Refusion ved rørskade

Du har mulig­hed for at søge om refu­sion, hvis uhel­det er ude, og du util­sig­tet har haft et ekstra stort vand­for­brug på grund af en installation.

Privat > Selvbetjening > Refusion ved rørskade

Ansøg om refusion

Her kan du se, hvilke punkter, der skal være opfyldt for at kunne søge om refusion

 1. Din instal­la­tion skal kun­ne leve op til gæl­den­de lovgivning.
 2. Der skal være tale om et util­sig­tet vandforbrug.
 3. Vi yder kun refu­sion af stats­af­gift for ejen­dom­me til boligformål.
 4. Der skal være fore­ta­get for­an­stalt­nin­ger som for­søg på at stop­pe merforbruget.
 5. Merforbruget må ikke kun­ne til­reg­nes for­bru­ge­ren for for­sæt­lig eller groft uagtsomt.
 6. Ejeren skal ved god­ken­del­se af refu­sion til­ba­ge­be­ta­le den ret­mæs­si­ge del til lejere.
 7. Du skal sam­men med ansøg­nin­gen ind­sen­de kopi af betalt fak­tu­ra fra vvs-firma for repa­ra­tion af ska­den, beskri­vel­se af ska­de og omfang. Evt. foto der viser brud­pla­ce­ring og de sene­ste aflæsninger. 
 8. Der ydes kun refu­sion for vand­af­led­nings­af­gift, hvis van­det ikke er ledt til kloakken.
 9. Der kan kun opnås refu­sion for den del af vand­for­bru­get, som lig­ger udover ejen­dom­mens nor­ma­le vand­for­brug til­lagt en selvri­si­ko. Se uddy­bel­se under ansøgningen.
 10. Der ydes kun refu­sion for et år, bereg­net fra det tids­punkt mer­for­bru­get er konstateret.
 11. Ved mer­for­brug stør­re end seks års nor­mal­for­brug, som ikke opfyl­der betin­gel­ser­ne, kan der søges om refu­sion (seks års nor­mal­for­brug i selvrisiko).
 12. Du skal beskri­ve hæn­del­ses­for­lø­bet af sagen nederst i ansøgningen.

Eksempler på skjul­te instal­la­tio­ner, hvor der kan søges om refusion

 • Rør under gul­ve uden adgang
 • Rør ind­mu­ret i gul­ve og vægge
 • Rør i jord mel­lem bygninger

Eksempler på syn­li­ge instal­la­tio­ner, hvor der nor­malt ikke ydes refusion

 • Utæt toilet
 • Hvor man har kun­net se van­det uden at gøre noget
 • Ventiler i instal­la­tio­ner, der ikke luk­ker – f. eks. mag­net­ven­ti­ler, røraf­bry­der m.fl.
 • Slange til opvaske- og vaske­ma­ski­ner, der er sprængt
 • Utæt sik­ker­heds­ven­til
 • Hvor eje­ren lader van­det løbe i læn­ge­re tid, efter at Herning Vand A/S har med­delt et overforbrug
 • Vandforbrug til køle­ma­ski­ner, der ikke er juste­ret ordentligt
 • Udendørs haner evt. med slange
 • Swimmingpools m.m.

Yderligere info

Vandbidrag

 • Ved vand­spild fra ikke syn­li­ge instal­la­tio­ner, refun­de­res vand­bi­dra­get for den del af van­det der over­sti­ger nor­mal­for­bru­get plus 50 m³. Max halv­de­len af mer­for­bru­get kan refunderes.

Spildevandsbidrag

 • Merforbruget af spil­de­vands­bi­dra­get opkræ­vet for Herning Kommune kan refun­de­res fuldt ud, såfremt det kan doku­men­te­res, at van­det ikke er løbet i kloak.

Statsafgift

 • Der kan kun refun­de­res, såfremt ska­den omhand­ler boli­ger (ikke erhverv)
 • Kun refu­sion af krav, der over­sti­ger et årligt for­brug med til­læg af 300 m³
 • Såfremt der ikke er fak­tu­re­ret kan selvri­si­ko for vand­pri­sen bruges.
 • Folketinget har ved lov nr. 338 af den 16. maj 2001 gen­nem­ført lov­for­slag L 158 om ændring af lov om afgift af led­nings­ført vand (Godtgørelse ved vand­spild mv.).
 • Godtgørelse af statsafgift