Whistleblowerordning

Du kan bru­ge whi­st­le­blower­ord­nin­gen til at gøre opmærk­som på ulov­li­ge eller kri­tisab­le for­hold, der ved­rø­rer Herning Vand A/S.

Om os > Det med småt (jura/vedtægter) > Whistleblowerordning

HERNING VAND HOLDING A/S (her­ef­ter beteg­net ”Herning Vand”) ønsker at have en åben virk­som­heds­kul­tur, hvor man kan stå frit frem og ind­be­ret­te viden og/eller rime­lig mistan­ke om ure­gel­mæs­sig­he­der eller ulov­lig­he­der i rela­tion til Herning Vands akti­vi­te­ter, med­ar­bej­de­re, ledel­se, leve­ran­dø­rer og lignende.

Herning Vand er bevidst om, at en åben virk­som­heds­kul­tur, i vis­se til­fæl­de, ikke er til­stræk­ke­lig til at sik­re, at oplys­nin­ger om ulov­lig­he­der eller ure­gel­mæs­sig­he­der bli­ver ind­be­ret­tet gen­nem Herning Vands almin­de­li­ge kommunikationskanaler.

Herning Vand har der­for, som et sup­ple­ment, etab­le­ret en intern whi­st­le­blower­ord­ning i over­ens­stem­mel­se med lov om beskyt­tel­se af whi­st­le­blowe­re (lov nr. 1436 af 29/06/2021) (whi­st­le­blower­loven).

Formålet med den­ne whi­st­le­blower­po­li­tik er at beskri­ve, hvor­dan whi­st­le­blower­ord­nin­gen fun­ge­rer, her­un­der hvil­ke for­hold der kan ind­be­ret­tes, og hvor­dan ind­be­ret­nin­ger behand­les, så poten­ti­el­le whi­st­le­blowe­re kan træf­fe en infor­me­ret beslut­ning om, hvor­vidt, hvor­dan og hvor­når de skal fore­ta­ge ind­be­ret­ning. Derudover vil der være oplys­nin­ger om den beskyt­tel­se, som en whi­st­le­blower og en ind­be­ret­tet per­son har.

Vi opfor­drer til, at hele whi­st­le­blower­po­li­tik­ken læses grun­digt, inden der fore­ta­ges en indberetning.

Whistleblowerpolitik for Herning Vand Holding A/S

Whistleblowerordningens formål

Whistleblowerordningen har til formål:

 • At øge mulig­he­der­ne for at ansat­te og vis­se øvri­ge per­son­grup­per kan ytre sig om viden og/eller rime­lig mistan­ke om vis­se ulov­lig­he­der og alvor­li­ge for­hold i Herning Vand uden at skul­le fryg­te, at det­te vil have nega­ti­ve konsekvenser
 • At beskyt­te per­so­ner, som fore­ta­ger ind­be­ret­ning til whi­st­le­blower­ord­nin­gen i god tro
 • At øge sand­syn­lig­he­den for at fejl og ure­gel­mæs­sig­he­der eller ulov­lig­he­der opda­ges hur­tigst muligt

Whistleblowerordningen er et alter­na­tiv og sup­ple­ment til de almin­de­li­ge kom­mu­ni­ka­tions­ve­je i Herning Vand.

Det er fri­vil­ligt, om en per­son ønsker at anven­de whi­st­le­blower­ord­nin­gen, og det bør altid over­ve­jes, om en obser­va­tion hen­sigts­mæs­sigt kan hånd­te­res ved hen­ven­del­se direk­te til ledel­sen i Herning Vand (nær­me­ste leder eller den­nes leder), eller til øvri­ge etab­le­re­de kontaktpunkter.

Whistleblowerordningen er navn­lig til­tænkt situ­a­tio­ner, hvor en poten­ti­el whi­st­le­blower ikke føler sig tryg ved at bru­ge de almin­de­li­ge kom­mu­ni­ka­tions­ve­je, her­un­der ved frygt for at bli­ve mødt med sank­tio­ner eller repres­sa­li­er, samt situ­a­tio­ner, hvor den poten­ti­el­le whi­st­le­blower alle­re­de har for­søgt at hen­ven­de sig via de almin­de­li­ge kom­mu­ni­ka­tions­ve­je, uden at det­te har med­ført, at obser­va­tio­nen er ble­vet hånd­te­ret og/eller taget hånd om.

Det skal bemær­kes, at den beskyt­tel­se en whi­st­le­blower nyder under whi­st­le­blower­loven, kun gæl­der når der fore­ta­ges ind­be­ret­nin­ger i over­ens­stem­mel­se med lovens krav og gen­nem den etab­le­re­de ind­be­ret­nings­ka­nal for whistleblowerordningen.

Whistleblowerloven kan til­gås via det­te link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1436.

 

Hvem kan indberette til Herning Vands whistleblowerordning?

Whistleblowerordningen kan anven­des af fysi­ske per­so­ner, som har skaf­fet sig adgang til de oplys­nin­ger, som per­so­nen vil ind­be­ret­te i for­bin­del­se med ved­kom­men­des arbejds­re­la­te­re­de akti­vi­te­ter, når per­so­nen til­hø­rer en af føl­gen­de kategorier:

 • Ansatte i Herning Vand
 • Selvstændigt erhvervs­dri­ven­de (under­le­ve­ran­dø­rer til Herning Vand),
 • Aktionærer og med­lem­mer af direk­tio­nen og/eller besty­rel­sen i Herning Vand,
 • Frivillige, løn­ne­de eller uløn­ne­de praktikanter,
 • Ansatte ved under­le­ve­ran­dø­rer og leverandører,
 • Alle af fore­stå­en­de per­so­ner, hvor det arbejds­mæs­si­ge for­hold siden er ophørt, samt
 • Alle af fore­stå­en­de per­so­ner, hvis arbejds­mæs­si­ge for­hold end­nu ikke er påbe­gyndt, når de ind­be­ret­te­de oplys­nin­ger ved­rø­rer over­træ­del­ser, som ved­kom­men­de har skaf­fet sig adgang til i løbet af ansæt­tel­ses­pro­ces­sen eller andre før­kon­trak­tu­el­le forhandlinger.

