Persondatapolitik

Vi læg­ger vægt på, at vores kun­der er tryg­ge ved den måde, vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger på, og at det sker i fuld over­ens­stem­mel­se med lovgivningen.

Om os > Det med småt (jura/vedtægter) > Persondatapolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

1. INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Din data­sik­ker­hed er vig­tig for os, og vi væg­ter der­for højt, at dine per­so­nop­lys­nin­ger hånd­te­res på en ansvar­lig måde. Nedenfor kan du læse, hvor­dan Herning Vand A/S (her­ef­ter ”Herning Vand”, »vi«, »os« eller »vores«) behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger om dig, når vi age­rer som data­ansvar­lig. Du kan også læse om, hvil­ke ret­tig­he­der du har i for­bin­del­se med vores behandling.

 

2. HERNING VANDS ROLLE SOM DATAANSVARLIGE

I for­bin­del­se med drif­ten af vores virk­som­hed behand­ler vi en ræk­ke per­so­nop­lys­nin­ger. Det gør vi for, at vi kan ser­vi­ce­re dig bedst muligt. Vi ind­sam­ler og behand­ler hoved­sa­ge­ligt almin­de­li­ge (ikke føl­som­me) personoplysninger.

Hvis du har spørgs­mål til vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, kan du kon­tak­te Herning Vand her:

Herning Vand A/S CVR: 353 859 67
Ålykkevej 5
7400, Herning

Kontaktperson:
Navn: Poul Schlosser
Telefon: +45 3010 2007
Email: pos@herningvand.dk

 

3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER OG FORMÅLET


Vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger om dig i en ræk­ke for­skel­li­ge situ­a­tio­ner. Læs nær­me­re om vores behand­ling i de for­skel­li­ge situ­a­tio­ner nedenfor.

3.1. Besøgende på Herning Vands hjem­mesi­de og bru­ge­re af Herning Vands online-tjenester
Når du besø­ger Herning Vands hjem­mesi­de kan
Herning Vand behand­le oplys­nin­ger om din IPadresse samt infor­ma­tio­ner om din com­pu­ter, enhed og browser.

Vi behand­ler også oplys­nin­ger om dit besøg (f.eks. oplys­nin­ger om den måde, du kom­mer ind på vores hjem­mesi­de, hvor­dan du navi­ge­rer rundt på den, hvil­ke sider du besø­ger, ind­hold du kig­ger på, dine søg­nin­ger mv.). Disse per­so­nop­lys­nin­ger ind­hen­tes igen­nem cook­i­es, log­fi­ler og øvri­ge tek­no­lo­gi­er. Du kan læse mere om vores brug af cook­i­es her https://herningvand.dk/om-os/det-med-smaat-juravedtaegter/persondatapolitik/.

Vi bru­ger dine per­so­nop­lys­nin­ger for, at vi kan gøre rele­van­te pro­duk­ter, leve­ran­cer, ydel­ser og ser­vi­ces (”Ydelser”) til­gæn­ge­li­ge for dig og til at for­bed­re din ople­vel­se af vores hjem­mesi­der samt de Ydelser, vi til­by­der. Vi bru­ger også per­so­nop­lys­nin­ger­ne til at vise dig ind­hold på vores og andres sider base­ret på dine akti­vi­te­ter og præ­fe­ren­cer, og til at begræn­se antal­let af gan­ge du ser det sam­me indhold.

Vores grund­lag for behand­lin­gen er vores legi­ti­me inter­es­ser i at gøre vores hjem­mesi­de (og onli­ne tje­ne­ster) til­gæn­ge­li­ge for dig
(data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen arti­kel 6(1)(f)) eller dit samtyk­ke (data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen arti­kel 6(1)(a) og cook­i­e­be­kendt­gø­rel­sen § 3).

Vi slet­ter per­so­nop­lys­nin­ger, ind­sam­let gen­nem de cook­i­es, som Herning Vand selv udby­der, efter reg­ler­ne i Herning Vands cookiepolitik.

