Værd at vide

Nyttig infor­ma­tion til dig, der er erhvervskun­de ved Herning Vand.

Erhverv > Værd at vide
Alle
  • Alle
  • Drikkevand
  • Spildevand

Rotter

Hvordan und­går du rot­ter, og hvad gør du, hvis du har fået dem?

Skal du byg­ge om?

Få hjælp til at udfø­re arbej­de ved­rø­ren­de klo­ak og drik­ke­vands­led­nin­ger korrekt.

Vandmålere

Læs mere om hvor­dan vi kon­trol­le­re vores vand­må­le­re, sådan at du kan være tryg.

Lej en Bi-måler

Erhvervskunder kan – hvis de ønsker det – leje en måler.

Alarmservice

Find svar på de mest stil­le­de spørgs­mål ved­rø­ren­de vores alarmservice.

Trappe­tilmelding

Trappemodellen bety­der, at kubik­me­tertak­sten fal­der for vand­mæng­der over 500 og 20.000 kubikmeter.

Problemer med dit drikkevand

Brunt vand, kun koldt vand eller slet ingen vand. Få svar på, hvad du så gør.

Forstå din regning

Få hjælp til at for­stå de for­skel­li­ge ele­men­ter på din regning.

Fritagelse for spildevandsafgift

Læs mere om hvor­dan din virk­som­hed kan bli­ver fri­ta­get for spil­de­vands­af­gift på det vand, der IKKE afle­des til kloakken.

Vandskader – læka­ge og brud

Utætte og øde­lag­te van­d­rør kan være skyld i sto­re ska­der og kan koste dig man­ge penge.

Særbidrag for virksomheder

Udleder din virk­som­hed sær­ligt foru­re­net spil­de­vand, skal du beta­le et særbidrag.

Brownouts

Læs mere om plan­lag­te afbry­del­ser af strøm­for­sy­nin­gen og hvor­dan de påvir­ker dit drikke- og spildevand.

Kom igang

Har du spørgsmål til din virksomheds vand?

Har du ikke helt styr på trap­pe­til­meld­ning, rot­te­be­kæm­pel­se eller eksem­pel­vis sær­bi­drag for virk­som­he­der, er der hjælp at hen­te her. Vi har sam­let en mas­se nyt­tig viden for dig som erhvervskun­de hos Herning Vand.

Finder du ikke det, du søger, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te os for at få hjælp.