Udlejer/lejer

Få svar på dine spørgs­mål som udle­jer og lejer her

Erhverv > Værd at vide > Udlejer/lejer

Drikkevand er en føde­va­re der ind­ta­ges uden til­be­red­ning og arbej­det her­med, kræ­ver der­for omtan­ke i lig­hed med andre fødevarer.

Når du arbej­der med drik­ke­vand, er der en ræk­ke risi­ko­fak­to­rer, du skal hol­de øje med og pas­se på, hvoraf den stør­ste risi­ko er til­før­sel af stof­fer, der kan foru­re­ne drik­ke­van­det enten kemisk eller bakteriologisk.

Herunder giver vi et par eksemp­ler risi­ko­fak­to­rer du skal være opmærk­som på i for­bin­del­se med dit arbej­de med drikkevandet:

Fysiske

 • Rørstumper og andet affald
 • Forkert brug/håndtering af værktøj
 • Forkert og fejl­ag­tigt instal­la­tion, f.eks. kort­slut­ning til fjernvarme

Kemiske

 • Anvendelse af mate­ri­a­ler der ikke er god­kendt til kon­takt med drikkevand
 • Olier, fedt, opløsnings- og smø­re­mid­ler, paksalve

Bakteriologiske

 • Dårlig hygiej­ne for både hæn­der og materialer
 • Forurening fra værk­tøj og/eller arbejdstøj
 • Forurening fra overflade‑, regn- og eller spil­de­vand, f.eks. pga. manglende/defekt til­ba­ge­strøm­nings­sik­ring eller utæt­te sam­lin­ger i jord
 • Fejlagtigt dimen­sio­ne­ring og design der ska­ber gun­sti­ge vil­kår for bak­te­ri­er, her­un­der eks. Legionella

Har du en mistan­ke om at der opstå­et en risi­ko for at drik­ke­vands­sik­ker­he­den, så tøv ikke med at kon­tak­te Herning Vand på 99 99 22 99 og tag en snak med os om hvor­dan vi sam­men kan begræn­se en evt. udbredelse.

Vi kan ikke garan­te­re for hver­ken tryk eller flow… desvær­re. Vores led­nin­ger lig­ger, til tider udsat, i offent­li­ge are­a­ler, hvor­for vi ikke altid kan kon­trol­le­re hvor­når en for­sy­nings­led­ning kan tages ud af drift. Vi bestræ­ber os på at sik­re fler­si­dig for­sy­ning på de stør­re for­sy­nings­led­nin­ger, så du som kun­de ople­ver en sta­bil for­sy­ning af drikkevand.

Har du sær­li­ge behov til enten pro­duk­tion, dyre­hold eller andet kri­tisk for­brug, tager vi ger­ne dia­lo­gen med dig om hvor­dan for­sy­nin­gen sik­res bedst muligt.

Generelt dimen­sio­ne­res vores led­nings­net efter en mini­mum­s­tryk på 2,5 bar ved stop­ha­nen. Dvs. at vores led­nings­net anlæg­ges med en sådan stør­rel­se at det­te bør kun­ne efter­le­ves i spids­be­last­nin­gen. I rea­li­te­ten vil det i en dag­lig drift lig­ge over 3,5 bar.

Oplever du at det leve­re­de tryk eller flow ikke lever op til din for­vent­ning, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os på 99 99 22 99.

Det er for­bru­ge­rens ansvar at hol­de van­din­stal­la­tio­nen i en sådan stand, at den kan tåle måler­ud­skift­ning. Kan dine rør m.v. ikke tåle, at måle­ren afmon­te­res, skal du selv beta­le for, at din instal­la­tion bli­ver bragt i orden. Opstår der en utæt­hed, eller er du nødt til at have en VVS-installatør til at lave noget på din instal­la­tion efter måler­ud­skift­ning, skal du selv beta­le reparationen.