Vi opbe­va­rer per­so­nop­lys­nin­ger ind­sam­let i for­bin­del­se med dit besøg på vores hjem­mesi­de op til 30 dage.

3.2. Brug af Herning Vands online-tjenester
Når du besø­ger og/eller anven­der Hernings Vands online-tjenester (f.eks. Facebook eller LinkedIn mv.), kan Herning Vand behand­le de oplys­nin­ger, som du har gjort til­gæn­ge­li­ge via indstil­lin­ger på vores soci­a­le medi­er, dine reak­tio­ner på vores opslag, din deling af eller kom­men­ta­rer til vores opslag.

Vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger­ne med det for­mål at kun­ne mar­keds­fø­re Herning Vands pro­duk­ter og besva­re henvendelser.

Vores grund­lag for behand­lin­gen af vores legi­ti­me inter­es­se i at mar­keds­fø­re Herning Vand og besva­re din hen­ven­del­se (data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen arti­kel 6(1)(f)) samt din egen offent­lig­gø­rel­se af oplys­nin­ger om dig selv over for en bre­de­re kreds af per­so­ner (data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 9(2)(e).

Når oven­nævn­te soci­a­le medi­er ind­sam­ler per­so­nop­lys­nin­ger om dig til eget brug, behand­ler de dine per­so­nop­lys­nin­ger som beskre­vet i deres egne privatlivspolitikker.

Da Hernings Vand ikke fore­ta­ger udtræk fra de soci­a­le medi­er og opbe­va­rer eller behand­ler dis­se andet steds, bli­ver de oplys­nin­ger, du selv har delt på Hernings Vands online-tjenester lig­gen­de på dis­se pro­fi­ler, med­min­dre du selv slet­ter dem.

3.3. Kunder hos Herning Vand
Når du er kun­de hos Herning Vand, behand­ler Herning Vand per­so­nop­lys­nin­ger om dit navn, din adres­se, e‑mailadresse, fød­sels­da­to, (CPR-nr i nog­le til­fæl­de), tele­fon­num­mer, oplys­nin­ger om for­brug og kor­re­spon­dan­ce m.v. samt øvri­ge oplys­nin­ger, som du giver til os.

Vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger­ne med det for­mål at kun­ne opfyl­de afta­len med vores kun­der, med hen­blik på at leve­re Ydelserne, her­un­der leve­re vand og afle­de dit spil­de­vand, fak­tu­re­re, føre sta­ti­stik og fore­ta­ge kva­li­tets­sty­ring samt for at opret­hol­de vores kun­de­re­gi­strer og yde gene­rel ser­vi­ce, mar­keds­fø­ring og salg over for vores kun­der. Vi anven­der des­u­den oplys­nin­ger­ne for at kun­ne opret­te et bruger-login (kun­de­num­mer) til dig, så du kan til­gå vores kun­depor­tal Min Side – selvbetjening .

Vores grund­lag for behand­lin­gen er afta­len med dig (data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen arti­kel 6(1) (b)) eller vores legi­ti­me inter­es­ser i at admi­ni­stre­re dine oplys­nin­ger som kun­de hos os
(data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen arti­kel 6(1)(f)).

Til behand­ling af dit CPR-nummer bru­ger vi data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 11, stk. 2, nr. 1 eller nr. 4, jf. § 7, stk. 2, som behandlingsgrundlag.

Vi slet­ter per­so­nop­lys­nin­ger om vores kun­der, når de ikke læn­ge­re er rele­van­te for vores behand­ling og sene­st 5 år plus løben­de år efter, at kun­de­for­hol­det er ophørt. Dette er et krav efter bogføringsloven.

