Udlejer/lejer

Få svar på dine spørgs­mål som udle­jer og lejer her

Erhverv > Værd at vide > Udlejer/lejer

Du kan som udgangs­punkt IKKE lade dine leje­re afreg­ne for vand- og spil­de­vand. Dog kan du anven­de flyt­tepor­ta­len når du har en flyt­ning på din ejen­dom. Her flyt­ter du dig selv ud, og ind igen omkring en måler­af­læs­ning. Herefter dan­ner syste­met en flyt­te­o­p­gø­rel­se du kan videre­fak­tu­re­re til fraf­lyt­ter, og en acon­to du kan videre­fak­tu­rer til til­flyt­ter. Dette koster nor­malt flyttegebyr.

I fald din ejen­dom opfyl­der kra­ve­ne i bekendt­gø­rel­sens for direk­te kun­de­af­reg­ning kan du sæt­te leje­re ind.

Du kan mel­de flyt­ning på vores selv­be­tje­nings­i­de MIN SIDE.

Har lejer en for­fal­den sal­do, udsen­des 1. ryk­ker til lejer. I den­ne ryk­ker gør vi opmærk­som på, at bli­ver den for­fald­ne sal­do ikke betalt inden 8 dage, udsen­des 2. ryk­ker til både lejer og udle­jer (ejer). Som udle­jer hæf­ter du for den del af den for­fald­ne sal­do, som ved­rø­rer vand­af­led­ning. Der kan dog være situ­a­tio­ner, hvor du også hæf­ter for den del, som ved­rø­rer rent vand. Sidstnævnte gæl­der i føl­gen­de situ­a­tio­ner: (jf. bekendt­gø­rel­se nr. 837 af 27. novem­ber 1998):

  1. Lejemålet er ikke for­sy­net med en sær­skilt måler.
  2. Lejemålet er ikke for­sy­net med én selv­stæn­dig vandledning.
  3. Vandtilslutningen er ikke udført med en stop­ha­ne, som vi har umid­del­bar adgang til uden­for lejemålet.
  4. Den ejen­dom, som restan­cen ved­rø­rer, består kun af 1 udlejnings- eller andelsenhed.

Er leje­må­let for­sy­net med sær­kilt måler, vand­led­ning og luk­ke­mu­lig­hed, jfr. for­an­stå­en­de punkt 1 – 3, hæf­ter du også for restan­cen til rent vand, hvis restan­cen kan hen­fø­res til en flyt­ning, som du ikke har anmeldt ret­ti­digt til os (inden 8 dage fra flyt­nin­gen af sket, jf. fæl­les­re­gu­la­tiv for alme­ne vand­for­sy­nin­ger i Herning Kommune, §14.2.4).

I ryk­ker 1. bli­ver din lejer gjort opmærk­som på, at udle­jer (ejer) får besked om den for­fald­ne sal­do, når ryk­ker 2. bli­ver udstedt. Vi må ikke sen­de ryk­ker 1. til udle­jer (jf. Persondatalovens §6).

Du kan ikke som admi­ni­stra­tor eller ejer/udlejer se din lejers saldo.

Er du udle­jer og er sendt til Inkasso eller advo­kat, er det for­di din lejer ikke har betalt sin reg­ning, og for­di du ikke har betalt for det krav, vi har sendt ved­rø­ren­de din lejers restance. 

Spørgsmål til restan­cen og beta­ling af den­ne skal fore­gå direk­te til Dansk Inkasso, der hånd­te­rer vores inkassoforretninger. 

Dansk Inkasso træf­fes på tlf. 7027 4273

Træffetider
Mandag til tors­dag kl. 09:00 – 16:00
Fredag kl. 09:00 – 15:30

Du kan også sen­de en mail til: info@danskeinkasso.dk.

Er du kom­met i den situ­a­tion, at du ikke kan beta­le din fak­tu­ra ret­ti­digt og ikke kan få hjælp fra din bank, er det muligt at ind­gå en beta­lings­af­ta­le med Herning Vand A/S.

Det koster 100 kr. i opret­tel­ses­ge­byr samt en ren­te på 9,99 % (pr. janu­ar 2023).

Din beta­lings­af­ta­le kan mak­si­malt stræk­ke sig ind­til næste acon­to afreg­ning faktureres.

Misligholdes beta­lings­af­ta­len, deak­ti­ve­res den, og ryk­ker­pro­ce­du­ren går i gang.

Det er udgangs­punk­tet iføl­ge lov­giv­nin­gen (vand­for­sy­nings­lo­ven og beta­lings­lo­ven), at Herning Vand skal afreg­ne for­brug med en ejen­doms ejer. I nog­le til­fæl­de er Herning Vand dog for­plig­tet til at afreg­ne for­brug af drik­ke­vand med leje­re eller bru­ge­re af en ejen­dom. Disse til­fæl­de er beskre­vet i bekendt­gø­rel­se nr. 837 af 27. novem­ber 1998 om indi­vi­du­el afreg­ning efter målt vandforbrug.