Sikre tæt jord­led­ning. Jf. regulativ

Holde stop­ha­ne synlig

Sikre instal­la­tio­ner for udskiftning

Ved instal­la­tion af vand­må­le­re, følg Herning Vands ret­nings­linjer for kor­rekt mon­te­ring. En instal­la­tion må aldrig ”hæn­ge” i vand­må­le­ren. Der skal altid være bærin­ger omkring måle­ren. Dette sik­rer præ­cis måling af vand­for­bru­get. Vi god­ken­der kun Herning Vand måle­re til afregning.

Der skal Herning Vand måle­re på:

 • Byggevand
 • Sprinklerstik
 • Installationer
 • Procesvand (fradrag)
 • Regnvandsanlæg
 • Egen brønd og bor­ing, hvis man ønsker at beta­le efter forbrug

Herning vand kan også leve­re måle­re som bi-målere til eks. Lejligheder, med mulig­hed for aut. Aflæsninger, alar­mer mv. Ring for at høre nærmere.

Infokoderne i dis­play­et har føl­gen­de betyd­ning og funktion

Med en fjer­n­af­læst for­brugs­må­ler (vand‑, varme‑, eller køle­må­ler) bli­ver for­brugs­da­ta auto­ma­tisk sendt direk­te til for­sy­nings­sel­ska­bet. Dermed slip­per for­bru­ger­ne for al indrap­por­te­ring samt even­tu­el manu­el måler­af­læs­ning udført af en tekniker.

Beskyttelse af data

Den fjer­n­af­læ­ste for­brugs­må­ler ind­sam­ler data til afreg­ning af for­brug, og der­u­d­over anven­des data til at sik­re kva­li­tet og opti­me­ring af forsyningsnettet.

Når data er regi­stre­ret i den fjer­n­af­læ­ste for­brugs­må­ler, sik­res de, inden de bli­ver sendt til for­sy­nings­sel­ska­bets cen­tra­le for­ret­nings­sy­ste­mer og gem­mes i sik­re­de data­ba­ser. Det bety­der, at de ind­sam­le­de data ikke er til­gæn­ge­li­ge for uvedkommende.

Den fjer­n­af­læ­ste for­brugs­må­ler er god­kendt til regi­stre­ring af for­brug. Måleren er ikke påvir­ke­lig af ude­frakom­men­de fak­to­rer som f.eks. kraf­ti­ge mag­net­fel­ter eller fysisk påvirkning.

Alle ind­sam­le­de data er beskyt­tet under per­son­da­ta­lovens bestemmelser.

Radiokommunikation i din hverdag

Forbrugsdata over­fø­res fra for­brugs­må­le­ren til for­sy­nings­sel­ska­bet via radi­okom­mu­ni­ka­tion. Radiokommunikation er en trå­d­løs kom­mu­ni­ka­tions­me­to­de, der anven­der elek­tro­mag­ne­ti­ske bøl­ger – også kal­det radiobølger.

Fakta om måle­ren og radiokommunikation

 • Måleren er CE-mærket og opfyl­der der­med alle rele­van­te euro­pæ­i­ske og natio­na­le krav, her­un­der kra­ve­ne til sund­hed i for­bin­del­se med elek­tro­mag­ne­tisk udstråling*.
 • Undersøgelser fore­ta­get af en uvil­dig 3. part kon­klu­de­rer, at måle­ren lig­ger under de gæl­den­de græn­se­vær­di­er for elek­tro­mag­ne­tisk udstråling.
 • Følgende er eksemp­ler på elek­tri­ske appa­ra­ter, der kom­mu­ni­ke­rer via radiobøl­ger og der­med lige­le­des udsen­der elek­tro­mag­ne­tisk udstråling:
 • TV/smart-TV, PC og Wi-Fi, hus­hold­nings­ap­pa­ra­ter, fjer­n­be­tje­nin­ger til biler, baby­a­lar­mer, trå­d­lø­se dørklok­ker, tele­fo­ner, sen­so­rer til alar­mer, klimastyring.
 • Radiokommunikationen lig­ger ca. 22.000 gan­ge høje­re i fre­kvens end det hør­ba­re områ­de hos et gen­nem­snits­men­ne­ske. I natur­vi­den­ska­ben er radiobøl­ger karak­te­ri­se­ret ved andre egen­ska­ber end aku­sti­ske lyd­bøl­ger og er der­for ikke hørbare.
 • Forbrugsmåleren kom­mu­ni­ke­rer på en fre­kvens i områ­det 433 – 444 MHz eller 868 – 870 MHz