3.4. Samarbejdspartnere og/eller leve­ran­dø­rer til Herning Vand
Når du er sam­ar­bejds­part­ner eller leve­ran­dør til Herning Vand eller er kon­takt­per­son hos en samarbejdspartner/leverandør, behand­ler vi per­so­nop­lys­nin­ger om navn, virk­som­heds­adres­se, arbejd­s­te­le­fon­num­mer, e‑mailadresse, titel samt offent­ligt til­gæn­ge­lig infor­ma­tion og øvri­ge oplys­nin­ger, som du giver til os.

Vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger­ne til brug for kon­trakt­sty­ring samt for at mod­ta­ge varer og tje­ne­ster fra vores leve­ran­dø­rer og sam­ar­bejds­part­ne­re, og hvor det er rele­vant for at opfyl­de afta­ler med vores kunder.

Vores grund­lag for behand­lin­gen er afta­len med dig (data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen arti­kel 6(1)(b)) eller vores legi­ti­me inter­es­ser i at vare­ta­ge rela­tio­nen med dig/den virk­som­hed du repræ­sen­te­rer som samarbejdspartner/leverandør
(data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen arti­kel 6(1)(f)).

Vi opbe­va­rer oven­stå­en­de oplys­nin­ger om sam­ar­bejds­part­ne­re og/eller leve­ran­dø­rer i op til 5 år efter, det ikke læn­ge­re er nød­ven­digt at doku­men­te­re sam­ar­bejds­re­la­tio­nen. Dette er et krav efter bogføringsloven.

 

4. DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED ANDRE

Herning Vand kan vide­re­gi­ve dine per­so­nop­lys­nin­ger til andre leve­ran­dø­rer og/eller ser­vi­ceud­by­de­re i for­bin­del­se med den almin­de­li­ge drift af vores forretning.

Herning Vand kan end­vi­de­re vide­re­gi­ve per­so­nop­lys­nin­ger til en offent­lig myn­dig­hed i situ­a­tio­ner, hvor vi kon­kret er for­plig­tet til at vide­re­gi­ve dine per­so­nop­lys­nin­ger i med­før af lov­giv­ning og under­ret­nings­for­plig­tel­ser, som vi er underlagt.

Herning Vand over­la­der des­u­den dine per­so­nop­lys­nin­ger til data­be­hand­le­re. Vores data­be­hand­le­re behand­ler ale­ne dine per­so­nop­lys­nin­ger til vores for­mål og på vores instruks.

Vi for­sø­ger at begræn­se vide­re­gi­vel­sen af data i per­son­hen­før­bar form og der­med vide­re­gi­vel­sen af oplys­nin­ger, som kan hen­fø­res til dig personligt.

 

5. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS
Vi kan i for­bin­del­se med vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger over­fø­re oplys­nin­ger­ne til lan­de uden for EU/EØS (tred­jeland).

Dine per­so­nop­lys­nin­ger kan over­fø­res til de lan­de, hvor EU-Kommissionen har vur­de­ret, at data­be­skyt­tel­ses­ni­veau­et er på høj­de med det beskyt­tel­ses­ni­veau, der er i EU/EØS (sik­re tredjelande).

Vi kan også over­fø­re dine per­so­nop­lys­nin­ger til usik­re tred­jelan­de. Overførslen af dine per­so­nop­lys­nin­ger til usik­re tred­jelan­de vil ske på bag­grund af de af EU-Kommissionen udar­bej­de­de Standard Contractual Clauses (SCC), der er spe­ci­elt udar­bej­det for at sik­re et til­stræk­ke­ligt beskyt­tel­ses­ni­veau. Vi vur­de­rer om over­før­sels­grund­la­get er til­stræk­ke­ligt, og ved­ta­ger sup­ple­ren­de for­an­stalt­nin­ger, såfremt de er nød­ven­di­ge for at sik­re et til­stræk­ke­ligt beskyt­tel­ses­ni­veau for overførslen.

Du kan læse mere om over­før­sel af per­so­nop­lys­nin­ger til lan­de uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmeside.

Ønsker du yder­li­ge­re infor­ma­tion om vores over­før­sel af per­so­nop­lys­nin­ger til lan­de uden for EU/EØS, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os.