En whi­st­le­blower har ikke part­s­sta­tus i den sag, der omhand­ler opfølg­ning på den ind­be­ret­te­de infor­ma­tion. En whi­st­le­blower mod­ta­ger i over­ens­stem­mel­se med whi­st­le­blower­loven feed­ba­ck om sags­be­hand­lin­gen, jf. her­om nedenfor.

Hvad kan indberettes til whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen kan kun anven­des til at ind­be­ret­te oplys­nin­ger om vis­se for­hold, der har fun­det sted, eller vil fin­de sted, eller ved begrun­det mistan­ke her­om. Desuden skal oplys­nin­ger­ne rela­te­re sig til Herning Vand.

De for­hold, der kan ind­be­ret­tes til whi­st­le­blower­ord­nin­gen, kan opde­les i tre kate­go­ri­er. Disse er:

Kategori 1

Enhver over­træ­del­se af vis­se EU-regler og imple­men­te­rin­gen her­af i dansk ret inden for områderne:

 • offent­ligt udbud
 • finan­si­el­le tje­ne­stey­del­ser, pro­duk­ter og markeder
 • fore­byg­gel­se af hvid­vask af pen­ge og finan­si­e­ring af terrorisme
 • pro­dukt­sik­ker­hed og ‑over­ens­stem­mel­se
 • trans­port­sik­ker­hed
 • mil­jø­be­skyt­tel­se
 • strå­lings­be­skyt­tel­se og nuk­lear sikkerhed
 • fødevare- og foder­sik­ker­hed, dyre­sund­hed, dyre­vel­færd og folkesundhed
 • for­bru­ger­be­skyt­tel­se
 • beskyt­tel­se af pri­vat­li­vets fred og personoplysninger
 • netværks- og infor­ma­tions­sy­ste­mers sikkerhed
 • kon­kur­ren­ce­ret og statsstøtte.

Der gæl­der ingen baga­tel­græn­se for dis­se for­hold, og enhver over­træ­del­se kan der­for indberettes.

Kategori 2

Øvrige alvor­li­ge lovover­træ­del­ser, hvil­ket omfat­ter, at der som udgangs­punkt skal være tale om for­hold, hvis afdæk­ning er i offent­lig­he­dens interesse.

Omfattet vil i almin­de­lig­hed være oplys­nin­ger om straf­ba­re for­hold, her­un­der tyve­ri, svig, under­slæb, bed­ra­ge­ri og bestik­kel­se, hvid­vask, hack­ing, aflyt­ning, opta­gel­se af sam­ta­ler mel­lem andre, doku­ment­falsk, data­bed­ra­ge­ri, man­datsvig, afpres­ning, over­træ­del­ser af even­tu­el­le tavs­heds­plig­ter, over­træ­del­ser af skat­te­lov­giv­nin­gen, over­træ­del­ser af lov om bog­fø­ring, brud på sik­ker­hed i trans­port­sek­to­ren, mis­brug af øko­no­mi­ske mid­ler, til­si­de­sæt­tel­se af en lov­be­stemt hand­lepligt, over­træ­del­se af mil­jø­lov­giv­nin­gen, alvor­li­ge brud på arbejds­sik­ker­he­den m.v.

Kategori 3

Øvrige alvor­li­ge for­hold, hvil­ket omfat­ter, at der som udgangs­punkt skal være tale om for­hold, hvis afdæk­ning er i offent­lig­he­dens inter­es­se, og som kan have afgø­ren­de betyd­ning for enkelt­per­so­ners liv eller hel­bred eller for Herning Vand som helhed.

Omfattet vil i almin­de­lig­hed være oplys­nin­ger om seksu­el chi­ka­ne eller andre grove per­son­re­la­te­re­de kon­flik­ter på arbejds­plad­sen, f.eks. grov chi­ka­ne på grund af race, køn, poli­tisk eller reli­gi­øst til­hørs­for­hold, diskri­mi­na­tion, samt øvri­ge sær­li­ge til­fæl­de, hvor sam­ar­bejds­van­ske­lig­he­der inde­bæ­rer eller med­fø­rer sto­re risi­ci for liv, hel­bred eller pro­dukt­sik­ker­hed, grove eller gen­tag­ne over­træ­del­ser af arbejds­plad­sens inter­ne ret­nings­linjer om f.eks. tje­ne­ste­rej­ser og gaver samt til­si­de­sæt­tel­se af fag­li­ge stan­dar­der, der vil kun­ne med­fø­re en risi­ko for per­so­ners sik­ker­hed og sundhed.

Oplistningen er ikke udtømmende.

I hver enkelt sag, der ind­be­ret­tes via whi­st­le­blower­ord­nin­gen, vil der bli­ve fore­ta­get en kon­kret vur­de­ring af, om ind­be­ret­nin­gen fal­der inden­for ordningen.

 

Hvad kan ikke indberettes til whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen kan ikke anven­des til at ind­be­ret­te oplys­nin­ger om min­dre væsent­li­ge eller min­dre alvor­li­ge forhold.