* Grænseværdierne for elek­tro­mag­ne­tisk udstrå­ling fast­sæt­tes af en uaf­hæn­gig orga­ni­sa­tion kal­det ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Kontakt Herning Vand for nær­me­re infor­ma­tion.  Installationerne skal altid synes af Herning Vand og der skal måle­re på. Installationerne skal udfø­res efter DS1717 og Rørcenter-anvisning 003 (Brug af regn­vand), gæl­den­de udga­ve. Der skal beta­les spil­de­vands­af­gift af brugt mæng­de der ledes til klo­ak. Alle rør og aftaps­ste­der skal være mær­ket med ”Ikke drikkevand”.

 

Ved egen brønd og bor­ing beta­les nor­malt efter et for­brug på 170 m³. Ønsker man det­te ændret kan der opsæt­tes en måler til afreg­ning efter for­bru­get i ste­det for. Kunden skal selv få en vvs-installatør til at lave plads til måle­ren efter HV´s anvis­ning, hvor­ef­ter HV mon­te­rer måle­ren. Der accep­te­res kun HV måle­re til det­te formål. 

Herning kom­mu­nes afgø­rel­se (led­nings­ført vand fra 11. sep. 2023)

Lækage, brud, tem­pe­ra­tur. Alarmer (også kal­det info­ko­der) sen­des til kun­den af installationen.

Herning Vand får alar­mer fra måle­ren, hvis den afbry­des fra instal­la­tio­nen. Så i alle til­fæl­de det er nød­ven­digt at afmon­te­re måle­ren mid­ler­ti­digt, skal Herning Vand infor­me­res herom.

Se des­u­den afsnit­tet om vand­må­le­rens display.

Skyld fra nær­me­ste hane måle­ren, luft ud og fjern aflej­rin­ger i perlator.

Du har mulig­hed for at søge om refu­sion, hvis uhel­det er ude, og du util­sig­tet har haft et ekstra stort vand­for­brug på grund af en installation.

Du skal ind­sen­de en ansøg­ning på det­te link Refusion ved rørska­de – Utilsigtet for­brug – Herning Vand

Vigtigt

Her kan du se, hvil­ke punk­ter, der skal være opfyldt for at kun­ne søge om refusion

 • Din instal­la­tion skal kun­ne leve op til gæl­den­de lovgivning.
 • Der skal være tale om et util­sig­tet vandforbrug.
 • Vi yder kun refu­sion af stats­af­gift for ejen­dom­me til boligformål.
 • Der skal være fore­ta­get for­an­stalt­nin­ger som for­søg på at stop­pe merforbruget.
 • Merforbruget må ikke kun­ne til­reg­nes for­bru­ge­ren for for­sæt­lig eller groft uagtsomt.
 • Ejeren skal ved god­ken­del­se af refu­sion til­ba­ge­be­ta­le den ret­mæs­si­ge del til lejere.
 • Du skal sam­men med ansøg­nin­gen ind­sen­de kopi af betalt fak­tu­ra fra vvs-firma for repa­ra­tion af ska­den, beskri­vel­se af ska­de og omfang. Evt. foto der viser brud­pla­ce­ring og de sene­ste aflæsninger. 
 • Der ydes kun refu­sion for vand­af­led­nings­af­gift, hvis van­det ikke er ledt til kloakken.
 • Der kan kun opnås refu­sion for den del af vand­for­bru­get, som lig­ger udover ejen­dom­mens nor­ma­le vand­for­brug til­lagt en selvri­si­ko. Se uddy­bel­se under ansøgningen.
 • Der ydes kun refu­sion for et år, bereg­net fra det tids­punkt mer­for­bru­get er konstateret.
 • Ved mer­for­brug stør­re end seks års nor­mal­for­brug, som ikke opfyl­der betin­gel­ser­ne, kan der søges om refu­sion (seks års nor­mal­for­brug i selvrisiko).
 • Du skal beskri­ve hæn­del­ses­for­lø­bet af sagen nederst i ansøgningen.