 

6. OPBEVARING, DATAINTEGRITET OG SIKKERHED

Når dine per­so­nop­lys­nin­ger ikke læn­ge­re er nød­ven­di­ge, vil vi sik­re, at de slet­tes på en sik­ker­heds­mæs­sigt for­svar­lig måde.

Det er vores poli­tik at beskyt­te per­so­nop­lys­nin­ger ved at træf­fe til­stræk­ke­li­ge tek­ni­ske og orga­ni­sa­to­ri­ske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har imple­men­te­ret sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger, der skal sik­re data­be­skyt­tel­se for alle de per­so­nop­lys­nin­ger, som vi behand­ler. Vi gen­nem­fø­rer regel­mæs­sigt inter­ne opfølg­nin­ger i for­hold til til­stræk­ke­lig­he­den og efter­le­vel­sen af poli­tik­ker og foranstaltninger.

 

7. DINE RETTIGHEDER

Som regi­stre­ret har du en ræk­ke ret­tig­he­der i hen­hold til data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen. Hvis du vil gøre brug af dine ret­tig­he­der, skal du kon­tak­te os.

Du kan – ube­tin­get og til enhver tid – træk­ke ethvert samtyk­ke til­ba­ge. Det kan ske ved at sen­de en email til os (se e‑mail oven­for). Tilbagekaldelse af dit samtyk­ke vil ikke have nogen nega­tiv ind­virk­ning. Det kan dog bety­de, at vi ikke frem­over kan opfyl­de spe­ci­fik­ke anmod­nin­ger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtyk­ke vil ikke påvir­ke lov­lig­he­den af behand­lin­gen på grund­lag af samtyk­ke, inden det træk­kes til­ba­ge. Endvidere vil det ikke påvir­ke nogen behand­ling, der udfø­res på anden lov­lig basis.

Du kan des­u­den – ube­tin­get og til enhver tid – gøre ind­si­gel­ser gæl­den­de mod vores behand­ling, når den sker på bag­grund af vores legi­ti­me interesse.

Dine ret­tig­he­der omfat­ter også følgende:

• Ret til ind­sigt: Du har ret til at få ind­sigt i de per­so­nop­lys­nin­ger, som vi behand­ler om dig.

• Ret til berig­ti­gel­se: Du har ret til at få urig­ti­ge per­so­nop­lys­nin­ger om dig selv berig­ti­get og ufuld­stæn­di­ge per­so­nop­lys­nin­ger fuldstændiggjort.

• Ret til slet­ning (ret­ten til at bli­ve glemt): I sær­li­ge til­fæl­de har du ret til at få slet­tet per­so­nop­lys­nin­ger om dig, inden det tids­punkt hvor vi almin­de­lig­vis vil slet­te dine personoplysninger.

• Ret til begræns­ning af behand­ling: Du har i vis­se til­fæl­de ret til at få behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger begræn­set. Hvis du har ret til at få begræn­set behand­lin­gen, må vi frem­over kun behand­le per­so­nop­lys­nin­ger­ne – bort­set fra opbe­va­ring – med dit samtyk­ke, eller med hen­blik på at rets­krav kan fast­læg­ges, gøres gæl­den­de eller for­sva­res, eller for at beskyt­te en per­son eller vig­ti­ge samfundsinteresser.

• Ret til at gøre ind­si­gel­se: Du har i vis­se til­fæl­de ret til at gøre ind­si­gel­se mod vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, og altid hvis behand­lin­gen er med hen­blik på direk­te markedsføring.

• Ret til data­porta­bi­li­tet: Du har i vis­se til­fæl­de ret til at mod­ta­ge dine per­so­nop­lys­nin­ger i et struk­tu­re­ret, almin­de­ligt anvendt og maskin­læs­bart for­mat samt at få over­ført dis­se per­so­nop­lys­nin­ger fra én data­ansvar­lig til en anden.

