Regnings- og betalingsbestemmelser

Læs mere om vores vil­kår for reg­nin­ger og betalinger

Priser > Regnings- og betalingsbestemmelser

Hæftelse

Ved ejer­skif­te har den (ophø­ren­de) ejer af ejen­dom­men pligt til at oply­se vand­for­sy­nin­gen om ejer­skif­tet. Herning Vand kan opkræ­ve eje­ren for for­brug på ejen­dom­men frem til mod­ta­gel­sen af den­ne underretning.

Ejeren (den ophø­ren­de) er for­plig­tet til ved ejer­skif­te at for­an­le­di­ge opgø­rel­se og beta­ling af det skyl­di­ge for­brug, samt øvri­ge skyl­di­ge beløb som f.eks. anlægs­bi­drag, forskud­s­vis afhold­te udgif­ter mv

Fraflytning og flytteafregning

Ved fraf­lyt­ning – dagen hvor hæf­tel­sen for for­brugs­ste­det ophø­rer – skal kun­den give med­del­el­se om måler­stan­den, jf. gæl­den­de leve­rings­be­stem­mel­ser. Kunden mod­ta­ger her­ef­ter en flyt­te­af­reg­ning, som er påført et flyt­te­ge­byr for afreg­nin­gen. Ved et even­tu­elt over­skud bedes du kon­tak­te Herning Vand A/S for udbe­ta­ling. Et even­tu­elt underskud/manglende beta­ling frem­går af reg­nin­gen og skal beta­les til Herning Vand.

Opkrævning

Vi sen­der to reg­nin­ger om året.

Årsafregning + 1. acon­to sen­der vi medio febru­ar med beta­ling 1. marts. Årsafregningen udreg­nes på bag­grund af din årsaflæsning.

2. acon­to sen­der vi medio august til beta­ling 1. september.

Acontobeløbene er bereg­net ud fra sid­ste års for­brug. Acontobeløbet kan i sær­li­ge til­fæl­de ændres, hvis Herning Vand skøn­ner, at der vil ske en væsent­lig ændring i det årli­ge vandforbrug.

 

Betaling og betalingsfrist

Regninger fra Herning Vand skal beta­les inden for den frist, der er angi­vet på reg­nin­gen. Betalingsbetingelserne for reg­nin­ger­ne er løben­de måned + 1 dag.

Du kan beta­le dine reg­nin­ger til Herning Vand via BetalingsService. Ved til­mel­ding til BetalingsService skal du anven­de Herning Vand PBS-nr. og debi­tor­grup­penr. samt dit PBS-kundenr. Oplysningerne frem­går alle af indbetalingskortet.

Du kan også bru­ge det frem­send­te ind­be­ta­lings­kort, men må her­ved accep­te­re et beta­lings­ge­byr jf. vores takstblad. Du kan se pri­ser­ne her.

Henstand i forbindelse med kloaktilslutningsbidrag

Kloaktilslutningsbidrag for­fal­der i hen­hold til Herning Vands beta­lings­vedtægt, når der er til­slut­nings­mu­lig­hed. Herning Vand yder ikke hen­stand for beta­ling af kloaktilslutningsbidrag.

Efterregulering af betaling

Viser det sig, at du har betalt for meget eller for lidt, når års­op­gø­rel­sen er bereg­net, bli­ver belø­bet modreg­net i acon­to­be­lø­bet på din før­ste acontoregning.

Tilbagebetaling

Skal du have til­ba­ge­be­talt et beløb fra Herning Vand, bedes du kon­tak­te Herning Vand. Tilbagebetalingen sker via NemKonto eller kontooverførsel.

Afrunding/overførsel

Ved flyt­ning laver vi ingen afrun­din­ger. Alle skyl­di­ge beløb påfø­rer vi på flyt­te­o­p­gø­rel­sen, og et even­tu­elt over­skud udbe­ta­ler vi til din NemKonto eller via kontooverførsel.

Ved års­op­gø­rel­se laver vi ingen afrun­din­ger. Alle skyl­di­ge beløb påfø­rer vi på års­op­gø­rel­sen og et even­tu­elt over­skud udbe­ta­ler vi til din NemKonto eller via kontooverførsel.

Skal du have pen­ge retur, bedes du kon­tak­te Herning Vand.

Overskridelse af betalingsfrist og afbrydelse af vandforsyningen

Modtager vi ikke beta­ling til tiden, sen­der vi ryk­ker 1., og din opkræv­ning vil bli­ve pålagt ren­ter efter gæl­den­de reg­ler (Renteloven).