Eksempler på skjul­te instal­la­tio­ner, hvor der kan søges om refusion

 • Rør under gul­ve uden adgang
 • Rør ind­mu­ret i gul­ve og vægge
 • Rør i jord mel­lem bygninger

Eksempler på syn­li­ge instal­la­tio­ner, hvor der nor­malt ikke ydes refusion

 • Utæt toilet
 • Hvor man har kun­net se van­det uden at gøre noget
 • Ventiler i instal­la­tio­ner, der ikke luk­ker – f.eks. mag­net­ven­ti­ler, røraf­bry­der m.fl.
 • Slange til opvaske- og vaske­ma­ski­ner, der er sprængt
 • Utæt sik­ker­heds­ven­til
 • Hvor eje­ren lader van­det løbe i læn­ge­re tid, efter at Herning Vand A/S har med­delt et overforbrug
 • Vandforbrug til køle­ma­ski­ner, der ikke er juste­ret ordentligt
 • Udendørs haner evt. med slange
 • Swimmingpools m.m.

Vandbidrag

Ved vand­spild fra ikke syn­li­ge instal­la­tio­ner, refun­de­res vand­bi­dra­get for den del af van­det der over­sti­ger nor­mal­for­bru­get plus 50 m³. Max halv­de­len af mer­for­bru­get kan refunderes.

Spildevandsbidrag

Merforbruget af spil­de­vands­bi­dra­get opkræ­vet for Herning Kommune kan refun­de­res fuldt ud, såfremt det kan doku­men­te­res, at van­det ikke er løbet i kloak.

Statsafgift

Der kan kun refun­de­res, såfremt ska­den omhand­ler boli­ger (ikke erhverv)

Kun refu­sion af krav, der over­sti­ger et årligt for­brug med til­læg af 300 m³

Såfremt der ikke er fak­tu­re­ret, kan selvri­si­ko for vand­pri­sen bruges.

Folketinget har ved lov nr. 338 af den 16. maj 2001 gen­nem­ført lov­for­slag L 158 om ændring af lov om afgift af led­nings­ført vand (Godtgørelse ved vand­spild mv.).

E.A.7.5.7 Afgiftsfritagelse og til­ba­ge­be­ta­ling af afgift – info.skat.dk

Der skal være betalt til­slut­nings­bi­drag, inden du etab­le­rer stik­led­nin­ger til en instal­la­tion. Tilslutningsbidragene er opdelt i tre grupper:

Hovedanlægsbidrag > Distributionsledningsbidrag > Stikledningsbidrag Der beta­les pr. enhed og grund­tak­sten inde­hol­der altid et hove­d­an­lægs­bi­drag og et distri­bu­tions­led­nings­bi­drag. Vi afreg­ner stik­led­nings­bi­dra­get efter bestilt stør­rel­se. Umiddelbart efter til­mel­ding fra råd­gi­ver eller vvs-installatør skal til­slut­nings­bi­dra­get være betalt. Supplerende til­slut­nings­bi­drag Sker der ændrin­ger i for­hold til, hvor­dan instal­la­tio­nen bli­ver benyt­tet, er det nød­ven­digt at beta­le et sup­ple­ren­de til­slut­nings­bi­drag. Det er for eksem­pel, hvis et enfa­mi­lie­hus bli­ver ændret til to lej­lig­he­der og lig­nen­de. Bliver en matri­kel opdelt i fle­re matrik­ler, skal der være et selv­stæn­digt stik til hver matri­kel, og vi opkræ­ver sup­ple­ren­de til­slut­nings­bi­drag. Hver enhed skal beta­le en grund­takst, som altid inde­hol­der et hove­d­an­lægs­bi­drag og et distri­bu­tions­led­nings­bi­drag. Bliver der lavet fle­re stik, beta­ler man også stikledningsbidrag.

