Brownouts

Planlagte strø­maf­bry­del­ser får også betyd­ning for dit drikke- og spildevand.

Privat > Værd at vide > Brownouts

Strømafbrydelser påvirker vand- og spildevandsforsyningen

Som føl­ge af den inter­na­tio­na­le ener­gik­ri­se har myn­dig­he­der­ne vars­let risi­ko for plan­lag­te strø­maf­bry­del­ser. Disse kal­des brow­nouts. Et even­tu­elt brow­nout vil også ram­me Herning Vand og vores for­sy­ning af drikke- og spildevand.

Vi har her på siden sam­let infor­ma­tio­ner om betyd­nin­gen af strø­maf­bry­del­ser samt en ræk­ke tips til, hvor­dan du kom­mer godt igen­nem det som for­bru­ger, og hvor­dan I kan hjæl­pe hin­an­den i det områ­de, hvor du bor.

Du kan altid læse om den aktu­el­le situ­a­tion på ener­gi­om­rå­det på det natio­na­le krisekommunikationscenter.

vestre vandværk herning vand

Hvilke strømafbrydelser er der tale om?

Selvom Danmark er godt stil­let i ener­gik­ri­sen med rela­tivt høj for­sy­nings­sik­ker­hed, så kan pres­set på elfor­sy­nin­gen bli­ve meget stort, hvis vi får en meget kold og vindstil­le peri­o­de, hvor for­bru­get er højt og elpro­duk­tio­nen lav.

Derfor har myn­dig­he­der­ne vars­let risi­ko for plan­lag­te strø­maf­bry­del­ser – såkald­te brow­nouts – hvis Danmark kom­mer i en situ­a­tion, hvor der ikke er strøm nok til at dæk­ke hele lan­dets behov. Strømafbrydelserne vil ram­me ét områ­de ad gan­gen i kor­te peri­o­der, så strøm­for­sy­nin­gen kun er luk­ket lokalt i mak­si­malt to timer.

 

rundtur herning vand

Hvordan vil et brownout ramme os og dig?

En strø­maf­bry­del­se vil påvir­ke meget af det, vi tager for givet i dag­lig­da­gen – også for­sy­nings­for­hold som dit drik­ke­vand og det spil­de­vand, der bli­ver ledt væk fra f.eks. toilet og bad.

En strø­maf­bry­del­se vil f.eks. ram­me vores man­ge pum­per, der flyt­ter van­det hen til eller væk fra dig, samt elek­tro­ni­ske og digi­ta­le pro­ces­ser og sty­re­sy­ste­mer på vand­vær­ker og renseanlæg.

Og så vil det kun­ne ram­me vores kom­mu­ni­ka­tions­sy­ste­mer, så vi ikke kan infor­me­re dig som for­bru­ger om driftssituationen.

Dermed vil en strø­maf­bry­del­se kun­ne bety­de, at:

  • Du ikke har drik­ke­vand i hanen.
  • Spildevand ikke kan bli­ve pum­pet vide­re i klo­ak­sy­ste­met. Spildevandet risi­ke­rer i vær­ste fald at løbe til­ba­ge i kæl­dre eller bli­ve til over­løb i bolig­om­rå­der og åer.
  • Vi som vand­sel­skab ikke kan sen­de infor­ma­tion ud via vores nor­ma­le kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­ler (web­s­i­te, Facebook og sms) som ikke nød­ven­dig­vis vir­ker under en strømafbrydelse.

Hvad med kritiske forbrugere?

I sam­ar­bej­de med Herning kom­mu­ne og bered­ska­bet laver vi en fæl­les pri­o­ri­te­ring af, hvem de kri­ti­ske for­bru­ge­re er, lige­som der laves en plan i for­hold til evt. bered­skabs­op­ga­ver affødt af strømafbrydelsen.

En kri­tisk for­bru­ger er eksem­pel­vis syge­hu­set i Gødstrup og offent­li­ge institutioner.

Hvad kan jeg som forbruger gøre, hvis strømmen bliver afbrudt?

Det aller­vig­tig­ste råd til alle for­bru­ge­re under en strø­maf­bry­del­se er om muligt slet ikke at bru­ge vand, hver­ken fra vand­ha­nen eller på toilet eller badeværelse.

På den måde pas­ser vi alle sam­men på vores vand­led­nin­ger og klo­ak­ker og hin­drer sund­heds­far­li­ge over­løb med spil­de­vand til boli­ger eller vand­mil­jø, ind­til strøm­men er til­ba­ge og vores syste­mer fun­ge­rer igen.