• Ret til at ind­gi­ve kla­ge: Du kan til enhver tid ind­gi­ve kla­ge til Datatilsynet over vores behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan fin­de yder­li­ge­re infor­ma­tion om dine ret­tig­he­der som registreret.

 

8. OPDATERING AF VORES PRIVATLIVSPOLITIK

Fra tid til anden vil det være nød­ven­digt for os at opda­te­re den­ne pri­vat­livspo­li­tik. Vi gen­nem­går regel­mæs­sigt vores pri­vat­livspo­li­tik for at sik­re, at den er opda­te­ret, ret­vi­sen­de og i over­ens­stem­mel­se med gæl­den­de lov­giv­ning og prin­cip­per for behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger Vi offent­lig­gør nye ver­sio­ner på vores hjemmeside.

Denne poli­tik har ver­sions nr. 1 og er gæl­den­de fra den 5. juli, 2022.

 

HERNING VANDS DATAANSVARLIGE ROLLE SOM

I for­bin­del­se med drif­ten af vores virk­som­hed behand­ler vi en ræk­ke per­so­nop­lys­nin­ger. Det gør vi for, at vi kan ser­vi­ce­re dig bedst muligt. Vi ind­sam­ler og behand­ler hoved­sa­ge­ligt almin­de­li­ge (ikke føl­som­me) personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, kan du kon­tak­te Herning Vand her:

Herning Vand A/S CVR: 353 859 67 Ålykkevej 5
7400, Herning

Kontaktperson:
Navn: Poul Schlosser Telefon: +45 3010 2007 Email: pos@herningvand.dk

3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER OG FORMÅLET

Vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger om dig i en ræk­ke for­skel­li­ge situ­a­tio­ner. Læs nær­me­re om vores behand­ling i de for­skel­li­ge situ­a­tio­ner nedenfor.

3.1. Besøgende på Herning Vands hjem­mesi­de og bru­ge­re af Herning

Vands online-tjenester

Når du besø­ger Herning Vands hjem­mesi­de kan Herning Vand behand­le oplys­nin­ger om din IP-

Vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger­ne med det formål at kun­ne mar­keds­fø­re Herning Vands pro­duk­ter og besva­re henvendelser.

Vores grund­lag for behand­lin­gen af vores legi­ti­me inter­es­se i at mar­keds­fø­re Herning Vand og besva­re din hen­ven­del­se (data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen arti­kel 6(1)(f)) samt din egen offent­lig­gø­rel­se af oplys­nin­ger om dig selv over for en bre­de­re kreds af per­so­ner (data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 9(2)(e).

Når oven­nævn­te soci­a­le medi­er ind­sam­ler per­so­nop­lys­nin­ger om dig til eget brug, behand­ler de dine per­so­nop­lys­nin­ger som beskre­vet i deres egne privatlivspolitikker.

Da Hernings Vand ikke fore­ta­ger udtræk fra de soci­a­le medi­er og opbe­va­rer eller behand­ler dis­se andet steds, bli­ver de oplys­nin­ger, du selv har delt på Hernings Vands online-tjenester lig­gen­de på dis­se pro­fi­ler, med­min­dre du selv slet­ter dem.

3.3. Kunder hos Herning Vand

Når du er kun­de hos Herning Vand, behand­ler Herning Vand per­so­nop­lys­nin­ger om dit navn, din adres­se, e‑mailadresse, fød­sels­da­to, (CPR-nr i nog­le til­fæl­de), tele­fon­num­mer, oplys­nin­ger om for­brug og kor­re­spon­dan­ce m.v. samt øvri­ge oplys­nin­ger, som du giver til os.

Vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger­ne med det formål at kun­ne opfyl­de afta­len med vores kun­der, med hen­blik på at leve­re Ydelserne, her­un­der leve­re vand og afle­de dit spil­de­vand, fak­tu­re­re, føre sta­ti­stik og fore­ta­ge kva­li­tets­sty­ring samt for at opret­hol­de vores kun­de­re­gi­strer og yde gene­rel ser­vi­ce, mar­keds­fø­ring og salg over for vores kun­der. Vi anven­der des­u­den oplys­nin­ger­ne for at kun­ne opret­te et bruger-login (kun­de­num­mer) til dig, så du kan til­gå vores kun­depor­tal Min Side – selvbetjening .

Vores grund­lag for behand­lin­gen er afta­len med dig (data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen arti­kel 6(1) (b)) eller vores legi­ti­me inter­es­ser i at admi­ni­stre­re dine

Til behand­ling af dit CPR-nummer bru­ger vi data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 11, stk. 2, nr. 1 eller nr. 4, jf. § 7, stk. 2, som behandlingsgrundlag.

Vi slet­ter per­so­nop­lys­nin­ger om vores kun­der, når de ikke læn­ge­re er rele­van­te for vores behand­ling og sene­st 5 år plus løben­de år efter, at kun­de­for­hol­det er ophørt. Dette er et krav efter bogføringsloven.

3.4. Samarbejdspartnere og/eller leve­ran­dø­rer til Herning Vand

Når du er sam­ar­bejds­part­ner eller leve­ran­dør til Herning Vand eller er kon­takt­per­son hos en samarbejdspartner/leverandør, behand­ler vi per­so­nop­lys­nin­ger om navn, virk­som­heds­adres­se, arbejd­s­te­le­fon­num­mer, e‑mailadresse, titel samt offent­ligt til­gæn­ge­lig infor­ma­tion og øvri­ge oplys­nin­ger, som du giver til os.

Vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger­ne til brug for kon­trakt­sty­ring samt for at mod­ta­ge varer og tje­ne­ster fra vores leve­ran­dø­rer og sam­ar­bejds­part­ne­re, og hvor det er rele­vant for at opfyl­de afta­ler med vores kunder.

Vores grund­lag for behand­lin­gen er afta­len med dig (data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen arti­kel 6(1)(b)) eller vores legi­ti­me inter­es­ser i at vare­ta­ge rela­tio­nen med dig/den virk­som­hed du repræ­sen­te­rer som samarbejdspartner/leverandør (data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen arti­kel 6(1)(f)).

Vi opbe­va­rer ovenstående oplys­nin­ger om sam­ar­bejds­part­ne­re og/eller leve­ran­dø­rer i op til 5 år efter, det ikke læn­ge­re er nød­ven­digt at doku­men­te­re sam­ar­bejds­re­la­tio­nen. Dette er et krav efter bogføringsloven.

oplys­nin­ger som kun­de hos (data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen arti­kel 6(1)(f)).

os

end­vi­de­re

vide­re­gi­ve

DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED ANDRE

Herning
per­so­nop­lys­nin­ger til andre leve­ran­dø­rer og/eller ser­vi­ceud­by­de­re i for­bin­del­se med den almin­de­li­ge drift af vores forretning.

4.

Vand kan vide­re­gi­ve dine

Herning Vand kan
per­so­nop­lys­nin­ger til en offent­lig myn­dig­hed i situ­a­tio­ner, hvor vi kon­kret er for­plig­tet til at vide­re­gi­ve dine per­so­nop­lys­nin­ger i med­før af

2 af 4

lov­giv­ning og under­ret­nings­for­plig­tel­ser, som vi er underlagt.

Herning Vand over­la­der des­u­den dine per­so­nop­lys­nin­ger til data­be­hand­le­re. Vores data­be­hand­le­re behand­ler ale­ne dine per­so­nop­lys­nin­ger til vores formål og på vores instruks.

Vi for­sø­ger at begræn­se vide­re­gi­vel­sen af data i per­son­hen­før­bar form og der­med vide­re­gi­vel­sen af oplys­nin­ger, som kan hen­fø­res til dig personligt.

5. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

Vi kan i for­bin­del­se med vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger over­fø­re oplys­nin­ger­ne til lan­de uden for EU/EØS (tred­jeland).

