Forstå din regning

Få hjælp til at for­stå de for­skel­li­ge ele­men­ter på din regning

Privat > Værd at vide > Forstå din regning

Dine stamdata

Hold musen over num­re­ne på bil­le­det eller brug faner­ne til høj­re for at se information.

faktura herning vand herning vand

Fakturanummer
Du skal bru­ge dit fak­tu­ra­num­mer, hvis du har spørgs­mål til lige præ­cis den­ne regning.

Kundenummer
Kundenummeret hjæl­per os til at fin­de alle nød­ven­di­ge oplys­nin­ger om dig som kun­de. Husk at have dit kun­de­num­mer (og dit for­brugs­steds­num­mer – se num­mer 4) parat, når du kon­tak­ter os.

Loginoplysninger
Brugernavnet og adgangs­ko­den er per­son­lig, og det er de to num­re, som du skal benyt­te, hvis du bru­ger vores tast-selv ser­vi­ce på Min side.

Forbrugsstedsnummer
Dit for­brugs­steds­num­mer er sel­ve instal­la­tio­nen eller adres­sen, som vi opkræ­ver dig for. Når du kon­tak­ter os, må du ger­ne have dit for­brugs­steds­num­mer og kun­de­num­mer (se punkt 2) klar. Så kan vi nemt og hur­tigt slå dig op.

Du skal bru­ge dit fak­tu­ra­num­mer, hvis du har spørgs­mål til lige præ­cis den­ne regning.

Kundenummeret hjæl­per os til at fin­de alle nød­ven­di­ge oplys­nin­ger om dig som kun­de. Husk at have dit kun­de­num­mer (og dit for­brugs­steds­num­mer – se num­mer 4) parat, når du kon­tak­ter os.

Brugernavnet og adgangs­ko­den er per­son­lig, og det er de to num­re, som du skal benyt­te, hvis du bru­ger vores tast-selv ser­vi­ce på Min side.

Dit for­brugs­steds­num­mer er sel­ve instal­la­tio­nen eller adres­sen, som vi opkræ­ver dig for. Når du kon­tak­ter os, må du ger­ne have dit for­brugs­steds­num­mer og kun­de­num­mer (se punkt 2) klar. Så kan vi nemt og hur­tigt slå dig op.

Hvad skal du betale?

Hold musen over num­re­ne på bil­le­det eller brug faner­ne til høj­re for at se information.

faktura herning vand

Opkrævning for vand
Du kan mod­ta­ge to for­skel­li­ge pro­duk­ter ved Herning Vand. Det ene er sundt vand i hanen og det andet er afled­ning af dit spil­de­vand – alt­så det vand, der ryger i kloakken.

Beløbet, du ser her, er for dit sam­le­de vandforbrug.

Opkrævning for kloak
Det sam­le­de beløb for afled­ning af dit spildevand.

Samlet beløb for klo­ak og vand
Det sam­le­de beløb for både vand og spil­de­vand, efter din måler er ble­vet aflæst.

Opkrævet via aconto
Opkrævede acon­to­ra­ter, som du har ind­be­talt til Herning Vand i 2017.

Opgørelse
Her kan du se opgø­rel­sen over om du skal beta­le yder­li­ge­re eller have pen­ge tilbage.

Har dit for­brug lig­get under det, der er bereg­net, og som du har ind­be­talt via acon­to, skal du have pen­ge tilbage.

Har dit for­brug været stør­re end bereg­net via acon­to, læg­ges belø­bet til din næste aconto.

Husk, du kan altid rin­ge til os på tlf. 99 99 22 99 hvis du vil ændre din aconto.

Aconto for frem­ti­digt vandforbrug
1. acon­to for marts 2018

Beløb til betaling
Det sam­le­de beløb du skal ind­be­ta­le. Det dæk­ker dit mel­lemvæ­ren­de for opgø­rel­ses­år­et og din før­ste acon­to­be­ta­ling for marts.

Du kan mod­ta­ge to for­skel­li­ge pro­duk­ter ved Herning Vand. Det ene er sundt vand i hanen og det andet er afled­ning af dit spil­de­vand – alt­så det vand, der ryger i kloakken.