En plan­lagt strø­maf­bry­del­se vil ikke nød­ven­dig­vis være kendt sær­ligt lang tid i for­vej­en. Højst dagen før, måske nog­le timer i for­vej­en eller slet ikke.

Hvis det er muligt for os at vars­le dig inden en strø­maf­bry­del­se, vil vi gøre det via hjem­mesi­de, sms og Facebook. Hvis du ikke alle­re­de er til­meldt vores sms-service, kan du gøre det her.

Strømafbrydelser kan dog også ram­me kom­mu­ni­ka­tions­sy­ste­mer­ne, så vi ikke kan infor­me­re digitalt.

Det kan også være en god ide at til­mel­de dig SMS-service fra net­sel­ska­bet N1, der dri­ver distri­bu­tions­net­tet for el her i kom­mu­nen. Det kan du gøre her

Brownouts vil des­u­den bli­ve meldt bredt ud af rele­van­te myn­dig­he­der, så snart en plan­lagt strø­maf­bry­del­se bli­ver nød­ven­dig, da det vil udgø­re en natio­nal krisesituation.

Drikkevand

Du skal så vidt muligt und­gå at bru­ge vand under en strø­maf­bry­del­se og umid­del­bart efter, så syste­mer­ne igen kan kom­me op at køre.

Du bør der­for tap­pe vand i en fla­ske eller en stør­re dunk, hvis en strø­maf­bry­del­se bli­ver vars­let, så du har til for­brug i nog­le timer. Væn dig til at have en fla­ske vand stå­en­de i køle­ska­bet – så har du altid vand, hvis strøm­men bli­ver afbrudt med meget kort eller intet varsel.

Spildevand

Du skal ikke gøre noget for at for­be­re­de dit klo­ak­sy­stem til en strømafbrydelse.

Mens der er strø­maf­bry­del­se, er det aller­vig­tig­ste at und­gå at bru­ge vand, hvis det er muligt. Både fra vand­ha­nen i køk­ke­net og toilet, vaske­ma­ski­ne, bad osv.

Drikkevand

Lad være med at tæn­de for vand­ha­nen. Bor du tæt på dit loka­le vand­værk, kan du godt have vand i hanen. Men bru­ger du af det, kan du ska­be pro­ble­mer i røre­ne for andre kun­der, der bor langt væk fra vand­vær­ket. Det kan også være, at der er vand, men tryk­ket er lavt. Så kort for­talt skal du und­gå at bru­ge vand.

Hjælp ger­ne din nabo eller andre i loka­l­om­rå­det, hvis du har tap­pet i for­vej­en og kan und­væ­re noget.

Spildevand

Lad så vidt muligt være med at bru­ge dit toilet eller afløb under en strø­maf­bry­del­se. Hæld med andre ord ikke noget i aflø­bet i vasken eller bru­se­ren og und­lad at skyl­le ud i toilettet.

I spil­de­vands­sy­ste­met er pum­per med til at sik­re, at spil­de­van­det flyt­tes ind til ren­se­an­læg­ge­ne. Uden strøm fun­ge­rer pum­per­ne ikke, og spil­de­van­det hober sig i bed­ste fald op i røre­ne. I vær­ste fald – fx hvis det reg­ner kraf­tigt sam­ti­dig med strø­maf­bry­del­sen – kan røre­ne bli­ve fyldt op, hvil­ket kan med­fø­re over­svøm­mel­se af kæl­dre og over­løb til natu­ren. Du er der­med med til at pas­se på din egen og dine nabo­ers sund­hed og natu­ren omkring dig, hvis du und­går at bru­ge aflø­bet under en strømafbrydelse.

Når strøm­men ven­der til­ba­ge, og du får strøm i huset, er der også strøm til vand­for­sy­nin­gen og spildevandshåndteringen.

Vent dog ger­ne med at bru­ge drik­ke­vand eller skyl­le spil­de­vand ud i klo­ak­ken til du har behov for det, så vores syste­mer ikke bli­ver unø­digt overbelastet.

Det vil give et stort pres på led­nings­net­tet og pum­per­ne og øge risi­ko­en for brud og ska­der, hvis alle for­bru­ge­re luk­ker op for haner­ne og skyl­ler ud i aflø­be­ne umid­del­bart efter en strømafbrydelse.