 

Som en sær­lig ser­vi­ce til­by­der Herning Vand en ord­ning, hvor Herning Vand via en por­tal­løs­ning på ejers anmod­ning kan fore­ta­ge en opgø­rel­se fra ejer til ejer omkring en måler­af­læs­ning. På den­ne måde dan­ner syste­met et flyt­te­bi­lag som kan videre­fak­tu­re­res til fraf­lyt­ter, og et bilag som kan videre­fak­tu­re­res til til­flyt­te For at benyt­te sig af den­ne ser­vi­ce skal man som udle­jer opret­te sig på kun­depor­ta­len som admin­stra­tor. (LINK)

Vær dog opmærk­som på at bila­gets påly­den­de skal beta­les fra din lejer direk­te til dig som ejer. Vores afreg­nings­for­hold etab­le­res mel­lem dig som ejer, og ikke din lejer.

Med den­ne ord­ning bli­ver eje­ren fri for at lave van­dregn­skab. Ordningen har der­for til hen­sigt at let­te admi­ni­stra­tio­nen for ejen­dom­mens ejer.

Uanset om eje­ren væl­ger at gøre brug af ord­nin­gen eller ej, ændres der dog ikke ved, at det sta­dig er eje­ren, som hæf­ter over­for Herning Vand for ejen­dom­mens sam­le­de for­brug af spil­de­vand og i til­fæl­de hvor betin­gel­ser­ne beskre­vet i bekendt­gø­rel­se 837 ikke er opfyldt, lige­le­des for vandleverancen.

I så fald ejen­dom­men opfyl­der betin­gel­ser­ne beskre­vet i bekendt­gø­rel­se 837, og hvis Herning Vand afreg­ner for­brug af vand og spil­de­vand over­for en lejer, frem­sen­des alle fak­tu­ra­er direk­te til lejeren/brugeren. 

Hvis leje­ren eller bru­ge­ren ikke beta­ler en fak­tu­ra ret­ti­digt, frem­sen­der Herning Vand et ryk­ker­brev direk­te til lejeren/brugeren, da mang­len­de beta­ling af den oprin­de­li­ge fak­tu­ra efter Herning Vands erfa­ring oftest skyl­des en forg­lem­mel­se. Ejeren vil der­for nor­malt hel­ler ikke bli­ve ori­en­te­ret om afsen­del­sen af 1. rykkerbrev.

I det 1. ryk­ker­brev bli­ver der fast­sat en ny frist til beta­ling af lejerens/brugerens for­brug. Det er også oplyst i ryk­ker­bre­vet, at eje­ren vil bli­ve under­ret­tet om den mang­len­de beta­ling, hvis den nye beta­lings­frist overskrides.

Hvis leje­ren eller bru­ge­ren sta­dig ikke er beta­ler, frem­sen­der Herning Vand 2. ryk­ker­brev til lejeren/brugeren og til ejeren. 

Oplysningen om, at en lejer/bruger er i restan­ce, kan efter per­son­da­ta­lovens reg­ler først med­del­es til eje­ren af en ejen­dom, når det er nød­ven­digt at hen­syn til eje­rens mulig­he­der for at vare­ta­ge sine inter­es­ser. Derfor er det Herning Vands almin­de­li­ge prak­sis, at eje­ren først ind­dra­ges i for­hold til en leje­res mang­len­de beta­ling ved 2. ryk­ker­brev, med min­dre der er sær­li­ge for­hold ved en restancesag.

Når først eje­ren har fået sat krav om lejers restan­ce, ret­tes ryk­ker­pro­ce­du­ren imod eje­ren af for­brugs­ste­det, hvis der fort­sat ikke bli­ver betalt efter for­falds­da­to på ryk­ker 2/ krav til ejer. Sagen vil der­ef­ter bli­ve over­dra­get til vores inkas­so­bu­reau, hvor­til der vil bli­ve påført yder­li­ge­re omkostninger.

Som udle­jer hæf­ter man jf. Betalingsloven § 1 stk. 4 for spil­de­vand, samt drik­ke­vand jf. bekendt­gø­rel­se nr. 837 af 27. novem­ber 1998, hvis samt­li­ge af føl­gen­de situ­a­tio­ner er gældende:

  1. Lejemålet ikke er for­sy­net med en sær­skilt måler.
  2. Lejemålet ikke er for­sy­net med én selv­stæn­dig vandledning.
  3. Vandtilslutningen ikke er udført med en stop­ha­ne, som vi umid­del­bart har adgang til uden­for lejemålet.
  4. Ejendommen som en even­tu­el restan­ce ved­rø­rer kun består af en udlejnings- eller andelsenhed.