Eksempelvis kan oplys­nin­ger om over­træ­del­se af inter­ne ret­nings­linjer i Herning Vand af min­dre alvor­lig karak­ter, f.eks. reg­ler om påklæd­ning, inter­ne ret­nings­linjer omkring ryg­ning, ind­ta­gel­se af alko­hol, brug af e‑mail og inter­net, syge­fra­vær, pri­vat brug af kon­to­rar­tik­ler m.v., ikke indrap­por­te­res gen­nem ordningen.

Oplysninger om per­so­na­le­re­la­te­re­de kon­flik­ter på arbejds­plad­sen, f.eks. mob­ning, sam­ar­bejds­van­ske­lig­he­der, inkom­pe­ten­ce mv., vil som udgangs­punkt ikke være omfat­tet af whi­st­le­blower­ord­nin­gens anven­del­ses­om­rå­de, med­min­dre for­hol­det er af sær­lig grov karakter.

Indberetninger om whi­st­le­blowe­rens eget ansæt­tel­ses­for­hold vil som udgangs­punkt fal­de uden for whi­st­le­blower­ord­nin­gens anven­del­ses­om­rå­de, med­min­dre der er tale om seksu­el chi­ka­ne eller anden form for grov chi­ka­ne. F.eks. kan whi­st­le­blower­ord­nin­gen ikke anven­des til at ind­gi­ve oplys­nin­ger om kon­flik­ter mel­lem whi­st­le­blowe­ren og øvri­ge med­ar­bej­de­re, sam­ar­bejds­van­ske­lig­he­der eller for­hold, der hen­hø­rer under det fagret­li­ge system.

Vurderes det, at et ind­be­ret­tet for­hold fal­der uden­for whi­st­le­blower­ord­nin­gens anven­del­ses­om­rå­de, vil whi­st­le­blowe­ren bli­ve ori­en­te­ret om det­te gen­nem whi­st­le­blower­p­lat­for­men. Indberetningen vide­re­sen­des ikke fra whi­st­le­blower­ord­nin­gen til ret­te behand­lings­sted i det­te til­fæl­de. Hvis ind­be­ret­nin­gen afvi­ses fra whi­st­le­blower­ord­nin­gen, er det der­for op til whi­st­le­blowe­ren at beslut­te, om oplys­nin­ger­ne skal med­del­es Herning Vand på anden måde.

De eksemp­ler, der er beskre­vet oven­for ved­rø­ren­de for­hold, der ikke kan behand­les i whi­st­le­blower­ord­nin­gen, er ikke udtømmende.

 

Hvem kan indberettes til whistleblowerordningen?

Den per­son­kreds, der kan ind­be­ret­tes til whi­st­le­blower­ord­nin­gen, omfat­ter alle ansat­te i Herning Vand, med­lem­mer af besty­rel­sen og/eller direk­tio­nen, samt øvri­ge per­so­ner med en til­knyt­ning eller rela­tion til Herning Vand, når oplys­nin­ger­ne ved­rø­rer for­hold, som Herning Vand er ansvar­lig for, eller for­hold som påvir­ker Herning Vand som virk­som­hed. Der kan også ind­be­ret­tes oplys­nin­ger om hand­lin­ger, som ikke kan hen­fø­res til en enkelt eller bestemt per­son, men som f.eks. skyl­des en grund­læg­gen­de (system)fejl i Herning Vand.

 

Sådan indgives en indberetning til whistleblowerordningen

Indberetninger kan kun ind­gi­ves eller opstar­tes via den etab­le­re­de whi­st­le­blower­p­lat­form på https://herningvand.indberet.nu. Platformen sik­rer, at der sker en for­tro­lig behand­ling af alle ind­be­ret­nin­ger, og at en even­tu­el efter­føl­gen­de dia­log mel­lem den udpe­ge­de whi­st­le­blowe­ren­hed og whi­st­le­blowe­ren sik­kert kan udveks­les via platformen.

Indgives oplys­nin­ger på anden vis uden for­ud­gå­en­de afta­le, opnår whi­st­le­blowe­ren ikke den beskyt­tel­se, som er fast­lagt ved whistleblowerloven.

Det er via plat­for­men muligt at ind­gi­ve skrift­li­ge ind­be­ret­nin­ger via en onli­ne formular.

Indberetninger skal fore­ta­ges på dansk.

 

Hvem behandler indberetningerne?

Indberetninger behand­les af Herning Vands inter­ne whi­st­le­blowe­ren­hed, der består af få betro­e­de per­so­ner. Whistleblowerenheden bistås af DAHL Advokatpartnerselskab.

Indledningsvist mod­ta­ges alle ind­be­ret­nin­ger til whi­st­le­blower­ord­nin­gen af DAHL Advokatpartnerselskab, som fore­ta­ger en ind­le­den­de vur­de­ring af, om ind­be­ret­nin­gen fal­der inden­for whi­st­le­blower­ord­nin­gens anven­del­ses­om­rå­de samt en habi­li­tets­vur­de­ring som sik­rer, at ind­be­ret­nin­ger ikke over­gi­ves til en per­son ved Herning Vand, der selv er invol­ve­ret i sagen.

Indberetningen over­gi­ves her­ef­ter til de sær­ligt udpe­ge­de og betro­e­de per­so­ner hos Herning Vand, som fore­står den vide­re opfølgning.

