Alarmservice

Modtag en sms ved læka­ge eller brud.

Alarmservice

Du har modtaget en alarm på sms

Det skyl­des, at din fjer­n­af­læ­ste måler er koblet til et it-system, der regi­stre­rer sto­re ændrin­ger i vand­for­bru­get. Hvis din vand­må­ler ikke står stil­le, hver­ken når du sover eller er på arbej­de, så har du med stor sand­syn­lig­hed en læka­ge. En stor stig­ning i vand­for­bru­get over en time, indi­ke­rer et brud. I beg­ge til­fæl­de vil du mod­ta­ge en alarm på SMS.

Herunder fin­der du de oftest stil­le­de spørgs­mål i for­bin­del­se med vores alarm­ser­vi­ce – blandt andet hvor­dan du til­mel­der dig servicen.

Oftest stillede spørgsmål

Du kan mod­ta­ge to for­skel­li­ge advars­ler via vores alarmservice.

Den ene er ved brud, og den anden er ved lækage.

Brud: Du får en sms med en advar­sel, hvis du har et vand­for­brug på 500 liter på en time. Har du net­op brugt sto­re mæng­der vand, for eksem­pel ved at fyl­de et bade­bas­sin, vil det også udlø­se en alarm.

Lækage: Du får en besked om læka­ge, hvis din vand­må­ler ikke har stå­et stil­le i 24 timer.

Har du et brud, er det vig­tig, at du kon­tak­ter dit for­sik­rings­sel­skab eller vvs-installatør med det samme.

Du kan læse mere om rørska­der og brud her.

Har du en læka­ge, skal du kon­tak­te din vvs-installatør og lade ham fin­de årsagen.

Du kan læse mere om læka­ge her.

Der står tyde­ligt i den besked du mod­ta­ger, hvad du skal gøre.

Ja. Kender du din stop­ha­nes pla­ce­ring, må du meget ger­ne luk­ke for vandtilførslen.

Du skal bru­ge en T‑nøgle eller evt. et top­nøg­le­sæt, hvis du skal luk­ke for din stophane.

Åben for lem­men i din stop­ha­ne og drej på ven­ti­len. Bemærk der skal dre­jes fle­re omgan­ge, inden stop­ha­nen er lukket.

Ved du ikke, hvor din stop­ha­ne er pla­ce­ret, kan du fin­de dens pla­ce­ring på vores webgraf-kort. Alternativ kan du kon­tak­te os, og så vej­le­der vi dig.

 

Pga. GDPR-reglerne må vi ikke auto­ma­tisk til­mel­de dig alarm­ser­vi­ce. Du skal der­for selv aktivt log­ge på “Min Side” og ind­ta­ste det mobilnum­mer og den emailadres­se, der skal mod­ta­ge alar­men. Det er muligt at ind­ta­ste fle­re mobilnum­re og emailadresser.

Husk også at klik­ke af i fel­ter­ne ved “Tilmeld Alarmservice”

Du fin­der “Min Side” her.

Du kan til­pas­se alar­men til dine behov på “Min side”.

Du kan log­ge på “Min side” her. 

Ønsker du ikke at mod­ta­ge en advar­sel, hvis du har et brud eller en læka­ge, kan du afmel­de alarm­ser­vi­ce på “Min side” her.

Fremover skal du opda­te­re dine kon­tak­top­lys­nin­ger på “Min side”.

Log på her.

Der kan være for­skel­li­ge årsa­ger til, at du ikke kan log­ge på.

Forsøg først at ryd­de din brow­ser­hi­sto­rik og slet alle cookies.

Kan du sta­dig ikke log­ge på, så vent to timer. Systemet kan være ved at opdatere.

Kan du sta­dig ikke log­ge på, så kon­takt os på tlf. 9999 2299

Webportalen “Min side” er koblet til den fjer­n­af­læ­ste vand­må­ler i dit hjem. 

“Min side” kan du føl­ge dit forbrug.

Du skal vide og for­stå at:

  1. At webpor­ta­len er en ser­vi­ce. Du har ansva­ret for at føl­ge dit forbrug. 
  2. At du selv skal til­mel­de dig vores alarmservice.
  3. At du til enhver tid kan afmel­de alarm­ser­vi­ce. Det gør du på “Min Side”.
  4. At alar­men kom­mer på bag­grund af de tal, vi mod­ta­ger fra den fjer­n­af­læ­ste måler i dit hjem.
  5. At du selv skal sør­ge for at hol­de dine kon­tak­top­lys­nin­ger ajour.
  6. At Herning Vand ikke luk­ker for van­det auto­ma­tisk. Modtager du en alarm, er det dit eget ansvar at luk­ke for van­det ved stop­ha­nen eller kon­tak­te rele­van­te fag­per­so­ner, som f.eks. en VVS-installatør.
  7. At du kan mod­ta­ge to for­skel­li­ge alarm­ty­per. Ved læka­ge skal du kon­tak­te en VVS-Installatør. Ved brud skal du kon­tak­te dit forsikringsselskab.
  8. At Herning Vand ikke er ansvar­lig for, at du ikke mod­ta­ger en alarm på sms eller mail, f.eks. på grund af dår­lig sig­nal­dæk­ning, tek­ni­ske pro­ble­mer eller fejl i data.
  9. At du selv er ansvar­lig for eget for­brug og hæf­ter for dine reg­nin­ger, selv­om du over­dra­ger alarm­ser­vi­cen til en anden.