Overskrider du den sid­ste ret­ti­dig beta­lings­da­to på ryk­ker 1., sen­der vi en ryk­ker 2., hvor vi sam­ti­dig vars­ler dig om, at hvis du ikke beta­ler, afbry­der vi din vand­for­sy­ning umid­del­bart efter beta­lings­fri­stens ophør uden yder­li­ge­re var­sel, og sagen vil bli­ve over­dra­get til inkasso.

Er du lejer, vil din ejer sam­ti­dig få stil­let kra­vet om restan­cen (se fanen “Afregning af for­brug med leje­re mv.)

Udsendelse af ryk­ke­re med­fø­rer geby­rer og ren­ter efter gæl­den­de tak­ster/regler.

Betaler du fort­sat ikke, og er der ikke truf­fet afta­le om en afvik­ling af restan­cen, afbry­der vi vand­for­sy­nin­gen umid­del­bart efter beta­lings­fri­stens ophør uden yder­li­ge­re var­sel. Herning Vand kan rekvi­re­re foge­dens hjælp, hvis det er nød­ven­digt. Det bety­der yder­li­ge­re udgif­ter for dig, da du vil bli­ve pålagt fogedomkostninger.

Afbrydelse af vand­for­sy­nin­gen med­fø­rer åbnings­ge­byr efter gæl­den­de takster.

Herning Vand er ikke ansvar­lig for even­tu­el­le føl­ger af en afbrydelse.

Hvis Hening Vand er bekendt med, at der kan være børn, der lider over­last ved luk­ning af vand­for­sy­nin­gen, skal de soci­a­le myn­dig­he­der kon­tak­tes: I hen­hold til §154 i Lov om soci­al ser­vi­ce (LBK 1096 af 21/9/2010) har: ”Den, der får kend­skab til, at et barn eller ung under 18 år fra for­æl­dres eller andre opdra­ge­res side udsæt­tes for van­røgt eller ned­vær­di­gen­de behand­ling eller lever under for­hold, der brin­ger dets sund­hed eller udvik­ling i fare, har pligt til at under­ret­te kommunen”.

Sker der fort­sat ingen beta­ling, vil sagen bli­ve over­dra­get til inkas­so, hvil­ket bety­der yder­li­ge­re omkost­nin­ger for dig.

I yder­ste til­fæl­de vil sagen bli­ve over­dra­get til foged­ret­ten eller til vores advo­ka­ter i form af en stæv­ning, hvor sagsom­kost­nin­ger­ne kan påfø­res dig.

Sikkerhedsstillelse

Hvis du har for­fald­ne reg­nin­ger, der ikke er betalt og gen­tag­ne gan­ge over­skri­der beta­lings­fri­ster, kan Herning Vand for­lan­ge, at der stil­les sik­ker­hed for frem­ti­di­ge beta­lin­ger. Herning Vand fore­ta­ger en indi­vi­du­el vur­de­ring af beta­lings­for­hold inden det beslut­tes, om der skal stil­les krav om sik­ker­hed. Krav om sik­ker­hed vars­les skrift­ligt inden det stil­les, typisk i for­bin­del­se med ryk­ker for betaling.

Stiller du ikke den kræ­ve­de sik­ker­hed, kan Herning Vand med rime­ligt var­sel afbry­de vand­for­sy­nin­gen. Det kan evt. ske med hjælp af foge­den. Herning Vand opkræ­ver et gebyr her­for efter gæl­den­de tak­ster.

Genåbning af vandforsyning

Vandforsyningen kan genåb­nes, når du har betalt det skyl­di­ge beløb med ren­ter, åbnings­ge­byr samt even­tu­el­le omkost­nin­ger i for­bin­del­se med ind­dri­vel­se af gæld.

Betalingen skal doku­men­te­res over­for Herning Vand. Kvittering kan sen­des på mail eller sms.

Du skal som kun­de altid være til ste­de på instal­la­tio­nen ved genåbningen.

Betalingsstandsning, konkurs m.v.

Er der tale om beta­lings­stands­ning, kon­kurs mv. skal der fore­ta­ges en opgø­rel­se. Herning Vand luk­ker for for­sy­nin­gen, hvis boet ikke stil­ler sik­ker­hed for frem­ti­dig beta­ling. Ved genåb­ning af vand­for­sy­nin­gen, skal der beta­les et åbnings­ge­byr (se gæl­den­de tak­ster). Du skal som kun­de altid være til ste­de på instal­la­tio­nen ved genåbningen.

