Persondatapolitik

Vi læg­ger vægt på, at vores kun­der er tryg­ge ved den måde, vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger på, og at det sker i fuld over­ens­stem­mel­se med lovgivningen.

Om os > Det med småt (jura/vedtægter) > Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK – KUNDER

Behandling af personoplysninger

Vi læg­ger vægt på, at vores kun­der er tryg­ge ved den måde, vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger på, og at det sker i fuld over­ens­stem­mel­se med lovgivningen.

Herning Vand ind­sam­ler og er data­ansvar­lig for per­so­nop­lys­nin­ger som fx navn, adres­se, fød­sels­da­to, e‑mailadresse,  CPR-nummer og tele­fon­num­mer samt oplys­nin­ger om for­brug og kor­re­spon­dan­ce m.v.

Det gør vi for at kun­ne leve­re vand og afle­de dit spil­de­vand, samt for bedst muligt at kun­ne admi­ni­stre­re dit kun­de­for­hold, ansæt­tel­ses­for­hold eller øvri­ge afta­le­for­hold i rela­tion til Herning Vand.

De per­son­li­ge oplys­nin­ger, du afgi­ver til os, behand­les for­tro­ligt, det­te sker altid i for­hold til instuks om lov­plig­tig databeskyttelse.

Du kan til enhver tid få oplyst eller ændret i de per­so­nop­lys­nin­ger, Herning Vand har regi­ste­ret om dig, ved at ret­te hen­ven­del­se til os på tele­fon­num­mer 9999 2299, e‑mail: info@herningvand.dk, mærk ven­ligst hen­ven­del­sen “per­son­da­ta” eller pr. post til adressen:

Herning Vand
Ålykkevej 5
7400 Herning

I det føl­gen­de kan du læse hele Herning Vands per­son­da­ta­po­li­tik for kun­der. Vi opfor­drer til, at du læser den omhyg­ge­ligt for at for­stå hvor­for, og hvor­dan vi behand­ler dine persondata

Databehandling af dine kun­de­op­lys­nin­ger hos Herning Vand

Hos Herning Vand har vi regi­stre­ret per­so­nop­lys­nin­ger om dig, for­di du er kun­de ved os. Vi, Herning Vand Holding A/S, er ansvar­lig for data­be­hand­lin­gen af dine oplysninger.

Herning Vand benyt­ter dine per­son­li­ge oplys­nin­ger til for­skel­li­ge formål: 

  • vi admi­ni­stre­rer og opfyl­der vores kon­trak­t­mæs­si­ge for­plig­tel­ser over for dig som kunde
  • vi drifts­op­ti­me­rer ift. øko­no­mi­ske og mil­jø­mæs­si­ge formål
  • vi lever op til rele­vant lov­giv­ning på området
  • vi opbe­va­rer oplys­nin­ger om dig i en peri­o­de efter kun­de­for­hol­dets afslut­ning for at leve op til lov­giv­ning og i dokumentationsøjemed
  • vi stil­ler ekstra ser­vi­cey­del­ser til rådig­hed for dig.
  • vi ind­sam­ler oplys­nin­ger om anmel­del­ser af evt. lovover­træ­del­ser begå­et af en kunde

Retsgrundlaget for data­be­hand­lin­gen er afta­len mel­lem dig og Herning Vand om køb af Herning Vands ydel­ser, hvil­ket natur­ligt inde­bæ­rer data­be­hand­ling af oplys­nin­ger om dig.

Retsgrundlaget for data­be­hand­lin­gen kan også være Herning Vands legi­ti­me inter­es­ser, ind­dri­vel­se af mang­len­de beta­ling eller aflæs­ning af vand­må­le­ren til brug for drifts­op­ti­me­ring af mil­jø­mæs­si­ge og øko­no­mi­ske grunde.

Vi beder om samtyk­ke for behand­ling af dit CPR-nummer.

