Udlejer/lejer

Få svar på dine spørgs­mål som udle­jer og lejer her

Erhverv > Værd at vide > Udlejer/lejer

Du skal som admi­ni­stra­tions­sel­skab mel­de flyt­ning for en lejer. Du kan mel­de flyt­ning på vores selv­be­tje­nings­i­de MIN SIDE. Har du ikke mod­ta­get et administrations-login fra vores kun­de­ser­vi­ce, kan du rin­ge til dem på 9999 2299.

Er du pri­vat udle­jer, skal du mel­de flyt­ning for din lejer. Du kan mel­de flyt­ning på vores selv­be­tje­nings­i­de MIN SIDE.

Har lejer en for­fal­den sal­do, udsen­des 1. ryk­ker til lejer. I den­ne ryk­ker gør vi opmærk­som på, at bli­ver den for­fald­ne sal­do ikke betalt inden 8 dage, udsen­des 2. ryk­ker til både lejer og udle­jer (ejer). Som udle­jer hæf­ter du for den del af den for­fald­ne sal­do, som ved­rø­rer vand­af­led­ning. Der kan dog være situ­a­tio­ner, hvor du også hæf­ter for den del, som ved­rø­rer rent vand. Sidstnævnte gæl­der i føl­gen­de situ­a­tio­ner: (jf. bekendt­gø­rel­se nr. 837 af 27. novem­ber 1998):

  1. Lejemålet er ikke for­sy­net med en sær­skilt måler.
  2. Lejemålet er ikke for­sy­net med én selv­stæn­dig vandledning.
  3. Vandtilslutningen er ikke udført med en stop­ha­ne, som vi har umid­del­bar adgang til uden­for lejemålet.
  4. Den ejen­dom, som restan­cen ved­rø­rer, består kun af 1 udlejnings- eller andelsenhed.

Er leje­må­let for­sy­net med sær­kilt måler, vand­led­ning og luk­ke­mu­lig­hed, jfr. for­an­stå­en­de punkt 1 – 3, hæf­ter du også for restan­cen til rent vand, hvis restan­cen kan hen­fø­res til en flyt­ning, som du ikke har anmeldt ret­ti­digt til os (inden 8 dage fra flyt­nin­gen af sket, jf. fæl­les­re­gu­la­tiv for alme­ne vand­for­sy­nin­ger i Herning Kommune, §14.2.4).

I ryk­ker 1. bli­ver din lejer gjort opmærk­som på, at udle­jer (ejer) får besked om den for­fald­ne sal­do, når ryk­ker 2. bli­ver udstedt. Vi må ikke sen­de ryk­ker 1. til udle­jer (jf. Persondatalovens §6).

Du kan ikke som admi­ni­stra­tor eller ejer/udlejer se din lejers saldo.

Er du udle­jer og er sendt til Inkasso eller advo­kat, er det for­di din lejer ikke har betalt sin reg­ning, og for­di du ikke har betalt for det krav, vi har sendt ved­rø­ren­de din lejers restance. 

Spørgsmål til restan­cen og beta­ling af den­ne skal fore­gå direk­te til Dansk Inkasso, der hånd­te­rer vores inkassoforretninger. 

Dansk Inkasso træf­fes på tlf. 7027 4273

Træffetider
Mandag til tors­dag kl. 09:00 – 16:00
Fredag kl. 09:00 – 15:30

Du kan også sen­de en mail til: info@danskeinkasso.dk.

 

Er du kom­met i den situ­a­tion, at du ikke kan beta­le din fak­tu­ra, er det muligt at ind­gå en beta­lings­af­ta­le med Herning Vand. Vi for­ven­ter dog at du har afsøgt andre mulig­he­der inden, for eksem­pel søgt hjælp ved din bank.

Det koster et gebyr på 80 kr. at opret­te en beta­lings­af­ta­le, se vores tak­ster.  Din beta­lings­af­ta­le kan som hoved­re­gel stræk­ke sig ind­til næste reg­ning bli­ver sendt ud, eller i vis­se und­ta­gel­ser mak­si­malt stræk­ke sig over 10 måneder.

Vi vil gøre opmærk­som på, at fremad­ret­te­de reg­nin­ger IKKE ind­går i beta­lings­af­ta­len, og skal beta­les ved siden af betalingsaftalen.

Har du i for­vej­en en mis­lig­holdt beta­lings­af­ta­le, kan vi ikke ind­gå en ny betalingsaftale.

Hvis du har en beta­lings­af­ta­le igen­nem vores inkas­so­bu­reau, skal beta­ling og alt hen­ven­del­se vedr. den pågæl­den­de restan­ce ske via dem.

Det er udgangs­punk­tet iføl­ge lov­giv­nin­gen (vand­for­sy­nings­lo­ven og beta­lings­lo­ven), at Herning Vand skal afreg­ne for­brug med en ejen­doms ejer. I nog­le til­fæl­de er Herning Vand dog for­plig­tet til at afreg­ne for­brug af drik­ke­vand med leje­re eller bru­ge­re af en ejen­dom. Disse til­fæl­de er beskre­vet i bekendt­gø­rel­se nr. 837 af 27. novem­ber 1998 om indi­vi­du­el afreg­ning efter målt vandforbrug.

