Vandmålere

Vi har udskif­tet alle vores gam­le vand­må­le­re til digi­talt fjer­n­af­læ­ste måle­re. Det bety­der, at du ikke læn­ge­re behø­ver at ind­be­ret­te dine målertal.

Vandmålere

Modtager du vand fra os, har vi i løbet af 2016 – 2017 udskif­tet din gam­le vand­må­ler med den digi­ta­le vand­må­ler MULTICAL® 21 fra Kamstrup.

MULTICAL® 21 er en intel­li­gent vand­må­ler base­ret på den nye­ste ultra­lyds­tek­no­lo­gi. Måleren har ingen bevæ­ge­li­ge dele og bibe­hol­der sin høje præ­ci­sion gen­nem hele leve­ti­den på op til 16 år.

Måleren har mar­keds­le­den­de præ­ci­sion i måling af helt lave flows, hvil­ket sik­rer at hele for­bru­get bli­ver målt – helt ned til sid­ste drå­be. Dette sik­rer en fair og kor­rekt afreg­ning, for­bed­rer din data-kvalitet og hjæl­per dig med at redu­ce­re dit vandspild.

Vi har udvik­let en ser­vi­ce i for­bin­del­se med din selv­be­tje­ning, hvor du kan føl­ge dit for­brug onli­ne. Se alle dine mulig­he­der inde på MIN SIDE her.

Du kan også bli­ve til­meldt vores alarm­ser­vi­ce, hvor du mod­ta­ger en besked, hvis data fra din måler indi­ke­rer at du har en læka­ge eller et brud. Læs mere om vores alarm­ser­vi­ce her.

Herning Vand accep­te­rer kun vores egne måle­re til afreg­ning af vand. Dette gæl­der også måle­re til opkræv­ning af afgif­ter for led­nings­ført vand og spil­de­vands­af­gif­ter ved ejen­dom­me med egen vand­for­sy­ning jf. Herning Kommunes beslut­ning på MIN udvalgs­mø­de den 11. sep­tem­ber 2023 punkt 155.

Herning Vand udfø­rer kon­trol af vand­må­le­re. Formålet er, at afreg­ning af vand­for­bru­get sker på betryg­gen­de og ens­ar­te­de vil­kår for den enkel­te forbruger.

  • Alle de vand­må­le­re, vi sæt­ter op, er type­god­kend­te og veri­fi­ce­re­de på fabrik­ken. At en måler er type­god­kendt bety­der, at måler­ty­pen opfyl­der myn­dig­he­der­nes krav, og veri­fi­ka­tio­nen angi­ver, at måle­ren er testet på et akkre­di­te­ret labo­ra­to­ri­um og opfyl­der myn­dig­he­der­nes krav med hen­syn til målenøjagtighed

Du har sik­ker­hed for, at din vand­må­ler måler rig­tigt, når den bli­ver sat op. For at sik­re at måler­ne ikke måler for­kert, fører vi løben­de kon­trol med måler­nes nøjagtighed.

  • Hvis du mener, at din vand­må­ler måler for­kert, kan du hen­ven­de dig til os og bede os om at teste måle­ren. Hvis måle­rens nøj­ag­tig­hed lig­ger uden­for det accep­tab­le niveau på +/- 4 %, beta­ler vi for testen, og vi regu­le­rer natur­lig­vis dit forbrug.
  • Ligger vand­må­le­rens nøj­ag­tig­hed der­i­mod inden­for det accep­tab­le niveau, vil vi frem­sen­de en reg­ning for testen.
  • Alle tests af måler­nes nøj­ag­tig­hed bli­ver fore­ta­get af et akkre­di­te­ret målerlaboratorium.

Det er grun­de­je­res ansvar at sør­ge for at instal­la­tio­ner­ne kan tåle udskift­ning af vandmåler.

Selve vand­må­le­ren ejes af vand­for­sy­nin­gen. Den øvri­ge van­din­stal­la­tion på ejen­dom­men har eje­ren ansva­ret for.

Inden vores montør kom­mer på besøg, er det der­for dit ansvar at sør­ge for, at ven­ti­ler­ne på hver side af vand­må­le­ren kan luk­ke for van­det, og at der ikke er tæring på røre­ne. Hvis ven­ti­ler­ne ikke vir­ker, kan vores montør ikke skif­te vandmåleren.

•Åben for en vand­ha­ne så tæt ved måle­ren som muligt. Luk der­ef­ter den ene ven­til ved siden af måle­ren, så vise­ren på måle­ren stop­per. Tjek at van­det ikke løber. Luk op for ven­ti­len igen.

•Luk der­ef­ter den anden ven­til ved siden af måle­ren, så måle­rens viser stop­per. Tjek at van­det ikke løber. Luk op for ven­ti­len igen.

Hvis en eller fle­re ven­ti­ler ikke vir­ker, eller hvis der er tæring på røre­ne, skal du få en auto­ri­se­ret vvs-installatør til at repa­re­re instal­la­tio­nen, inden vores montør kom­mer på besøg.

Det er i det hele taget vig­tigt, at vand­må­le­re er opsat kor­rekt, så der kan udfø­res repa­ra­tio­ner og aflæs­nin­ger. Vær opmærk­som på, at opsæt­ning af ska­be og andre møb­ler omkring vand­må­le­ren ikke er hen­sigts­mæs­sigt, da det kan hin­dre adgan­gen til vand­må­le­ren. Det er ikke vor montørs opga­ve at flyt­te møb­ler og tøm­me hyl­der i ska­be for at kom­me til vand­må­le­ren. Det er eje­rens ansvar at sør­ge for, at der er plads, når måle­ren skal skif­tes.  Det er til enhver tid vand­vær­ket, som kan afgø­re, hvor­vidt en vand­må­ler sid­der korrekt.