Der kan ind­dra­ges ekster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re, eksem­pel­vis advo­ka­ter og reviso­rer, i sags­be­hand­lin­gen. Derudover kan direk­tio­nen og/eller besty­rel­sen kan lige­le­des ind­dra­ges, hvis det er rele­vant, og kun hvis det kan ske under over­hol­del­se af whi­st­le­blower­lovens tavshedspligter.

Såfremt der ind­dra­ges af øvri­ge per­so­ner uden­for whi­st­le­blowe­ren­he­den, vil det­te altid ske med respekt af whi­st­le­blower­ord­nin­gens for­tro­lig­hed og whi­st­le­blower­lovens reg­ler om vide­re­gi­vel­se af oplysninger.

 

Hvordan registrerer og behandler Herning Vand indberetninger?

Alle ind­be­ret­nin­ger til whi­st­le­blower­ord­nin­gen bli­ver regi­stre­ret via whi­st­le­blower­p­lat­for­men. Registreringen sker i over­ens­stem­mel­se med den fortroligheds- og tavs­heds­pligt, som er pålagt whi­st­le­blowe­ren­he­den gen­nem whistleblowerloven.

Senest syv dage efter, at en ind­be­ret­ning er ind­gi­vet, mod­ta­ger whi­st­le­blowe­ren en bekræf­tel­se på, at ind­be­ret­nin­gen er mod­ta­get. Det kræ­ver dog, at whi­st­le­blowe­ren har valgt at føl­ge sagen på whi­st­le­blower­p­lat­for­men. Det er muligt at føre en dia­log og ind­sen­de yder­li­ge­re infor­ma­tion via whi­st­le­blower­p­lat­for­men. Det gæl­der også, når whi­st­le­blowe­ren ikke ønsker at oply­se sin identitet.

Indberetninger behand­les af Herning Vands whi­st­le­blowe­ren­hed, som består af nog­le få betro­e­de per­so­ner, som er instru­e­ret i den fortroligheds- og tavs­heds­pligt, som de er under­lagt efter whistleblowerloven.

De betro­e­de per­so­ner er også instru­e­ret i, at de omhyg­ge­ligt skal føl­ge op på ind­be­ret­nin­ger og give feed­ba­ck til whi­st­le­blowe­ren, i den udstræk­ning det er muligt. Dette skal ske så hur­tigt som muligt og ikke sene­re end 3 måne­der efter bekræf­tel­sen af mod­ta­gel­sen af indberetningen.

Som udgangs­punkt vil feed­ba­ck inde­hol­de oplys­nin­ger om den opfølg­ning, der er fore­ta­get og om begrun­del­sen for den­ne opfølg­ning. Feedback vil i man­ge sager bli­ve afgi­vet ad fle­re omgan­ge. Feedback gives via whi­st­le­blower­p­lat­for­men. For at kun­ne mod­ta­ge feed­ba­ck skal whi­st­le­blowe­ren væl­ge at føl­ge sagen, når ind­be­ret­nin­gen indgives.

De betro­e­de per­so­ner, der føl­ger op på ind­be­ret­nin­gen, beslut­ter selv hvil­ke akti­vi­te­ter, der kon­kret skal iværk­sæt­tes for at føl­ge op på ind­be­ret­nin­gen. Der er dog fast­sat en over­ord­net pro­ce­du­re for opfølg­nin­gen, som inde­hol­der for­slag til akti­vi­te­ter, der bør over­ve­jes, så det sik­res, at opfølg­nin­gen er grun­dig og omhyggelig.

Opfølgningen på ind­be­ret­nin­ger omfat­ter altid, at der ind­led­nings­vist fore­ta­ges en vur­de­ring af, om ind­be­ret­nin­gen fal­der inden­for whi­st­le­blower­ord­nin­gens anvendelsesområde.

Hvis det vur­de­res, at ind­be­ret­nin­gen fal­der uden­for anven­del­ses­om­rå­det for whi­st­le­blower­ord­nin­gen (dvs. at ind­be­ret­nin­gen ikke ved­rø­rer et for­hold, der kan ind­be­ret­tes til whi­st­le­blower­ord­nin­gen, eller at ind­be­ret­nin­gen ind­gi­ves af en per­son, som whi­st­le­blower­ord­nin­gen ikke er åben for), afvi­ses ind­be­ret­nin­gen, og whi­st­le­blowe­ren mod­ta­ger en ori­en­te­ring her­om via whi­st­le­blower­p­lat­for­men. Det kræ­ver dog, at whi­st­le­blowe­ren har valgt at føl­ge sagen.

Hvis den ind­le­den­de under­sø­gel­se kon­klu­de­rer, at der kan være tale om en over­træ­del­se, bli­ver det ind­be­ret­te­de for­hold under­ka­stet en nær­me­re under­sø­gel­se. Der kan i den for­bin­del­se også ske vide­re­gi­vel­se af oplys­nin­ger fra ind­be­ret­nin­gen til poli­ti­et eller øvri­ge offent­li­ge myn­dig­he­der til yder­li­ge­re efterforskning.

Hvis det vur­de­res, at ind­be­ret­nin­gen er ube­grun­det, eller at der ikke er grund­lag for at fore­ta­ge yder­li­ge­re hand­lin­ger for at føl­ge op på ind­be­ret­nin­gen – eller for at imø­de­gå det ind­be­ret­te­de for­hold -, afslut­tes sags­be­hand­lin­gen. Whistlebloweren mod­ta­ger besked her­om via whi­st­le­blower­p­lat­for­men, hvis whi­st­le­blowe­ren har valgt at føl­ge sagen.

 

Fortrolighed og anonymitet

En whi­st­le­blower væl­ger selv, om ved­kom­men­de vil oply­se sin iden­ti­tet i for­bin­del­se med en indberetning.

