Driftsinfo og pro­jek­ter > Tilmeld SMS service

SMS ved driftsforstyrrelser og projektinfo

Her kan du til­mel­de dig vores sms-service, så du mod­ta­ger en sms, når der er drifts­for­styr­rel­ser og nyt om stør­re pro­jek­ter i dit nær­om­rå­de. Det er muligt at til­mel­de sig på fle­re adres­ser, så du kan mod­ta­ge sms ved drifts­for­styr­rel­ser i som­mer­hu­set eller på firmaadressen.

Sådan gør du

Indtast dit mobilnum­mer og/eller e‑mailadresse her­un­der. Efter kort tid mod­ta­ger du en PIN-kode på din mobil (eller e‑mail, hvis du ikke har ind­ta­stet mobilnum­mer), som du skal bru­ge for at kom­me videre.

Derefter får du mulig­hed for at til­mel­de eller fra­mel­de dig ord­nin­gen afhæn­gig af din nuvæ­ren­de status.

Er du i tvivl, om du alle­re­de er til­meldt SMS-service?

Vores SMS-service til drifts­for­styr­rel­ser og info om pro­jek­ter i dit nær­om­rå­de bru­ger IKKE sam­me system som vores Alarmservice, hvor du får besked ved læka­ge og brud. Du kan der­for godt være til­meldt Alarmservice uden at være til­meldt SMS-service.

  • Bor du i Herning Kommune, er du som udgangs­punkt auto­ma­tisk til­meldt den gra­tis SMS-service, da SMS-service træk­ker dit num­mer fra det offent­li­ge telefonregister.
  • Har du hem­me­ligt num­mer, tale­tids­kort eller mobil­te­le­fon via din arbejds­plads, skal du selv til­mel­de dig via for­mu­la­ren herover.
  • Ønsker du IKKE auto­ma­tisk SMS, kan du afmel­de ord­nin­gen via for­mu­la­ren herover.
  • Er du i tvivl, om dit num­mer er til­meldt, kan du ind­ta­ste det her­over. Hvis du får mulig­hed for at afmel­de, bety­der det, at du alle­re­de er til­meldt, og du behø­ver der­for ikke at gøre mere.