden.

Vores cer­ti­fi­ce­ring er et bevis på, at vi arbej­der kon­trol­le­ret og mål­ret­tet på at opret­hol­de føde­va­resik­ker­he­den i vores dag­li­ge arbej­de med at pro­du­ce­re og sik­re sundt vand til vores kunder.

Vi sik­rer føde­va­resik­ker­hed i pro­duk­tio­nen og distri­bu­tio­nen af sundt vand til vores kun­der ved kon­stant at risi­ko­vur­de­re alle for­hold i van­dets vej fra grund­vands­bor­ing til distri­bu­tion i led­nings­net­tet til for­brug ude hos vores kunder.

For at bli­ve cer­ti­fi­ce­ret skal vi leve op til stan­dar­der­nes krav. Hvert år får vi besøg af et ekster­nt cer­ti­fi­ce­rings­bu­reau, der hol­der øje med, om vi over­hol­der kravene.

Vores ISO 22000-certificering blev sene­st for­ny­et i juni 2021.