Whistleblowere, som ikke ønsker at oply­se deres iden­ti­tet, har selv ansva­ret for at sik­re, at deres iden­ti­tet ikke frem­går noget sted i ind­be­ret­nin­gen, her­un­der i even­tu­el­le bilag til indberetningen.

Det bemær­kes, at selv­om iden­ti­tet ikke oply­ses, kan ind­be­ret­nin­gen i sig selv, eller de under­sø­gel­ser, der fore­ta­ges for at føl­ge op på ind­be­ret­nin­gen, even­tu­elt afslø­re whi­st­le­blowe­rens iden­ti­tet. Herning Vand kan der­for ikke garan­te­re, at en whi­st­le­blower er eller for­bli­ver anonym.

Hvis Herning Vand ken­der whi­st­le­blowe­rens iden­ti­tet, er whi­st­le­blowe­ren sik­ret for­tro­lig­hed om sin iden­ti­tet og oplys­nin­ger, der kan afslø­re iden­ti­te­ten. Som udgangs­punkt er det kun de få betro­e­de per­so­ner i whi­st­le­blowe­ren­he­den, der bli­ver bekend­te med oplysningerne.

De per­so­ner, der behand­ler ind­be­ret­nin­gen, er under­lagt en lov­be­stemt tavs­heds­pligt om alle oplys­nin­ger, der ind­går i indberetningen.

Oplysninger om whi­st­le­blowe­rens iden­ti­tet og andre oplys­nin­ger, ud fra hvil­ke whi­st­le­blowe­rens iden­ti­tet direk­te eller indi­rek­te kan udle­des, må kun vide­re­gi­ves til andre end de få betro­e­de per­so­ner i whi­st­le­blowe­ren­he­den, såfremt whi­st­le­blowe­ren giver sit udtryk­ke­li­ge samtyk­ke, jf. dog afsnit­tet herunder.

Selv om whi­st­le­blowe­ren ikke har givet samtyk­ke, kan oplys­nin­ger om whi­st­le­blowe­rens iden­ti­tet, og andre oplys­nin­ger ud fra hvil­ke whi­st­le­blowe­rens iden­ti­tet direk­te eller indi­rek­te kan udle­des, vide­re­gi­ves til poli­ti­et og/eller andre offent­li­ge myn­dig­he­der, når vide­re­gi­vel­sen er nød­ven­dig og for­holds­mæs­sig samt sker for at imø­de­gå over­træ­del­ser, eller med hen­blik på at sik­re ind­be­ret­te­de eller øvri­ge berør­te per­so­ners ret til et for­svar. Som udgangs­punkt vil whi­st­le­blowe­ren bli­ve ori­en­te­ret før en sådan vide­re­gi­vel­se sker.

Andre oplys­nin­ger fra ind­be­ret­nin­gen, end oplys­nin­ger om whi­st­le­blowe­rens iden­ti­tet, kan kun vide­re­gi­ves, når det sker som led i opfølg­nin­gen ind­be­ret­nin­gen eller for at imø­de­gå overtrædelser.

Hvis Herning Vand ikke ken­der iden­ti­te­ten på whi­st­le­blowe­ren, kan mulig­he­der­ne for at føl­ge op på ind­be­ret­nin­gen være begræn­set. Whistleblowere opfor­dres der­for til at oply­se deres iden­ti­tet sam­men med ind­be­ret­nin­gen, selv­om det er frivilligt.

 

Du har mulighed for at indberette til den Nationale Whistleblowerordning

Datatilsynet har etab­le­ret en National Whistleblowerordning, som er en ekstern, uaf­hæn­gig og selv­stæn­dig whi­st­le­blower­ord­ning, som kan mod­ta­ge og behand­le oplys­nin­ger om over­træ­del­ser omfat­tet af lov om beskyt­tel­se af whi­st­le­blowe­re § 1.

De oplys­nin­ger om over­træ­del­ser, der kan ind­be­ret­tes til den Nationale Whistleblowerordning, er der­med sam­men­fal­den­de med de oplys­nin­ger, der kan ind­be­ret­tes til Herning Vands inter­ne whistleblowerordning.

Det er op til den enkel­te whi­st­le­blower at afgø­re, om der skal ind­be­ret­tes til den inter­ne whi­st­le­blower­ord­ning i Herning Vand eller til den ekster­ne Nationale Whistleblowerordning. Potentielle whi­st­le­blowe­re opfor­dres til at ind­be­ret­te til Herning Vands inter­ne whi­st­le­blower­ord­ning i alle til­fæl­de, hvor over­træ­del­sen kan for­ven­tes imø­de­gå­et effek­tivt inter­nt i virk­som­he­den, og hvor den poten­ti­el­le whi­st­le­blower vur­de­rer, at der ikke er risi­ko for at bli­ve udsat for repres­sa­li­er som føl­ge af indberetningen.

Oplysninger om den Nationale Whistleblowerordning, pro­ce­du­ren for at fore­ta­ge ind­be­ret­nin­ger og oplys­nin­ger om sags­be­hand­lin­gen, kan fin­des på Datatilsynets hjem­mesi­de på www.whistleblower.dk.

