Det med småt

Jura og vedtæg­ter for Herning Vand

Om os > Det med småt (jura/vedtægter)

Klage­vejledning

Fejl begår vi alle sam­men – også os her hos Herning Vand. Her kan du kla­ge, hvis du mener, vi har begå­et en fejl.

Persondata-politik

Vores kun­der skal være tryg­ge ved den måde, vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger på.

Persondata-politik for leverandører

Se hvor­dan vi behand­ler per­son­da­ta for alle vores leverandører.

Persondata-politik for jobansøgere

Sådan behand­ler vi dine per­so­nop­lys­nin­ger i for­bin­del­se med jobansøgning.

Cookiepolitik

Denne hjem­mesi­de bru­ger cook­i­es. Vi bru­ger cook­i­es til at til­pas­se vores ind­hold og ana­ly­se­re vores trafik.

Betalings-vedtægt

Betalingsvedtægt for spil­de­vands­for­sy­nin­gen i Herning.

Fælles regu­la­tiv

Fælles regu­la­tiv for alme­ne vand­vær­ker i Herning Kommune.

Betingelser for reg­nin­ger og betalinger

Læs mere om vores vil­kår for reg­nin­ger og betalinger.

Tømnings­ordningen

Ejer du en ejen­dom, der ikke er til­slut­tet den offent­li­ge klo­ak, er du for­plig­tet til at få tømt ejen­dom­mens sep­tik­tank en gang om året.

Tilgængeligheds­erklæring

Vi for­plig­ter os til at gøre web­s­i­tet til­gæn­ge­ligt for alle. Læs her hvordan.

Herning Vand Holding

Læs vedtæg­ter­ne for Herning Vand Holding A/S.

Herning Rens vedtægter

Læs vedtæg­ter­ne for Herning Rens A/S.

Herning Vand vedtægter

Læs vedtæg­ter­ne for Herning Vand A/S.

Spildevandsplan

Herning kom­mu­nes plan for afled­ning, nedsiv­ning og rens­ning af spil­de­vand i kommunen.

Plan for vandforsyning

Herning kom­mu­nes plan for at sik­re bor­ge­re og erhverv godt og rige­ligt drik­ke­vand både nu og i fremtiden.

Vilkår for hjemmesiden

Hos Herning Vand A/S ønsker vi, at du er tryg ved at bru­ge vores hjemmeside.

Whistleblower-ordning

Du kan bru­ge vores whi­st­le­blower­ord­ning til at gøre opmærk­som på ulov­li­ge eller kri­tisab­le for­hold, der ved­rø­rer Herning Vand A/S.

Det med småt

Lovgivning, regler og bestemmelser sætter rammen for vores arbejde

Det med småt er måske ikke altid det sjove­ste at læse. Men ikke desto min­dre er det grund­la­get og ram­mer­ne for vores arbej­de med at sik­re sundt vand og en mil­jø­rig­tig rens­ning af spildevandet.

Her på siden har vi sam­let alle de love, reg­ler og bestem­mel­ser, der sæt­ter ram­men for vores arbej­de, og som vi har for­plig­tet os til at overholde.

Har du spørgs­mål til noget af det, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te os. Vi uddy­ber gerne.