Dispensation for separering

I Herning Kommune har byrå­det bestemt, at alle klo­ak­ker skal sepa­re­res. Men du kan få dispensation.

Privat > Selvbetjening > Dispensation for separering

Separeringen på egen grund er for grun­de­je­rens reg­ning. Der kan være situ­a­tio­ner, hvor der ikke er gode mil­jø­mæs­si­ge og øko­no­mi­ske argu­men­ter for at sepa­re­re. I dis­se til­fæl­de kan du som grundejer/husejer søge om dis­pen­sa­tion for sepa­re­ring på din grund.

Hvornår kan du søge dispensation?

Du kan søge om dis­pen­sa­tion, hvis en sepa­re­ring vil med­fø­re omfat­ten­de anlægs­ar­bej­der på din ejen­dom. Der er f.eks. tale om omfat­ten­de anlægs­ar­bej­der hvis:

  • Der skal ophug­ges gul­ve m.v. inde i ejendommen.
  • Der skal etab­le­res under­bor­in­ger under ejendommen.

Et eksem­pel på en situ­a­tion med omfat­ten­de anlægs­ar­bej­der er et hus med fladt tag, hvor tag­van­det er ført ned igen­nem mid­ten af huset og der­fra vide­re ud under bygningen.

Vær obs på, at en ansøg­ning om dis­pen­sa­tion ikke er en garan­ti for, at du kan opnå dispensationen.

Læs mere

Hvis du vil vide mere dis­pen­sa­tion for klo­ak­se­pa­re­ring, kan du læse nota­tet om dis­pen­sa­tion for separering

Kontakt

Det er Herning Kommune, der vur­de­rer den kon­kre­te ansøg­ning og giver en even­tu­el dis­pen­sa­tion. Kontakt Herning Kommune for yder­li­ge­re information.