Regnings- og betalingsbestemmelser

Læs mere om vores vil­kår for reg­nin­ger og betalinger

Priser > Regnings- og betalingsbestemmelser

Hæftelse

Ved ejer­skif­te har den (ophø­ren­de) ejer af ejen­dom­men pligt til at oply­se vand­for­sy­nin­gen om ejer­skif­tet. Herning Vand kan opkræ­ve eje­ren for for­brug på ejen­dom­men frem til mod­ta­gel­sen af den­ne underretning.

Ejeren (den ophø­ren­de) er for­plig­tet til ved ejer­skif­te at for­an­le­di­ge opgø­rel­se og beta­ling af det skyl­di­ge for­brug, samt øvri­ge skyl­di­ge beløb som f.eks. anlægs­bi­drag, forskud­s­vis afhold­te udgif­ter mv

Fraflytning og flytteafregning

Ved fraf­lyt­ning af en adres­se skal du give os besked om, at du fraf­lyt­ter. Herefter aflæ­ser vi måle­ren og sen­der dig en flyt­te­af­reg­ning inkl. flyt­te­ge­byr. Skal du have pen­ge retur, skal du kon­tak­te os. Et even­tu­elt underskud/manglende beta­ling frem­går af reg­nin­gen og skal beta­les til Herning Vand.

Opkrævning

Vi sen­der to reg­nin­ger om året.

Årsafregning + 1. acon­to sen­der vi medio febru­ar med beta­ling 1. marts. Årsafregningen udreg­nes på bag­grund af din årsaflæsning.

2. acon­to sen­der vi medio august til beta­ling 1. september.

Acontobeløbene er bereg­net ud fra sid­ste års for­brug. Acontobeløbet kan i sær­li­ge til­fæl­de ændres, hvis Herning Vand skøn­ner, at der vil ske en væsent­lig ændring i det årli­ge vandforbrug.

 

Betaling og betalingsfrist

Regninger fra Herning Vand skal beta­les inden for den frist, der er angi­vet på reg­nin­gen. Betalingsbetingelserne for reg­nin­ger­ne er løben­de måned + 1 dag.

Du kan beta­le dine reg­nin­ger til Herning Vand via BetalingsService, MobilePay eller indbetalingskort.

Ved til­mel­ding til BetalingsService skal du anven­de Herning Vand BS-nr. og debi­tor­grup­penr. samt dit BS-kundenr. Du fin­der al info samt vej­led­ning her.

Vores num­mer til MobilePay er 485 849. Husk at skri­ve din adres­se eller dit kun­de­num­mer i beskedfeltet.

Bruger du det frem­send­te ind­be­ta­lings­kort, accep­te­rer du her­ved også at skul­le beta­le et gebyr jf. vores takstblad. Du kan se pri­ser­ne her.

Henstand i forbindelse med kloaktilslutningsbidrag

Kloaktilslutningsbidrag for­fal­der i hen­hold til Herning Vands beta­lings­vedtægt, når der er til­slut­nings­mu­lig­hed. Herning Vand yder ikke hen­stand for beta­ling af kloaktilslutningsbidrag.

Efterregulering af betaling

Viser års­op­gø­rel­sen, at du har betalt for meget eller for lidt, bli­ver belø­bet modreg­net i acon­to­be­lø­bet på din 1. acontoregning.

Tilbagebetaling

Skal du have til­ba­ge­be­talt et beløb fra Herning Vand, skal du kon­tak­te kun­de­ser­vi­ce på tlf. 9999 2299, tryk 1.

Tilbagebetalingen sker via NemKonto eller kontooverførsel.

Afrunding/overførsel

Ved flyt­ning laver vi ingen afrun­din­ger. Vi påfø­rer alle skyl­di­ge beløb på flyt­te­o­p­gø­rel­sen, og et even­tu­elt over­skud udbe­ta­ler vi til din NemKonto eller via kontooverførsel.

Ved års­op­gø­rel­se laver vi ingen afrun­din­ger. Vi påfø­rer alle skyl­di­ge beløb på års­op­gø­rel­sen, og et even­tu­elt over­skud udbe­ta­ler vi til din NemKonto eller via kontooverførsel.