Afregning af forbrug med lejere m.v.

Generelt om hæftelsen for forbrug af vand og spildevand

Det er udgangs­punk­tet, iføl­ge lov­giv­nin­gen (vand­for­sy­nings­lo­ven og beta­lings­lo­ven), at Herning Vand skal afreg­ne for­brug med en ejen­doms ejer. I nog­le til­fæl­de er Herning Vand dog for­plig­tet til at afreg­ne for­brug af drik­ke­vand med leje­re eller bru­ge­re af en ejen­dom. Disse til­fæl­de er beskre­vet i bekendt­gø­rel­se nr. 837 af 27. novem­ber 1998 om indi­vi­du­el afreg­ning efter målt vandforbrug.

Fremgangsmåden, når Herning Vand afregner forbrug af vand og spildevand med lejere mv.

Hvis Herning Vand afreg­ner for­brug af vand og spil­de­vand over­for en lejer eller bru­ger efter ord­nin­gen oven­for, frem­sen­des alle fak­tu­ra­er direk­te til lejeren/brugeren. Ejeren invol­ve­res ikke i den sæd­van­li­ge for­brugs­af­reg­ning, med min­dre der er ind­gå­et en sær­lig afta­le herom.

Hvis leje­ren eller bru­ge­ren ikke beta­ler en fak­tu­ra ret­ti­digt, udsen­des der en Rykker 1 til lejer. I den­ne ryk­ker gør vi opmærk­som på, at bli­ver den for­fald­ne sal­do ikke betalt inden 8 dage, udsen­des der en Rykker 2 til både lejer og udle­jer (ejer). Det bety­der, at eje­ren fra udsen­del­sen af Rykker 2 får mulig­hed for at for­hol­de sig til sin hæf­tel­se for for­bru­get i lejemålet/boligenheden og even­tu­el­le andre skridt, der plan­læg­ges i anled­ning af lejerens/brugerens restan­ce – fx om der skal luk­kes for van­det eller lig­nen­de. Som udle­jer hæf­ter du for den del af den for­fald­ne sal­do, som ved­rø­rer vand­af­led­ning. Der kan dog være situ­a­tio­ner, hvor du også hæf­ter for den del, som ved­rø­rer rent vand. Sidstnævnte gæl­der i føl­gen­de situ­a­tio­ner: (jf. bekendt­gø­rel­se nr. 837 af 27. novem­ber 1998):

  1. Lejemålet er ikke for­sy­net med en sær­skilt måler.
  2. Lejemålet er ikke for­sy­net med én selv­stæn­dig vandledning.
  3. Vandtilslutningen er ikke udført med en stop­ha­ne, som vi har umid­del­bar adgang til uden­for lejemålet.
  4. Den ejen­dom, som restan­cen ved­rø­rer, består kun af 1 udlejnings- eller andelsenhed.

Er leje­må­let for­sy­net med sær­kilt måler, vand­led­ning og luk­ke­mu­lig­hed, jf. for­an­stå­en­de punkt 1 – 3, hæf­ter du også for restan­cen til rent vand, hvis restan­cen kan hen­fø­res til en flyt­ning, som du ikke har anmeldt ret­ti­digt til os (inden 8 dage fra flyt­nin­gen af sket, jf. fæl­les­re­gu­la­tiv for alme­ne vand­for­sy­nin­ger i Herning Kommune, §14.2.4).

I Rykker 1 skal din lejer gøres opmærk­som på, at udle­jer (ejer) får besked om den for­fald­ne sal­do. Vi må ikke alle­re­de sen­de Rykker 1 til udle­jer (jf. Persondatalovens §6). Oplysningen om, at en lejer/bruger er i restan­ce, kan efter per­son­da­ta­lovens reg­ler først med­del­es til eje­ren af en ejen­dom, når det er nød­ven­digt at hen­syn til eje­rens mulig­he­der for at vare­ta­ge sine inter­es­ser. Derfor er det Herning Vands almin­de­li­ge prak­sis, at eje­ren først ind­dra­ges i for­hold til en leje­res mang­len­de beta­ling ved 2. ryk­ker­brev, med min­dre der er sær­li­ge for­hold ved en restancesag.

Jf. Betalingsloven § 1 stk. 4 hæf­ter ejer for spil­de­vand og vandafledning.