Selvbetjening

Klik på gen­ve­je­ne her­un­der for at fin­de den infor­ma­tion du søger

Erhverv > Selvbetjening
Alle
  • Alle
  • Drikkevand
  • Spildevand

Min side

Få over­blik­ket over dine reg­nin­ger, følg dit for­brug og til­meld dig betalingsservice.

Beregn din pris

Få et over­blik over pri­sen på dit drikke- og spil­de­vand ved hjælp af vores prisberegner.

Alarmservice

Find svar på de mest stil­le­de spørgs­mål ved­rø­ren­de vores alarmservice.

Drifts­forstyrrelser

Se om vi mid­ler­ti­digt har luk­ket for van­det på din adresse.

Trappe­tilmelding

Trappemodellen bety­der, at kubik­me­tertak­sten fal­der for vand­mæng­der over 500 og 20.000 kubikmeter.

Byggesager på din adresse

Her kan du fin­de offent­li­ge og gam­le doku­men­ter fra byg­ge­sa­ger på din ejendom.

Tilmeld dig SMS service

Få direk­te besked om drift­for­styr­rel­ser og stør­re pro­jek­ter i dit nærområde.

Anmeld drifts-forstyrrelse

Oplever du en drifts­for­styr­rel­se i dit områ­de, kan du anmel­de den her.

Akut behov for hjælp? Kontakt os på tlf. 9999 2299.

Refusion ved rørskade

Hvis du util­sig­tet har haft et ekstra stort vand­for­brug på grund af en instal­la­tion, kan du søge refusion.

Anmeldelse af vandinstallation

Inden der udfø­res arbej­de på van­din­stal­la­tio­ner­ne, skal det anmel­des til os.

Digitalt kort

På vores digi­ta­le kort kan du få et over­blik over klo­a­k­rø­re­ne i Herning kom­mu­ne og fin­de din stophane.

Afbrydelse af for­sy­ning af drikkevand

Har du brug for at afbry­de for­sy­nin­gen af drik­ke­vand enten per­ma­nent eller midlertidig?

Beregning af tilslutnings-bidrag

Her kan du bereg­ne pri­sen på tilslutningsbidrag.

Bestilling af byggevands-kasse

Bestil en byg­ge­vand­skas­se og få gode råd og vejledninger.

Fritagelse for spildevandsafgift

Læs mere om hvor­dan din virk­som­hed kan bli­ver fri­ta­get for spil­de­vands­af­gift på det vand, der IKKE afle­des til kloakken.

Lej en Bi-måler

Erhvervskunder kan – hvis de ønsker det – leje en måler.

Bruger ID og adgangskode

Modtag bru­ger ID og adgangs­ko­de til Admin-portalen.

Afbrydelse af regn- og spildevandsstik

Har du brug for at afbry­de for­bin­del­sen til regn- og spil­de­vand enten per­ma­nent eller midlertidig?

Kom igang

Selvbetjening for erhvervsdrivende hos Herning Vand

Her på siden fin­der du de selv­be­tje­nings­løs­nin­ger, vi til­by­der til erhvervs­dri­ven­de. Finder du ikke det, du skal bru­ge, eller har du spørgs­mål, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te vores kundeservice.