Vandskader – lækager og brud

Utætte og øde­lag­te van­d­rør kan være skyld i sto­re ska­der og kan koste dig man­ge penge

Vandskader – læka­ge og brud

Hvad skal du gøre ved lækage?

En læka­ge er en utæt­hed – en lang­som udsiv­ning af vand. Det kan skyl­des et utæt van­d­rør, et rør der ikke er sam­let ordent­ligt, toilet­tet der løber eller en vand­ha­ne, der står og drypper.

Et utæt van­d­rør bety­der først og frem­mest et spild af vand og en stør­re van­dreg­ning. En lil­le utæt­hed på stør­rel­se med et punk­tum kan læk­ke 70 liter om dagen.

Og udover at du må beta­le for vand, som du slet ikke har haft glæ­de af, kan utæt­he­der give føl­ge­ska­der, som øde­læg­ger mate­ri­a­ler og bety­der en mas­se besvær og spild­te penge.

Har du en læka­ge skal du kon­tak­te din vvs-installatør. Han kan både råd­gi­ve dig og hjæl­pe dig med at fin­de årsa­gen til lækagen.

vandmålere

Hvad skal du gøre ved brud?

Et brud er et sprængt van­d­rør, hvor van­det fos­ser ud og hur­tigt giver udslag på din vandmåler.

Har du et brud, er det en god ide omgå­en­de at luk­ke for vandtil­førs­len for at begræn­se even­tu­el­le ska­der. Det gøres med en T‑nøgle. Ved du ikke, hvor din stop­ha­ne sid­der, så kon­takt os på tlf. 9999 2299.

Du skal også hur­tigst muligt kon­tak­te dit for­sik­rings­sel­skab. De kan råd­gi­ve dig om, hvor­dan du skal for­hol­de dig, og hvad du skal gøre.

Bor du til leje, skal du mel­de brud­det til ejeren/administrator.

Et brud kan for­vol­de sto­re ska­der, og det er vig­tigt at rea­ge­re hurtigt.

Ved brud er det muligt at ansø­ge om refu­sion for util­sig­tet for­brug. Læs mere om det og find ansøg­nings­ske­ma­et på lin­ket herunder.

Vandskade

Bliv informeret ved lækage eller brud, så du slipper for den dyre regning

Din fjer­n­af­læ­ste vand­må­ler er koblet til et it-system, der regi­stre­rer sto­re ændrin­ger i vandforbruget.

Hvis din vand­må­ler ikke står stil­le, hver­ken når du sover eller er på arbej­de, så har du med stor sand­syn­lig­hed en lækage.

En stor stig­ning i vand­for­bru­get over en time, indi­ke­rer et brud. I beg­ge til­fæl­de vil du mod­ta­ge en alarm på SMS.

Alarm: brud - fremover giver telefonen dig besked