Aflæsning af vand­må­le­ren tje­ner des­u­den en bred sam­funds­mæs­sig inter­es­se i at sik­re et bed­re mil­jø, hvil­ket anses som et selv­stæn­digt rets­grund­lag for at behand­le dine oplys­nin­ger i den­ne sammenhæng.

Derudover kan Herning Vand være for­plig­tet i hen­hold til lov til at behand­le per­so­nop­lys­nin­ger om dig i vis­se tilfælde.

Dine per­so­nop­lys­nin­ger vil som udgangs­punkt bli­ve slet­tet 5 år efter udlø­bet af det år, hvor kun­de­for­hol­det ophør­te. I sær­li­ge til­fæl­de, hvor der er fare for en ret­lig kon­flikt med en kun­de, kan alle oplys­nin­ger­ne bli­ve opbe­va­ret i doku­men­ta­tions­ø­je­med, ind­til kra­vet er for­æl­det eller ende­ligt afvist af en ret­sin­stans. Desuden kan vi være nødt til at gem­me vis­se oplys­nin­ger på ube­stemt tid i doku­men­ta­tions­ø­je­med, hvil­ket er til­fæl­det i sager om drifts­hæn­del­ser og sager om til­slut­ning og frakob­ling til vand- og spildevandssystemet.

Retsgrundlaget for behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger er arti­kel 6 i per­son­da­ta­for­ord­nin­gen, ind­dri­vel­ses­lo­ven og databeskyttelsesloven.

Rettigheder
Efter reg­ler­ne i EU’s per­son­da­ta­for­ord­ning har du over for Herning Vand:

Ret til at se oplys­nin­ger (ind­sigts­ret)
Du har ret til at få ind­sigt i de oplys­nin­ger, som vi behand­ler om dig, samt en ræk­ke yder­li­ge­re oplysninger.

Ret til berig­ti­gel­se (ret­tel­se)
Du har ret til at få for­ker­te oplys­nin­ger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I sær­li­ge til­fæl­de har du ret til at få slet­tet oplys­nin­ger om dig, inden tids­punk­tet for vores almin­de­li­ge gene­rel­le slet­ning indtræffer.

Ret til begræns­ning af behandling
Du har vis­se til­fæl­de ret til at få behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger begræn­set. Hvis du har ret til at få begræn­set behand­lin­gen, må vi frem­over kun behand­le oplys­nin­ger­ne – bort­set fra opbe­va­ring – med dit samtyk­ke, eller med hen­blik på at rets­krav kan fast­læg­ges, gøres gæl­den­de eller for­sva­res, eller for at beskyt­te en per­son eller vig­ti­ge samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i vis­se til­fæl­de ret til at gøre ind­si­gel­se mod vores eller lov­li­ge behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan også gøre ind­si­gel­se mod behand­ling af dine oplys­nin­ger til direk­te markedsføring.

Ret til at trans­mit­te­re oplys­nin­ger (data­porta­bi­li­tet)
Du har i vis­se til­fæl­de ret til at mod­ta­ge dine per­so­nop­lys­nin­ger i et struk­tu­re­ret, almin­de­ligt anvendt og maskin­læs­bart for­mat samt at få over­ført dis­se per­so­nop­lys­nin­ger fra én data­ansvar­lig til en anden uden hindring.

Du er altid vel­kom­men til at stil­le os spørgs­mål om data­be­hand­lin­gen af dine personoplysninger.

Klagemulighed

Såfremt du mener, data­be­hand­lin­gen er i strid med reg­ler­ne i per­son­da­ta­lov­giv­nin­gen, kan du ind­gi­ve kla­ge hos os. Hvis du er uenig i vores vur­de­ring af sagen, kan du kla­ge til Datatilsynet. Datatilsynet kan kon­tak­tes på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se des­u­den Datatilsynets hjem­mesi­de på datatilsynet.dk, hvor du kan fin­de yder­li­ge­re infor­ma­tion om dine ret­tig­he­der som registreret.

 

Denne poli­tik har versions-nr. 3. og er gæl­den­de fra den 12. juni, 2023.