Dine per­so­nop­lys­nin­ger kan over­fø­res til de lan­de, hvor EU-Kommissionen har vur­de­ret, at data­be­skyt­tel­ses­ni­veau­et er på høj­de med det beskyt­tel­ses­ni­veau, der er i EU/EØS (sik­re tredjelande).

Vi kan også over­fø­re dine per­so­nop­lys­nin­ger til usik­re tred­jelan­de. Overførslen af dine per­so­nop­lys­nin­ger til usik­re tred­jelan­de vil ske på bag­grund af de af EU-Kommissionen udar­bej­de­de Standard Contractual Clauses (SCC), der er spe­ci­elt udar­bej­det for at sik­re et til­stræk­ke­ligt beskyt­tel­ses­ni­veau. Vi vur­de­rer om over­før­sels­grund­la­get er til­stræk­ke­ligt, og ved­ta­ger sup­ple­ren­de for­an­stalt­nin­ger, såfremt de er nød­ven­di­ge for at sik­re et til­stræk­ke­ligt beskyt­tel­ses­ni­veau for overførslen.

Du kan læse mere om over­før­sel af per­so­nop­lys­nin­ger til lan­de uden for EU/EØS på EU-Kommissionens hjemmeside.

Ønsker du yder­li­ge­re infor­ma­tion om vores over­før­sel af per­so­nop­lys­nin­ger til lan­de uden for EU/EØS, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os.

Rettigheder

Efter reg­ler­ne i EU’s per­son­da­ta­for­ord­ning har du over for Herning Vand:

RET TIL AT SE OPLYSNINGER (INDSIGTSRET)

Du har ret til at få ind­sigt i de oplys­nin­ger, som vi behand­ler om dig, samt en ræk­ke yder­li­ge­re oplysninger.

RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE)

Du har ret til at få for­ker­te oplys­nin­ger om dig selv rettet.

RET TIL SLETNING

I sær­li­ge til­fæl­de har du ret til at få slet­tet oplys­nin­ger om dig, inden tids­punk­tet for vores almin­de­li­ge gene­rel­le slet­ning indtræffer.

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har vis­se til­fæl­de ret til at få behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger begræn­set. Hvis du har ret til at få begræn­set behand­lin­gen, må vi frem­over kun behand­le oplys­nin­ger­ne – bort­set fra opbe­va­ring – med dit samtyk­ke, eller med hen­blik på at rets­krav kan fast­læg­ges, gøres gæl­den­de eller for­sva­res, eller for at beskyt­te en per­son eller vig­ti­ge samfundsinteresser.

RET TIL INDSIGELSE

Du har i vis­se til­fæl­de ret til at gøre ind­si­gel­se mod vores eller lov­li­ge behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan også gøre ind­si­gel­se mod behand­ling af dine oplys­nin­ger til direk­te markedsføring.

RET TIL AT TRANSMITTERE OPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)

Du har i vis­se til­fæl­de ret til at mod­ta­ge dine per­so­nop­lys­nin­ger i et struk­tu­re­ret, almin­de­ligt anvendt og maskin­læs­bart for­mat samt at få over­ført dis­se per­so­nop­lys­nin­ger fra én data­ansvar­lig til en anden uden hindring.

Du er altid vel­kom­men til at stil­le os spørgs­mål om data­be­hand­lin­gen af dine personoplysninger.

Klagemulighed

Såfremt du mener, data­be­hand­lin­gen er i strid med reg­ler­ne i per­son­da­ta­lov­giv­nin­gen, kan du ind­gi­ve kla­ge hos os. Hvis du er uenig i vores vur­de­ring af sagen, kan du kla­ge til Datatilsynet. Datatilsynet kan kon­tak­tes på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se des­u­den Datatilsynets hjem­mesi­de, hvor du kan fin­de yder­li­ge­re infor­ma­tion om dine ret­tig­he­der som registreret.