Selvbetjening

Klik på gen­ve­je­ne her­un­der for at gøre brug af vores for­skel­li­ge selvbetjeningsløsninger

Privat > Selvbetjening
Alle
  • Alle
  • Drikkevand
  • Spildevand

Min side

Få over­blik­ket over dine reg­nin­ger, følg dit for­brug og til­meld dig betalingsservice.

Beregn din pris

Få et over­blik over pri­sen på dit drikke- og spil­de­vand ved hjælp af vores prisberegner.

Meld flyt­ning

Skal du flyt­te, skal det mel­des til os, så vi kan lave en slu­top­gø­rel­se på dit forbrug.

Alarmservice

Find svar på de mest stil­le­de spørgs­mål ved­rø­ren­de vores alarmservice.

Drifts­forstyrrelser

Se om vi mid­ler­ti­digt har luk­ket for van­det på din adresse.

Tilmeld dig betalingsservice

Med en beta­lings­ser­vi­ce­af­ta­le er du sik­ker på at få betalt din reg­ning i ret­te tid.

Tilmeld dig SMS service

Få direk­te besked om drift­for­styr­rel­ser og stør­re pro­jek­ter i dit nærområde.

Anmeld drifts-forstyrrelse

Oplever du en drifts­for­styr­rel­se i dit områ­de, kan du anmel­de den her.

Akut behov for hjælp? Kontakt os på tlf. 9999 2299.

Refusion ved rørskade

Hvis du util­sig­tet har haft et ekstra stort vand­for­brug på grund af en instal­la­tion, kan du søge refusion.

Beregning af tilslutnings-bidrag

Her kan du bereg­ne pri­sen på tilslutningsbidrag.

Dispensation for separering

Du kan søge om dis­pen­sa­tion for sepa­re­ring på egen grund, hvis en sepa­re­ring vil med­fø­re omfat­ten­de anlægsarbejde.

Afbrydelse af for­sy­ning af drikkevand

Har du brug for at afbry­de for­sy­nin­gen af drik­ke­vand enten per­ma­nent eller midlertidig?

Tømnings­ordningen

Ejer du en ejen­dom, der ikke er til­slut­tet den offent­li­ge klo­ak, er du for­plig­tet til at få tømt ejen­dom­mens sep­tik­tank en gang om året.

Afbrydelse af regn- og spildevandsstik

Har du brug for at afbry­de for­bin­del­sen til regn- og spil­de­vand enten per­ma­nent eller midlertidig?

Digitalt kort

På vores digi­ta­le kort kan du få et over­blik over klo­a­k­rø­re­ne i Herning kom­mu­ne og fin­de din stophane.

Byggesager på din adresse

Her kan du fin­de offent­li­ge og gam­le doku­men­ter fra byg­ge­sa­ger på din ejendom.

Kom igang

Selvbetjening til private hos Herning Vand

Vi vil altid ger­ne hjæl­pe dig, men er du gør-det-selv-typen, er der mas­ser af mulig­he­der for at kla­re tin­ge­ne selv på vores hjem­mesi­de. Her kan du både bereg­ne din pris, til­mel­de dig alarm­ser­vi­ce, anmel­de drifts­for­styr­rel­ser, ansø­ge om refu­sion ved rørska­de og meget mere. 

Er du på jagt efter selv­be­tje­nings­løs­nin­ger til erhverv, er der også hjælp at hente.