Udlejer

Som ejer af en ejen­dom er det i sid­ste ende dig, der hæf­ter for reg­nin­gen, hvis ikke din lejer betaler.

Alle
  • Alle
  • Drikkevand
  • Spildevand

Min side

Få over­blik­ket over dine reg­nin­ger, følg dit for­brug og til­meld dig betalingsservice.

Priser

Hvad koster van­det, og hvad bety­der de for­skel­li­ge poster på din regning?

Meld flyt­ning

Skal du flyt­te, skal det mel­des til os, så vi kan lave en slu­top­gø­rel­se på dit forbrug.

Udlejer/lejer spørgs­mål

Få svar på de oftest stil­le­de spørgs­mål omkring ejer/lejer-forhold.

Alarmservice

Find svar på de mest stil­le­de spørgs­mål ved­rø­ren­de vores alarmservice.

Drifts­forstyrrelser

Se om vi mid­ler­ti­digt har luk­ket for van­det på din adresse.

Tilmeld dig betalingsservice

Med en beta­lings­ser­vi­ce­af­ta­le er du sik­ker på at få betalt din reg­ning i ret­te tid.

Byggesager på din adresse

Her kan du fin­de offent­li­ge og gam­le doku­men­ter fra byg­ge­sa­ger på din ejendom.

Tilmeld dig SMS service

Få direk­te besked om drift­for­styr­rel­ser og stør­re pro­jek­ter i dit nærområde.

Anmeld drifts-forstyrrelse

Oplever du en drifts­for­styr­rel­se i dit områ­de, kan du anmel­de den her.

Akut behov for hjælp? Kontakt os på tlf. 9999 2299.

Refusion ved rørskade

Hvis du util­sig­tet har haft et ekstra stort vand­for­brug på grund af en instal­la­tion, kan du søge refusion.

Afbrydelse af regn- og spildevandsstik

Har du brug for at afbry­de for­bin­del­sen til regn- og spil­de­vand enten per­ma­nent eller midlertidig?

Afbrydelse af for­sy­ning af drikkevand

Har du brug for at afbry­de for­sy­nin­gen af drik­ke­vand enten per­ma­nent eller midlertidig?

Dispensation for separering

Du kan søge om dis­pen­sa­tion for sepa­re­ring på egen grund, hvis en sepa­re­ring vil med­fø­re omfat­ten­de anlægsarbejde.

Digitalt kort

På vores digi­ta­le kort kan du få et over­blik over klo­a­k­rø­re­ne i Herning kom­mu­ne og fin­de din stophane.

Udlejer

Som ejer af en ejendom er det i sidste ende dig, der hæfter for regningen

Derfor er det blandt andet meget vig­tigt, at du altid husker at mel­de det til os, når en af dine leje­re flyt­ter. Det gør du nemt på vores kun­depor­tal Min Side, som du fin­der link til her på siden. Du fin­der også info om beta­lings­ser­vi­ce, drifts­for­styr­rel­ser og typi­ske udlejer/lejer spørgsmål.

Fandt du ikke det, du søg­te, er vores kun­de­ser­vi­ce kun et klik væk.