Tømnings­ordning

Ejer du en ejen­dom, der ikke er til­slut­tet den offent­li­ge klo­ak, er du for­plig­tet til at få tømt ejen­dom­mens bund­fæld­ning­s­tank en gang om året.

Privat > Værd at vide > Tilmeld dig tømningsordningen

I Herning Kommune kan du vælge at få din tank tømt i en kollektiv tømningsordning. Denne ordning administreres af Herning Vand, men bliver udført af Smedsgaard Agro ApS (tidligere kendt som Thingstrup Maskinstation). Du kan også selv stå for tømningen af din bundfældningstank. Herunder kan du læse om de to muligheder.

Digitalt kort

Sådan foregår den kollektive tømningsordning af bundfældningstanke

  • Tømningen vars­les ca. to uger inden udfø­rel­se. Du bli­ver vars­let via sms og/eller e‑mail. Husk der­for at kon­tak­te Smedsgaard Agro ApS, hvis du får nyt tele­fon­num­mer eller ny e‑mail.
  • Smedsgaard Agro ApS tøm­mer din tank i den peri­o­de, der er vars­let. Du behø­ver ikke være hjem­me, men husk at der skal være fri adgang til tan­ken, og at dæks­let skal være lige til at løf­te af.
  • Hvis der ikke er fri adgang til din tank, eller dæks­let på tan­ken vejer over 50kg, opkræ­ver vi et gebyr for for­gæ­ves kør­sel eller for løft af tungt dæksel.
  • Tømningsordningen for­lø­ber fra marts til okto­ber, og du kan for­ven­te, at din tank tøm­mes i cir­ka sam­me måned som året forinden.
  • Hvis du ønsker en ekstra tøm­ning af din bund­fæld­ning­s­tank, kan du kon­tak­te Herning Vand (se kon­tak­t­in­fo her­un­der). En ekstra tøm­ning gen­nem os koster kr. 1.375 – dvs. cir­ka det dob­bel­te af en plan­lagt tøm­ning i den kol­lek­ti­ve ord­ning. Alternativt kan du selv kon­tak­te et klo­ak­ser­vi­ce­fir­ma direk­te, der for­u­den tøm­ning af din tank også vil kun­ne hjæl­pe med spuling af klo­a­k­rør og sivedræn mv.
Driftsforstyrrelser

Hvis du ikke vil deltage i den kollektive tømningsordning

  • Hvis du ikke ønsker at del­ta­ge i den kol­lek­ti­ve tøm­nings­ord­ning, kan du væl­ge en anden entre­pre­nør til at tøm­me din bundfældningstank.
  • Du beta­ler selv entre­pre­nø­ren for tøm­nin­gen, men vil sta­dig skul­le beta­le den stats­li­ge spil­de­vands­af­gift via Herning Vand.
  • Entreprenøren skal være god­kendt af Herning Vand, og doku­men­ta­tion for tøm­nin­gen skal ind­sen­des til Herning Vand sene­st den 1. decem­ber i sam­me år, som tøm­nin­gen er udført. Ofte vil det være din entre­pre­nør, der hånd­te­rer den­ne opgave.
  • Du vil altid kun­ne skif­te til­ba­ge til den kol­lek­ti­ve tømningsordning.

Spørgsmål

Til den kol­lek­ti­ve tømningsordning

Har du spørgs­mål vedr. den prak­ti­ske udfø­rel­se af tøm­nin­gen eller en for­gæ­ves kør­sel, er du vel­kom­men til at kon­tak­te Smedsgaard Agro ApS.

Smedsgaard Agro ApS træf­fes på tlf. 9648 2115 eller via e‑mail ls@sg-agro.dk

Smedsgaard Agro ApS har tele­fon­tid man­dag til tors­dag mel­lem kl. 8 – 16 og fre­dag mel­lem kl. 8 – 13.

Til tøm­ning generelt

Har du spørgs­mål vedr. afmel­ding, opkræv­ning eller ønsker du en ekstra tøm­ning, er du vel­kom­men til at kon­tak­te Herning Vand.

Herning Vand træf­fes på på tlf.: 9999 2299 eller via e‑mail info@herningvand.dk

Herning Vand har tele­fon­tid man­dag til tors­dag mel­lem kl. 9 og 15 og fre­dag mel­lem kl. 9 og 12.

Priser

Se hvad det koster at få tømt din bundfældningstank.

Folder

Læs mere mere om tømnings­ordningen her

Regulativ for tømningsordning

Regulativ for tøm­ning i Herning Kommune

Smedsgaard Agro ApS

Besøg Smedsgaard Agro ApS” Facebookside

Sidste tømning

Klik her for at se, hvor­når din bund­fæld­ning­s­tank sidst blev tømt