Beløbet, du ser her, er for dit sam­le­de vandforbrug.

Det sam­le­de beløb for afled­ning af dit spildevand.

Det sam­le­de beløb for både vand og spil­de­vand, efter din måler er ble­vet aflæst.

Opkrævede acon­to­ra­ter, som du har ind­be­talt til Herning Vand i det pågæl­den­de år.

Her kan du se opgø­rel­sen over om du skal beta­le yder­li­ge­re eller have pen­ge tilbage.

Har dit for­brug lig­get under det, der er bereg­net, og som du har ind­be­talt via acon­to, skal du have pen­ge tilbage.

Har dit for­brug været stør­re end bereg­net via acon­to, læg­ges belø­bet til din næste aconto.

Husk, du kan altid rin­ge til os på tlf. 99 99 22 99 hvis du vil ændre din aconto.

1. acon­to for året.

Det sam­le­de beløb du skal ind­be­ta­le. Det dæk­ker dit mel­lemvæ­ren­de for opgø­rel­ses­år­et og din før­ste acon­to­be­ta­ling for marts.

Din måleraflæsning

Hold musen over num­re­ne på bil­le­det eller brug faner­ne til høj­re for at se information.

vandregning herning vand

Måler ID for vand
Tallet viser din per­son­li­ge vand­må­lers ID-nummer. Datoerne angi­ver, hvor­når din måler blev aflæst i begyn­del­sen af året, og ved afslut­nin­gen af året.

Ny måler ID for vand
Hvis du har fået udskif­tet din måler i løbet af året, har du to for­skel­li­ge måler ID. Det har du for eksem­pel, hvis du har fået udskif­tet din gam­le vand­må­ler med en fjer­n­af­læst måler. Derfor star­ter aflæs­nings­tal­let ved nul. Datoerne angi­ver, hvor­når måle­ren begynd­te at regi­stre­re og dato­en for aflæsningen

Dit for­brug i M3
Tallene under kol­lo­nen “Forbrug” viser dit sam­le­de for­brug i m3 – for både den nye og gam­le vandmåler.

Perioden
Den peri­o­de reg­nin­gen for dit for­brug gæl­der for.

Samlet afreg­ning for spildevand
Vandafledningsbidrag:
Kan også kal­des for klo­ak­bi­drag. Det er det bidrag, hver enkel ejen­dom afkræ­ves i for­bin­del­se med afled­nin­gen af regn- og spil­de­vand til det offent­li­ge klo­ak­sy­stem fra ejen­dom­men. Du beta­ler afled­nings­bi­drag for alt vand samt det spil­de­vand, din ejen­dom afle­der til det offent­li­ge klo­ak­sy­stem. Prisen for dit afled­nings­bi­drag er bereg­net efter vores vari­ab­le tak­ster, som du kan se her.

Stikabonnement: Et fast abon­ne­ment du beta­ler til Herning Vand. Prisen dæk­ker blandt andet omkost­nin­ger til stik­ket, samt udgif­ter til løben­de kontrol.

Samlet afreg­ning for vand
Vand: Prisen for dit vand­for­brug er bereg­net efter vores tak­ster pr. m3 vand. Du kan se over­sig­ten over vores pri­ser her.

Drikkevandsbidrag: Den stats­li­ge grund­vand­s­kort­læg­ning og den kom­mu­na­le ind­sats over for grund­van­det bli­ver blandt andet finan­si­e­ret af et drik­ke­vands­bi­drag. Bidraget bli­ver opkræ­vet på veg­ne af sta­ten og opkræ­ves hos alle for­bru­ge­re af vand.

Statsafgift: En tvun­gen stats­lig afgift på led­nings­ført vand. Afgiften er en af de grøn­ne afgif­ter, der skal være med til at mind­ske vand­for­bru­get og der­med spa­re på vandressourcerne.

Målerabonnement: Et fast abon­ne­ment, du beta­ler til Herning Vand. Det dæk­ker blandt andet omkost­nin­ger til den vand­må­ler, som måler dit vand­for­brug samt udgif­ter til løben­de kon­trol af, at din vand­må­ler måler korrekt.

Dit sam­le­de for­brug i M3
Tallet viser dit sam­le­de for­brug i m3 for din vand­må­ler og dit spildevandsstik.