 

Whistleblowerens beskyttelse

Whistleblowere nyder beskyt­tel­se efter whi­st­le­blower­loven i form af for­tro­lig­hed og beskyt­tel­se mod repres­sa­li­er. Beskyttelsen gæl­der kun når føl­gen­de betin­gel­ser er opfyldt:

 • Indberetningen ind­gi­ves til den inter­ne whi­st­le­blower­ord­ning eller til den ekster­ne whi­st­le­blower­ord­ning, jf. afsnit­te­ne her­om. I gan­ske sær­li­ge til­fæl­de kan en whi­st­le­blower også opnå beskyt­tel­se ved offent­lig­gø­rel­se af sine observationer.
 • Whistlebloweren skal have rime­lig grund til at anta­ge, at de ind­be­ret­te­de oplys­nin­ger var kor­rek­te på tids­punk­tet for ind­be­ret­nin­gen, og at oplys­nin­ger­ne fal­der inden­for whi­st­le­blower­ord­nin­gens anven­del­ses­om­rå­de, jf. afsnit­tet om anvendelsesområdet.

Whistlebloweren skal med andre ord være i god tro omkring sin indberetning.

Hvis whi­st­le­blowe­ren ind­gi­ver en ind­be­ret­ning i ond tro, kan det være straf­bart (bøde­straf) og whi­st­le­blowe­ren kan bli­ve poli­ti­an­meldt, lige­som whi­st­le­blowe­ren kan bli­ve mødt med civil­ret­li­ge sank­tio­ner. Derudover kan det have nega­ti­ve ansæt­tel­ses­ret­li­ge kon­se­kven­ser for whi­st­le­blowe­ren. Indberetninger ind­gi­vet i ond tro inklu­de­rer f.eks. bevidst ind­be­ret­ning eller offent­lig­gø­rel­se af urig­ti­ge oplys­nin­ger – navn­lig hvis det­te sker med hen­blik på at chi­ka­ne­re eller ska­de andre personer.

Hvis der ind­be­ret­tes i god tro og i over­ens­stem­mel­se med den­ne whi­st­le­blower­po­li­tik, er whi­st­le­blowe­ren beskyt­tet af den tavs­heds­pligt og for­tro­lig­heds­pligt, som er beskre­vet oven­for. Whistlebloweren er også beskyt­tet mod repres­sa­li­er. Repressalier omfat­ter enhver form for ufor­del­ag­tig behand­ling eller ufor­del­ag­tig føl­ge som reak­tion på ind­be­ret­nin­gen. Denne beskyt­tel­se omfat­ter også fami­lie­med­lem­mer, medhjælpere/partsrepræsentanter mv.

Omfatter ind­be­ret­nin­gen oplys­nin­ger om over­træ­del­ser, som whi­st­le­blowe­ren selv har fore­ta­get, kan ind­be­ret­nin­gen natur­lig­vis med­fø­re kon­se­kven­ser for whi­st­le­blowe­rens eget ansættelsesforhold.

Hvis whi­st­le­blowe­ren ind­be­ret­ter i god tro og i over­ens­stem­mel­se med den­ne whi­st­le­blower­po­li­tik, anses whi­st­le­blowe­ren ikke for at have til­si­de­sat en lov­be­stemt tavs­heds­pligt og ifal­der ikke nogen form for ansvar herfor.

De oplys­nin­ger, der ind­be­ret­tes, skal whi­st­le­blowe­ren have skaf­fet sig adgang til på lov­lig vis. I mod­sat fald kan whi­st­le­blowe­ren straf­fes for at have skaf­fet sig (ulov­lig) adgang til oplysningerne.

 

Den indberettede persons rettigheder

Hvis en ind­be­ret­ning ret­tes mod en eller fle­re bestemt(e) fysi­ske per­so­ner, vil dis­se per­so­ner som udgangs­punkt bli­ve ori­en­te­ret her­om. Der er dog væsent­li­ge und­ta­gel­ser, jf. her­om nedenfor.

Da whi­st­le­blowe­rens iden­ti­tet er beskyt­tet efter whi­st­le­blower­loven, oply­ses iden­ti­te­ten på whi­st­le­blowe­ren ikke til den ind­be­ret­te­de per­son uden whi­st­le­blowe­rens for­ud­gå­en­de samtykke.

Orientering til ind­be­ret­te­de per­so­ner omfat­ter hel­ler ikke oplys­nin­ger fra sel­ve ind­be­ret­nin­gen, idet ind­be­ret­nin­gen er omfat­tet af en lov­be­stemt tavshedspligt.

Orienteringen gives som udgangs­punkt, når ind­be­ret­nin­gen er mod­ta­get, og whi­st­le­blowe­ren­he­den begyn­der at føl­ge op på ind­be­ret­nin­gen. Hvis omstæn­dig­he­der­ne omkring ind­be­ret­nin­gen til­si­ger det, kan tids­punk­tet for ori­en­te­ring udsky­des eller helt und­la­des, jf. data­be­skyt­tel­ses­lo­ven § 22, stk. 1 og stk. 2. Dette kan f.eks. være til­fæl­det såfremt hen­syn til opfølg­nin­gen på det ind­be­ret­te­de for­hold, her­un­der også fore­byg­gel­se, efter­forsk­ning, afslø­ring eller rets­for­føl­gel­se af straf­ba­re hand­lin­ger, eller at afgø­ren­de hen­syn til whi­st­le­blowe­ren eller til andre per­so­ner over­sti­ger hen­sy­net til den ind­be­ret­te­de per­son, eller at brud på eti­ske reg­ler for lov­re­gu­le­re­de erhverv til­si­ger det.

Hvis ori­en­te­rin­gen ikke kan ske uden at afslø­re iden­ti­te­ten på whi­st­le­blowe­ren direk­te eller indi­rek­te, gives der ingen orientering.