Skal du have pen­ge retur, skal du kon­tak­te vores kun­de­ser­vi­ce på tlf. 9999 2299, tryk 1.

Overskridelse af betalingsfrist 

Betaler du ikke din reg­ning til tiden, sen­der vi dig en ryk­ker 1, og din opkræv­ning vil bli­ve pålagt ren­ter efter gæl­den­de reg­ler (Renteloven) og tak­ster. Herefter har du 8 dage til at få betalt.

Overskrider du den sid­ste ret­ti­dig beta­lings­da­to på ryk­ker 1, sen­der vi en ryk­ker 2. Med ryk­ker 2 bli­ver du også vars­let om, at får du ikke betalt reg­nin­gen inden beta­lings­fri­stens ophør, afbry­der vi din vand­for­sy­ning umid­del­bart her­ef­ter uden yder­li­ge­re var­sel. Samtidig bli­ver sagen over­dra­get til inkasso.

Afbrydelse af vandforsyningen

Har du sta­dig ikke betalt det skyl­di­ge beløb, og har vi ikke lavet en afta­le omkring afvik­ling af det skyl­di­ge beløb, afbry­der vi din vand­for­sy­ning uden yder­li­ge­re var­sel, efter beta­lings­fri­sten på ryk­ker 2 er udlø­bet. Hvis det er nød­ven­digt, kan vi rekvi­re­re foge­dens hjælp. Omkostningerne til foge­den bli­ver pålagt dig.

Herning Vand er ikke ansvar­lig for even­tu­el­le føl­ger af en afbrydelse.

Hvis vi bli­ver bekendt med, at der kan være børn, der lider over­last ved luk­ning af vand­for­sy­nin­gen, kon­tak­ter vi de soci­a­le myn­dig­he­der jf. §154 i Lov om soci­al ser­vi­ce (LBK 1096 af 21/9/2010).

Sker der fort­sat ingen beta­ling, vil sagen bli­ve over­dra­get til inkas­so, hvil­ket bety­der yder­li­ge­re omkost­nin­ger for dig.

I yder­ste til­fæl­de vil sagen bli­ve over­dra­get til foged­ret­ten eller til vores advo­ka­ter i form af en stæv­ning, hvor sagsom­kost­nin­ger­ne kan påfø­res dig.

Sikkerhedsstillelse

Har du for­fald­ne reg­nin­ger, der ikke er betalt, og gen­tag­ne gan­ge over­skri­der beta­lings­fri­ster­ne, kan Herning Vand for­lan­ge, at der stil­les sik­ker­hed for frem­ti­di­ge beta­lin­ger. Vi fore­ta­ger en indi­vi­du­el vur­de­ring af beta­lings­for­hold, inden vi beslut­ter, om der skal stil­les krav om sik­ker­hed. Krav om sik­ker­hed vars­les skrift­ligt inden det stil­les, typisk i for­bin­del­se med ryk­ker for betaling.

Stiller du ikke den kræ­ve­de sik­ker­hed, kan Herning Vand med rime­ligt var­sel afbry­de vand­for­sy­nin­gen. Det kan evt. ske med hjælp af foge­den. Vi opkræ­ver et gebyr her­for efter gæl­den­de tak­ster.

Genåbning af vandforsyning

Vandforsyningen kan genåb­nes, når du har betalt det skyl­di­ge beløb med ren­ter, åbnings­ge­byr samt even­tu­el­le omkost­nin­ger i for­bin­del­se med ind­dri­vel­se af gæld.

Betalingen skal doku­men­te­res over­for Herning Vand. Kvittering kan sen­des på mail eller sms.

Du skal som kun­de altid være til ste­de på instal­la­tio­nen ved genåbningen.

Betalingsstandsning, konkurs m.v.

Ved beta­lings­stands­ning, kon­kurs mv. laver vi en opgø­rel­se. Vi luk­ker for vand­for­sy­nin­gen, hvis boet ikke stil­ler sik­ker­hed for frem­ti­dig betaling.

Ved genåb­ning af vand­for­sy­nin­gen, skal du beta­le et åbnings­ge­byr (se gæl­den­de tak­ster).