Hvilende til­slut­nings­bi­drag

Tidligere betalt til­slut­ning gæl­der, kon­takt altid Herning Vand for en kon­kret opgørelse.

Hvornår der kan etab­le­re direk­te kun­de­for­hold mel­lem HV og lejer

Krav til træk­rør for anten­ne til måler, alter­na­tiv et kun­de­for­hold og en måler.

Etablering af direk­te kun­de­for­hold.  (vand­for­sy­nings­lo­ven – bekendt­gø­rel­se 837/1998)

Bekendtgørelse om indi­vi­du­el afreg­ning efter målt vand­for­brug (retsinformation.dk)

 

En udle­jer kan kræ­ve at HV for­plig­ter sig til at vare­ta­ge afreg­nin­gen og hæf­tel­se når føl­gen­de er opfyldt. 

(Når der er opret­tet et direk­te kun­de­for­hold, bort­fal­der eje­rens hæf­tel­se for enhe­dens bidrag, imens det direk­te kun­de­for­hold består, jf. bekendt­gø­rel­sens § 9.)

Ejendom. Herved for­stås mindst to udlejnings- eller andel­sen­he­der belig­gen­de på et eller fle­re matri­kelnum­re, der iføl­ge note­ring i matrik­len skal hol­des forenet.

 

1) den enkel­te enheds sam­le­de for­brug af koldt og varmt vand kan måles med én måler,

2) den enkel­te enhed skal være for­sy­net med én selv­stæn­dig vandledning,

3) vandtil­førs­len til den enkel­te enhed skal være udført med stop­ha­ne, såle­des at det alme­ne vand­for­sy­nings­an­læg har umid­del­bar adgang til stop­ha­nen uden­for enheden.

Er oven­stå­en­de ikke opfyldt skal vores opkræv­nin­ger til­gå ejer af ejendommen.

Spildevand: For ethvert til­fæl­des skyld bemær­kes det, at der ikke fin­des en til­sva­ren­de regu­le­ring gæl­den­de for spil­de­vands­bi­dra­ge­ne, hvor­for det her altid er den ting­ly­ste ejer af ejen­dom­men, der hæf­ter for dis­se bidrag. 

Service Herning vand til­by­der vand kunder. 

 • Til byens udle­je­re, der mod­ta­ger vand fra Herning Vand, stil­les flyt­tepor­ta­len til rådig­hed på vores hjem­mesi­de. Her kan udle­jer ved at fore­ta­ge en flyt­ning fra sig selv, til sig selv dan­ne en opgø­rel­se til videre­fak­tu­re­ring til fraf­lyt­ter, og acon­to til tilflytter.
 • Til eta­ge­byg­ge­ri­er kan udle­jer i det omfang det er muligt leje en motor­ven­til og mon­te­rer den­ne i for­læn­gel­se af ”vores” vandmåler.

Hvor det anven­des som luk­ke­mu­lig­hed skal der anvi­ses en pla­ce­ring for stop­ha­ne. Skader på stop­ha­ne, spin­del­stang eller øvri­ge anlæg udbed­res af HV for byg­her­res regning.

Anmodning om afbry­del­se af forsyning

I for­bin­del­se med nedriv­nin­ger af byg­nin­ger – enten per­ma­nent, eller mid­ler­ti­digt – skal du som ejer tage stil­ling til, om måle­ren skal afmel­des, samt om stik­led­nin­ger skal afbry­des ved hoved­led­nin­gen eller bibe­hol­des til sene­re brug. Det gør du ved at udfyl­de neden­stå­en­de formular:

Afbrydelse af drik­ke­vands­for­sy­nin­gen – Herning Vand