Skolebesøg

For ele­ver i 7 – 10 klas­se samt gymnasier

Kontakt > Skolebesøg
Vandværker og boringer

Besøg Herning Renseanlæg

Tag dine ele­ver med på en spæn­den­de og lære­rig rund­t­ur på Herning Renseanlæg belig­gen­de på Ålykkevej 5. Her får I histo­ri­en om, hvor­dan vi sty­rer van­dets vej fra klo­ak til å med mil­jø­et for øje, så vi ikke efter­la­der en reg­ning til vores børn og børnebørn.

Hvem kan besøge os?

Besøget på Herning Renseanlæg er et sup­ple­ren­de til­bud til under­vis­nin­gen i natur­fa­ge­ne i 7. – 9. klas­se og på gym­na­si­er. Vi fore­stil­ler os, at det pas­ser godt med et for­løb om van­dets kredsløb, men som under­vi­ser kan du plan­læg­ge besø­get, så det giver mening for lige net­op din klasse.

Hvordan foregår det?

Du står selv for at vise dine ele­ver rundt under besø­get. I kan gen­nem­fø­re besø­get og rund­vis­nin­gen på en til to timer. Turen på Herning Renseanlæg består af 12 poster. På de sid­ste to poster, får I ind­blik i, hvor­dan Herning Vand arbej­der med cir­ku­lær øko­no­mi ved at udvik­le bære­dyg­tig gød­ning og redu­ce­re vores ener­gi­for­brug ved at pro­du­ce­re el med vores gasmotor.

priser herning vand

Vi hjælper dig

Vores lærer­ma­te­ri­a­le beskri­ver van­dets vej fra klo­ak til å. Det kan du bru­ge til at for­be­re­de dig på at for­kla­re ele­ver­ne, hvad der sker på hver post på renseanlægget.

Derudover fin­der du her på siden et kort med ind­teg­net rute, og på sel­ve anlæg­get er der ved hver post en pla­kat ved hver post, der under­støt­ter din fortælling.

Har du spørgs­mål eller andet, er du vel­kom­men til at sen­de en e‑mail til
skolebesog@herningvand.dk

Book tid til rundvisning på Herning Renseanlæg

Det er muligt at kom­me på rund­vis­ning på ren­se­an­læg­get man­dag til tors­dag mel­lem kl. 08:00 og 14:00. Book din tid her­un­der ved at væl­ge den ønske­de dato og tids­punkt samt udfyl­de kon­tak­top­lys­nin­ger­ne. Du får hur­tigst muligt her­ef­ter en bekræf­tel­se via mail.

Husk at læse vores ret­nings­linjer og efter­føl­gen­de sen­de en mail til skolebesog@herningvand.dk, hvor du bekræf­ter at have læst dem.

FN’s Verdensmål 6.3

Styrk vandkvaliteten, rens og brug spildevand bedre