Dit sam­le­de for­brug i kroner
Det sam­le­de beløb for dit vand og spil­de­vand, inklu­siv afgif­ter og målerabonnement.

Tallet viser din per­son­li­ge vand­må­lers ID-nummer. Datoerne angi­ver, hvor­når din måler blev aflæst i begyn­del­sen af året, og ved afslut­nin­gen af året.

Hvis du har fået udskif­tet din måler i løbet af året, har du to for­skel­li­ge måler ID. Det har du for eksem­pel, hvis du har fået udskif­tet din gam­le vand­må­ler med en fjer­n­af­læst måler. Derfor star­ter aflæs­nings­tal­let ved nul. Datoerne angi­ver, hvor­når måle­ren begynd­te at regi­stre­re og dato­en for aflæsningen

Tallene under kol­lo­nen “Forbrug” viser dit sam­le­de for­brug i m3 – for både den nye og gam­le vandmåler.

Den peri­o­de reg­nin­gen for dit for­brug gæl­der for.

Vandafledningsbidrag:
Kan også kal­des for klo­ak­bi­drag. Det er det bidrag, hver enkel ejen­dom afkræ­ves i for­bin­del­se med afled­nin­gen af regn- og spil­de­vand til det offent­li­ge klo­ak­sy­stem fra ejen­dom­men. Du beta­ler afled­nings­bi­drag for alt vand samt det spil­de­vand, din ejen­dom afle­der til det offent­li­ge klo­ak­sy­stem. Prisen for dit afled­nings­bi­drag er bereg­net efter vores vari­ab­le tak­ster, som du kan se her.

Stikabonnement: Et fast abon­ne­ment du beta­ler til Herning Vand. Prisen dæk­ker blandt andet omkost­nin­ger til stik­ket, samt udgif­ter til løben­de kontrol.

Vand: Prisen for dit vand­for­brug er bereg­net efter vores tak­ster pr. m3 vand. Du kan se over­sig­ten over vores pri­ser her.

Drikkevandsbidrag: Den stats­li­ge grund­vand­s­kort­læg­ning og den kom­mu­na­le ind­sats over for grund­van­det bli­ver blandt andet finan­si­e­ret af et drik­ke­vands­bi­drag. Bidraget bli­ver opkræ­vet på veg­ne af sta­ten og opkræ­ves hos alle for­bru­ge­re af vand.

Statsafgift: En tvun­gen stats­lig afgift på led­nings­ført vand. Afgiften er en af de grøn­ne afgif­ter, der skal være med til at mind­ske vand­for­bru­get og der­med spa­re på vandressourcerne.

Målerabonnement: Et fast abon­ne­ment, du beta­ler til Herning Vand. Det dæk­ker blandt andet omkost­nin­ger til den vand­må­ler, som måler dit vand­for­brug samt udgif­ter til løben­de kon­trol af, at din vand­må­ler måler korrekt.

Tallet viser dit sam­le­de for­brug i m3 for din vand­må­ler og dit spildevandsstik.

Det sam­le­de beløb for dit vand og spil­de­vand, inklu­siv afgif­ter og målerabonnement.

Dine aconto indbetalinger

Hold musen over num­re­ne på bil­le­det eller brug faner­ne til høj­re for at se information.

Forstå din regning herning vand

Perioden
Her kan du se peri­o­den for de acon­to­be­løb, vi har indkrævet.

Aconto beta­lin­ger for spil­de­vand
Viser dine to acon­to­ind­be­ta­lin­ger for spil­de­vand i 2017.

Aconto beta­lin­ger for vand
Viser dine to acon­to­ind­be­ta­lin­ger for vand i 2017.

Samlet beløb
Beløbet du har betalt via acon­to­ra­ter for både vand og spil­de­vand i 2017.

Her kan du se peri­o­den for de acon­to­be­løb, vi har indkrævet.

Viser dine to acon­to­ind­be­ta­lin­ger for spil­de­vand i 2017.

Viser dine to acon­to­ind­be­ta­lin­ger for vand i 2017.

Beløbet du har betalt via acon­to­ra­ter for både vand og spil­de­vand i 2017.