 

Behandling af personoplysninger

HERNING VAND HOLDING A/S, CVR-nr. 258 106 19 er data­ansvar­lig for behand­lin­gen af de per­so­nop­lys­nin­ger, der behand­les som led i behand­lin­gen af ind­be­ret­nin­ger til whi­st­le­blower­ord­nin­gen. Herudover er DAHL Advokatpartnerselskab selv­stæn­dig data­ansvar­lig for den behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger, som DAHL fore­ta­ger under udø­vel­se af sine opga­ver som del af whistleblowerenheden.

Behandlingen af per­so­nop­lys­nin­ger sker på grund­lag af lov om beskyt­tel­se af whi­st­le­blowe­re § 22.

Personoplysningerne anven­des til det for­mål at påse og vur­de­re, om der er ind­be­ret­tet for­hold ved­rø­ren­de over­træ­del­se af vis­se dele af EU-retten, alvor­li­ge lovover­træ­del­ser eller øvri­ge alvor­li­ge for­hold. Samtidig er for­må­let at efter­for­ske de ind­be­ret­te­de påstan­de yder­li­ge­re og træf­fe de nød­ven­di­ge kon­klu­sio­ner og hand­lin­ger, her­un­der beslut­te om der skal ske vide­re­gi­vel­se af oplys­nin­ger­ne, eller om der skal iværk­sæt­tes sank­tio­ner over­for den eller de ind­be­ret­te­de personer.

Oplysningerne kan ved­rø­re whi­st­le­blowe­ren, den ind­be­ret­te­de per­son og enhver tred­je­mand nævnt i en ind­be­ret­ning samt øvri­ge per­so­ner, som måt­te afhø­res i for­bin­del­se med opfølg­nin­gen på en indberetning.

Personoplysningerne kan omfat­te de oplys­nin­ger, som er inde­holdt i ind­be­ret­nin­ger samt øvri­ge oplys­nin­ger, som ind­sam­les under opfølg­nin­gen på en ind­be­ret­ning. Personoplysningerne omfat­ter navn­lig iden­ti­tets­op­lys­nin­ger, kon­tak­top­lys­nin­ger, stil­lings­be­teg­nel­ser, beskri­vel­se af det ind­be­ret­te­de for­hold, per­so­ners rela­tion til det ind­be­ret­te­de for­hold, oplys­nin­ger om straf­ba­re for­hold, oplys­nin­ger om rent per­son­li­ge for­hold (navn­lig ved chi­ka­nesa­ger) samt even­tu­elt oplys­nin­ger af føl­som karak­ter (art. 9 oplys­nin­ger). Sagens behand­ling kan med­fø­re, at også øvri­ge kate­go­ri­er af oplys­nin­ger ind­sam­les og behandles.

Hvis det er rele­vant for opfølg­nin­gen på en ind­be­ret­ning, kan per­so­nop­lys­nin­ger vide­re­gi­ves til ekster­ne råd­gi­ve­re (f.eks. advo­ka­ter og reviso­rer) og til offent­li­ge myn­dig­he­der (f.eks. poli­ti­et), når det er rele­vant i for­hold til en efter­forsk­ning udført af poli­ti­et eller andre rele­van­te myn­dig­he­der. Der er oven­for i afsnit­tet om ano­ny­mi­tet og for­tro­lig­hed oplyst nær­me­re herom.

Personoplysningerne slet­tes i over­ens­stem­mel­se med de opsat­te prin­cip­per for opbe­va­ring og slet­ning i afsnit­tet nedenfor.

Registrerede per­so­ner har som udgangs­punkt en ræk­ke ret­tig­he­der, når deres per­so­nop­lys­nin­ger behand­les. De almin­de­li­ge ret­tig­he­der efter data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen begræn­ses dog i en vis udstræk­ning som føl­ge af de fortroligheds- og tavs­heds­for­plig­tel­ser, der er pålagt efter whistleblowerloven.

Rettighederne hos en per­son, der bli­ver ind­be­ret­tet til whi­st­le­blower­ord­nin­gen, eller som er nævnt i en ind­be­ret­ning, kan der­med begræn­ses eller helt afskæ­res. Det gæl­der ret­ten til at mod­ta­ge infor­ma­tion efter data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen art. 14 og ind­sigts­ret­ten efter art. 15. Begrænsningerne sker i med­før af Databeskyttelsesforordningen art. 14, stk. 5 samt data­be­skyt­tel­ses­lo­ven § 22.

Whistlebloweren har ret til at mod­ta­ge oplys­nin­ger om, hvil­ke oplys­nin­ger Herning Vand behand­ler om ved­kom­men­de (ind­sigts­ret) samt ret til at få ret­tet urig­ti­ge oplys­nin­ger om whi­st­le­blowe­ren selv. Whistlebloweren har i vis­se til­fæl­de også ret til at gøre ind­si­gel­se mod Herning Vands ellers lov­li­ge behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger om whi­st­le­blowe­ren. Whistleblowerens ret­tig­he­der kan også i vis­se til­fæl­de bli­ve begræn­set, hvis det vur­de­res, at whi­st­le­blowe­rens inter­es­se i oplys­nin­ger­ne fin­des at bur­de vige for afgø­ren­de hen­syn til pri­va­te inter­es­ser, f.eks. af hen­syn til andre invol­ve­re­de per­so­ner eller Herning Vand, hvis for­må­let med ind­sam­lin­gen for­spil­des, såfremt whi­st­le­blowe­ren får kend­skab til indsamlingen.

