Særbidrag

For virk­som­he­der, der udle­der sær­ligt foru­re­net spil­de­vand til det fæl­les kloaksystem.

Særbidrag for virksomheder

Særbidrag

Virksomheder, der udle­der sær­ligt foru­re­net spil­de­vand til det fæl­les klo­ak­sy­stem, skal beta­le et særbidrag.

Det skyl­des, at behand­lin­gen af det sær­ligt foru­re­ne­de spil­de­vand med­fø­rer øge­de omkost­nin­ger på vores renseanlæg.

Særlig foru­re­net spil­de­vand er spil­de­vand, der har et høje­re foru­re­nings­ind­hold end almin­de­ligt husspildevand.

 

Sådan bereg­ner vi særbidrag

Særbidraget bereg­nes efter den gæl­den­de lov­giv­ning (se link læn­ge­re nede på siden) samt jævn­før vores beta­lings­vedtægt

Det frem­går af reg­nin­gen hvil­ke stof­fer, der er tale om, og hvad det koster at ren­se for dem.

 

Spørgsmål

Har du spørgs­mål til sær­bi­drag og bereg­nin­gen af det­te, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te vores kundeservice.

 

Lovgivning

Betingelserne for sær­bi­drag er beskre­vet i Bekendtgørelse om sær­bi­drag for sær­ligt foru­re­net spildevand.