Som en sær­lig ser­vi­ce til­by­der Herning Vand en ord­ning, hvor Herning Vand på en ejers anmod­ning kan afreg­ne for­brug af vand og spil­de­vand direk­te med en ejen­doms leje­re eller andre bru­ge­re (fx for­pag­te­re mv.)

Med den­ne ord­ning bli­ver eje­ren fri for at lave van­dregn­skab eller en til­sva­ren­de for­de­ling af ejen­dom­mens sam­le­de for­brug imel­lem de enkel­te lejemål/boligenheder. Ordningen har der­for til hen­sigt at let­te admi­ni­stra­tio­nen for ejen­dom­mens ejer.

Uanset om eje­ren væl­ger at gøre brug af ord­nin­gen eller ej, ændres der dog ikke ved, at det sta­dig er eje­ren, som hæf­ter over­for Herning Vand for ejen­dom­mens sam­le­de for­brug af spil­de­vand og i til­fæl­de hvor betin­gel­ser­ne beskre­vet i bekendt­gø­rel­se 837 ikke er opfyldt, lige­le­des for vandleverancen

Fremgangsmåden, når Herning Vand afreg­ner for­brug af vand og spil­de­vand med leje­re mv.

Hvis Herning Vand afreg­ner for­brug af vand og spil­de­vand over­for en lejer eller bru­ger efter ord­nin­gen oven­for, frem­sen­des alle fak­tu­ra­er direk­te til lejeren/brugeren. Ejeren invol­ve­res ikke i den sæd­van­li­ge for­brugs­af­reg­ning, med min­dre der er ind­gå­et en sær­lig afta­le herom.

Hvis leje­ren eller bru­ge­ren ikke beta­ler en fak­tu­ra ret­ti­digt, frem­sen­der Herning Vand et ryk­ker­brev direk­te til lejeren/brugeren, da mang­len­de beta­ling af den oprin­de­li­ge fak­tu­ra efter Herning Vands erfa­ring oftest skyl­des en forg­lem­mel­se. Ejeren vil der­for nor­malt hel­ler ikke bli­ve ori­en­te­ret om afsen­del­sen af 1. rykkerbrev.

I det 1. ryk­ker­brev bli­ver der fast­sat en ny frist til beta­ling af lejerens/brugerens for­brug. Det er også oplyst i ryk­ker­bre­vet, at eje­ren vil bli­ve under­ret­tet om den mang­len­de beta­ling, hvis den nye beta­lings­frist overskrides.

Hvis leje­ren eller bru­ge­ren sta­dig ikke er beta­ler, frem­sen­der Herning Vand 2. ryk­ker­brev til lejeren/brugeren og til eje­ren. Det bety­der, at eje­ren fra det­te tids­punkt får mulig­hed for at for­hol­de sig til sin hæf­tel­se for for­bru­get i lejemålet/boligenheden og even­tu­el­le andre skridt, der plan­læg­ges i anled­ning af lejerens/brugerens restan­ce – fx om der skal luk­kes for van­det eller lignende.

Oplysningen om, at en lejer/bruger er i restan­ce, kan efter per­son­da­ta­lovens reg­ler først med­del­es til eje­ren af en ejen­dom, når det er nød­ven­digt at hen­syn til eje­rens mulig­he­der for at vare­ta­ge sine inter­es­ser. Derfor er det Herning Vands almin­de­li­ge prak­sis, at eje­ren først ind­dra­ges i for­hold til en leje­res mang­len­de beta­ling ved 2. ryk­ker­brev, med min­dre der er sær­li­ge for­hold ved en restancesag.

Når først eje­ren har fået sat krav om lejers restan­ce, ret­tes ryk­ker­pro­ce­du­ren imod eje­ren af for­brugs­ste­det, hvis der fort­sat ikke bli­ver betalt efter for­falds­da­to på ryk­ker 2/ krav til ejer. Sagen vil der­ef­ter bli­ve over­dra­get til vores inkas­so­bu­reau, hvor­til der vil bli­ve påført yder­li­ge­re omkostninger.

Som udle­jer hæf­ter man jf. Betalingsloven § 1 stk. 4 for spil­de­vand, samt drik­ke­vand jf. bekendt­gø­rel­se nr. 837 af 27. novem­ber 1998, hvis samt­li­ge af føl­gen­de situ­a­tio­ner er gældende:

  1. Lejemålet ikke er for­sy­net med en sær­skilt måler.
  2. Lejemålet ikke er for­sy­net med én selv­stæn­dig vandledning.
  3. Vandtilslutningen ikke er udført med en stop­ha­ne, som vi umid­del­bart har adgang til uden­for lejemålet.
  4. Ejendommen som en even­tu­el restan­ce ved­rø­rer kun består af en udlejnings- eller andelsenhed.