Hvis whi­st­le­blowe­ren, en ind­be­ret­tet per­son eller en anden per­son er uenig i den måde ved­kom­men­des oplys­nin­ger behand­les på, i for­bin­del­se med drift og admi­ni­stra­tion af whi­st­le­blower­ord­nin­gen, kan der ind­gi­ves en kla­ge til Datatilsynet. Flere infor­ma­tio­ner om regi­stre­re­des gene­rel­le ret­tig­he­der og yder­li­ge­re oplys­nin­ger fin­des på www.datatilsynet.dk.

 

Opbevaring og sletning af indberetninger

Indberetninger og oplys­nin­ger ind­sam­let til opfølg­ning på ind­be­ret­nin­ger opbe­va­res og behand­les ale­ne så læn­ge, at det er nød­ven­digt og for­holds­mæs­sigt for at hånd­te­re den enkel­te ind­be­ret­ning og over­hol­de de krav, der føl­ger af whistleblowerloven.

Indberetninger, der fal­der uden­for anven­del­ses­om­rå­det for whi­st­le­blower­ord­nin­gen, slet­tes som udgangs­punkt straks og sene­st 7 dage efter, at whi­st­le­blowe­ren (hvor muligt) er med­delt at ind­be­ret­nin­gen fal­der uden­for ord­nin­gen og der­for ikke kan behand­les. Hvis kon­kre­te for­hold taler for det, kan afvi­ste ind­be­ret­nin­ger opbe­va­res udover den angiv­ne peri­o­de på 7 dage.

Indberetninger, der fal­der inden­for anven­del­ses­om­rå­det for whi­st­le­blower­ord­nin­gen, slet­tes ud fra en løben­de og kon­kret vur­de­ring fra sag til sag. Der er der­med ikke en fast frist for, hvor læn­ge ind­be­ret­nin­ger opbevares.

I vur­de­rin­gen af, om det er nød­ven­digt og for­holds­mæs­sigt at en ind­be­ret­ning fort­sat opbe­va­res, eller om den skal slet­tes, vil som mini­mum ind­gå føl­gen­de: om det er sand­syn­ligt, at per­so­ner med krav på beskyt­tel­se efter whi­st­le­blower­loven vil kun­ne få behov for at doku­men­te­re den pågæl­den­de ind­be­ret­ning, hen­syn til Herning Vands inter­es­ser i at føl­ge op på mod­tag­ne ind­be­ret­nin­ger – her­un­der ved at kæde sådan­ne ind­be­ret­nin­ger sam­men med tid­li­ge­re mod­tag­ne ind­be­ret­nin­ger og om der er grund til at anta­ge, at den pågæl­den­de ind­be­ret­ning vil kun­ne bestyr­kes af sene­re ind­kom­ne ind­be­ret­nin­ger om sam­me for­hold, f.eks. for­di der alle­re­de er mod­ta­get fle­re ind­be­ret­nin­ger om sam­me emne.

I vur­de­rin­ger­ne anven­des her­u­d­over føl­gen­de prin­cip­per for sletning:

 • Hvis der fore­ta­ges anmel­del­se til poli­ti­et eller andre rele­van­te myn­dig­he­der, slet­tes oplys­nin­ger­ne som udgangs­punkt straks efter afslut­nin­gen af sagen hos de pågæl­den­de myndigheder.
 • Hvis der på bag­grund af de ind­sam­le­de oplys­nin­ger gen­nem­fø­res en disci­pli­nær sank­tion over for en med­ar­bej­der, eller der i øvrigt fore­lig­ger grun­de til, at det er sag­ligt og nød­ven­digt for Herning Vand fort­sat at opbe­va­re oplys­nin­ger om med­ar­bej­de­ren, vil oplys­nin­ger­ne bli­ve opbe­va­ret i den pågæl­den­des per­so­na­lesag under iagt­ta­gel­se af den til enhver tid gæl­den­de lovgivning.
 • Hvis der ikke inden­for 2 måne­der efter afslut­ning af en opfølg­ning på en ind­be­ret­ning er fore­ta­get anmel­del­se til poli­ti eller andre rele­van­te myn­dig­he­der, eller hvis oplys­nin­ger­ne ikke inden den­ne frist er over­ført til en med­ar­bej­ders per­so­na­lesag, vil oplys­nin­ger­ne som udgangs­punkt bli­ve slettet.

 

Spørgsmål og kontaktoplysninger

Spørgsmål ved­rø­ren­de whi­st­le­blower­ord­nin­gen og anmod­nin­ger om udø­vel­se af ret­tig­he­der efter per­son­da­ta­lov­giv­nin­gen kan stil­les til Herning Vand ved hen­ven­del­se til Hans Erik Kristoffersen pr. e‑mail: hkr@herningvand.dk eller pr. tele­fon på 23338885.

Det er ikke muligt at fore­ta­ge ind­be­ret­nin­ger direk­te gen­nem kon­tak­top­lys­nin­ger­ne ovenfor.

Spørgsmål om whi­st­le­blower­ord­nin­gen kan også stil­les til DAHL Advokatpartnerselskab. Kontaktoplysningerne er anført på whi­st­le­blower­por­ta­len https://herningvand.indberet.nu. DAHL Advokatpartnerselskab er under­lagt tavs­heds­pligt og giver ikke oplys­nin­ger om ind­hol­det af hen­ven­del­ser vide­re til Herning Vand.

***

Opdateret den 14. marts 2024

 

Vil du indberette en sag til whistleblower-ordningen?

Vil du efter at have læst ret­nings­linjer­ne her på siden, ind­be­ret­te en sag til Herning Vands whi­st­le­blower­ord­ning, skal du blot klik­ke på lin­ket til whi­st­le­blower­por­ta­len herunder.