Du skal som kun­de altid være til ste­de på instal­la­tio­nen ved genåbningen.

Afregning af forbrug med lejere m.v.

Generelt om hæftelsen for forbrug af vand og spildevand

Ifølge lov­giv­nin­gen (vand­for­sy­nings­lo­ven og beta­lings­lo­ven) afreg­ner Herning Vand kun for­brug med dig, der ejer ejen­dom­men, da eje­ren i langt de fle­ste til­fæl­de hæf­ter for hele for­bru­get på både drik­ke­vand og spildevand.

I enkel­te til­fæl­de er vi dog for­plig­tet til at afreg­ne for­brug af drik­ke­vand med leje­re eller bru­ge­re af en ejen­dom. Disse til­fæl­de er beskre­vet i bekendt­gø­rel­se nr. 837 af 27. novem­ber 1998 om indi­vi­du­el afreg­ning efter målt vand­for­brug. For at du som ejer kan kræ­ve, at vi afreg­ner din lejer direk­te, skal føl­gen­de kri­te­ri­er være opfyldt:

  1. Der er mere end et leje­mål på ejen­dom­mens matrikel.
  2. Herning Vand for­sy­ner med drikkevandet.
  3. Lejemålet er for­sy­net med sær­skilt måler fra Herning Vand.
  4. Der kan luk­kes for vand­for­sy­nin­gen uden­for leje­må­let uden at skul­le have adgang til lejemålet.

I dis­se til­fæl­de hæf­ter din lejer for drik­ke­van­det og dig som ejer for spildevandet.

Er leje­må­let for­sy­net med sær­skilt måler, vand­led­ning og luk­ke­mu­lig­hed, jf. oven­stå­en­de punk­ter, hæf­ter du som ejer dog også for restan­cen til rent vand, hvis restan­cen kan hen­fø­res til en flyt­ning, som du ikke har anmeldt ret­ti­digt til os (inden 8 dage fra flyt­nin­gen af sket, jf. fæl­les­re­gu­la­tiv for alme­ne vand­for­sy­nin­ger i Herning Kommune, §14.2.4).

Sådan afregner vi forbrug af vand og spildevand med lejer

Hvis Herning Vand afreg­ner for­brug af vand og spil­de­vand over­for en lejer eller bru­ger efter ord­nin­gen oven­for, sen­der vi alle fak­tu­ra­er direk­te til lejeren/brugeren. Du som ejer bli­ver ikke invol­ve­ret i den sæd­van­li­ge forbrugsafregning.

Rykkerprocedure ved afregning af vand og spildevand med lejer

Hvis leje­ren eller bru­ge­ren ikke beta­ler en fak­tu­ra ret­ti­digt, udsen­der vi en ryk­ker 1 til lejer. I 1. ryk­ker gør vi opmærk­som på, at bli­ver den for­fald­ne sal­do ikke betalt inden 8 dage, sen­der vi en ryk­ker 2 til lejer og et krav til dig som ejer (udle­jer) på hæf­tel­ses­de­len. På den måde får du som ejer mulig­hed for at for­hol­de dig til din hæf­tel­se for for­bru­get i leje­må­let og even­tu­el­le andre skridt, der plan­læg­ges i anled­ning af lejerens/brugerens restan­ce – fx om der skal luk­kes for van­det, eller sagen skal sen­des til inkasso.

I ryk­ker 1 gør vi din lejer opmærk­som på, at du som udle­jer (ejer) får besked om den for­fald­ne sal­do. Vi må ikke sen­de kra­vet til dig alle­re­de ved ryk­ker 1 (jf. Persondatalovens §6). Oplysningen om, at en lejer/bruger er i restan­ce, kan efter per­son­da­ta­lovens reg­ler først med­del­es til eje­ren af en ejen­dom, når det er nød­ven­digt af hen­syn til eje­rens mulig­he­der for at vare­ta­ge sine inter­es­ser. Derfor er det Herning Vands almin­de­li­ge prak­sis, at eje­ren først ind­dra­ges i for­hold til en lejers mang­len­de beta­ling ved 2. ryk­ker­brev, med­min­dre der er sær­li­ge for­hold ved en restancesag.