Fritagelse for spildevandsafgift

Du har som virk­som­hed mulig­hed for at søge om fri­ta­gel­se for spildevandsafgift

Erhverv > Værd at vide > Fritagelse for spildevandsafgift

Jf. Herning Vands beta­lings­vedtægt har en virk­som­hed mulig­hed for at søge om fri­ta­gel­se for spil­de­vands­af­gift, hvad angår den del af det vand, der ledes til virk­som­he­den (som drik­ke­vand) og som IKKE afle­des til kloakken.

Grundlaget for nota­tet er fast­sat i §2a i Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om beta­lings­reg­ler for spil­de­vands­an­læg mv. med sene­re ændrin­ger. Læs mere her.

Hvad betyder det?

Som erhverv­se­jen­dom­me reg­nes alle ejen­dom­me, der ikke kan hen­fø­res til bebo­el­se ale­ne, det vil sige industri- og hånd­værks­virk­som­he­der, sko­ler, hotel­ler, kir­ker, sport­san­læg, kon­to­rer og ejen­dom­me med blan­det bolig og erhverv, her­un­der også land­brugs­e­jen­dom­me, der er til­slut­tet spil­de­vands­an­læg­get med andet end spil­de­vand fra boligen.
For at få fradrag skal det vand­for­brug, der ønskes fradrag for, kun­ne hen­reg­nes til erhvervs­de­len, det vil sige den pri­mæ­re produktion.

Et eksem­pel på pri­mær pro­duk­tion kun­ne være et bryg­ge­ri, hvis pri­mæ­re pro­duk­tion er at pro­du­ce­re øl og soda­vand. I det­te til­fæl­de kun­ne der ske fradrag for det vand, der med­går direk­te til pro­duk­tio­nen af dis­se pro­duk­ter, hvor­i­mod der ikke kan ske fradrag for vand, der med­går til eksem­pel­vis van­ding af bryg­ge­ri­ets græsplæne.”

Erhvervsejendomme, som anven­der vand fra egen bor­ing eller en anden ikke-almen vand­for­sy­ning og som afle­der spil­de­vand til Herning Vands led­nings­net, skal have instal­le­ret vand­må­ler til måling af virk­som­he­dens vand­for­brug. De tek­ni­ske vil­kår for dis­se måle­re er de sam­me som for bi-målere, jfr. afsnit 9 og 10.

I for­bin­del­se med måling af den vand­mæng­de, som ind­går i pro­duk­tio­nen, kan der være sær­li­ge for­hold, her­un­der et kom­plekst pro­ces­for­løb, der bevir­ker at vand­mæng­den, som ind­går i pro­duk­tio­nen, ikke kan måles med bimå­le­re. I dis­se til­fæl­de kan HV og virk­som­he­den ind­gå afta­le om anven­del­se af spildevandsflowmåler.

I sær­li­ge til­fæl­de kan den afled­te spil­de­vands­mæng­de på en virk­som­hed være stør­re end vand­for­bru­get. I dis­se til­fæl­de, hvor den afled­te spil­de­vands­mæng­de er stør­re end vand­for­bru­get, og den til Herning Vands afled­te vand­mæng­de ikke kan måles med vand­må­ler, kan Herning Vand ind­gå afta­le om anven­del­se af spil­de­vands­flow­må­ler. Tekniske vil­kår for dis­se måle­re frem­går af afsnit 9 og 10.

I det føl­gen­de er for­ud­sæt­nin­ger og de admi­ni­stra­ti­ve ret­nings­linjer skitseret.

Det er en for­ud­sæt­ning for fri­ta­gel­se for spil­de­vands­af­gif­ten, at den mæng­de, der kan søges om fri­ta­gel­se for, skal måles direk­te via en bi-måler til­slut­tet vand­for­sy­nin­gen. Vandmåler og fremad­ret­tet også bi-måler admi­ni­stre­res af Herning Vand.

Installationen efter bi-måler skal mær­kes med ”Procesvand” eller for­brugs­ar­ten og må ikke bru­ges til andet.

Det er ikke muligt direk­te via bi-måler på vand­for­sy­nin­gen at måle den vand­mæng­de, der ønskes fri­ta­gel­se for

Der er muligt at etab­le­re en dæk­ken­de og ret­vi­sen­de indi­rek­te måling af den vand­mæng­de, der ønskes fri­ta­get for spil­de­vands­af­gift f.eks. via måling af den sam­le­de spil­de­vands­mæng­de og sam­ti­dig måling af den sam­le­de mod­tag­ne vandmængde.

Der er muligt at fore­ta­ge en direk­te og kon­ti­nu­ert måling på den vand­mæng­de (spil­de­vand), der til­le­des Herning Vands kloaknet.

Vandmængder base­ret på skøn eller bereg­nin­ger accep­te­res ikke.

Miljøstyrelsens vej­led­ning nr. 12414 af d. 1.januar 2001 om beta­lings­reg­ler for spil­de­vands­an­læg præ­ci­se­rer, hvor­når der kan for­ven­tes fradrag for vandafledningsafgift:

”Efter lovens § 2a, stk.5, bereg­nes vand­af­led­nings­bi­dra­get for erhverv­se­jen­dom­me efter erhverv­se­jen­dom­mens vand­for­brug, fra­truk­ket den vand­mæng­de, der med­går til pro­duk­tion eller som af anden grund ikke afle­des til et spildevandsforsyningsselskab.

Som erhverv­se­jen­dom­me reg­nes alle ejen­dom­me, der ikke kan hen­fø­res til bebo­el­se ale­ne, det vil sige industri- og hånd­værks­virk­som­he­der, sko­ler, hotel­ler, kir­ker, sport­san­læg, kon­to­rer og ejen­dom­me med blan­det bolig og erhverv, her­un­der også land­brugs­e­jen­dom­me, der er til­slut­tet spil­de­vands­an­læg­get med andet end spil­de­vand fra boligen.

For at få fradrag skal det vand­for­brug, der ønskes fradrag for, kun­ne hen­reg­nes til erhvervs­de­len, det vil sige den pri­mæ­re pro­duk­tion. Et eksem­pel på pri­mær pro­duk­tion kun­ne være et bryg­ge­ri, hvis pri­mæ­re pro­duk­tion er at pro­du­ce­re øl og soda­vand. I det­te til­fæl­de kun­ne der ske fradrag for det vand, der med­går direk­te til pro­duk­tio­nen af dis­se pro­duk­ter, hvor­i­mod der ikke kan ske fradrag for vand, der med­går til eksem­pel­vis van­ding af bryg­ge­ri­ets græsplæne.

Den virk­som­hed, som ønsker fri­ta­gel­se for spil­de­vands­af­gif­ten, sen­der en ansøg­ning til Herning Vand, som med­del­er fri­ta­gel­sen samt vil­kå­re­ne herfor.

 

Den virk­som­hed, der har fået til­la­del­se til fri­ta­gel­se for spil­de­vands­af­gif­ten, sen­der data for aflæs­ning af måler og bi-måler samt opgø­rel­se over den vand­mæng­de, der søges fri­ta­gel­se for.

Vilkårene er gæl­den­de for bi-målere, der benyt­tes til afreg­ning eller refu­sion af vand­af­led­nings­bi­drag, for vand­må­le­re, der anven­des til måling af virk­som­he­dens vand­for­brug fra egen bor­ing eller anden ikke-almen vand­for­sy­ning samt for brug af spildevandsflowmålere.

Vandmålerne skal opfyl­de de krav og under­ka­stes den måle­tek­ni­ske kon­trol, der er fast­sat i vand­må­ler­be­kendt­gø­rel­sen (bekentgørelse.1034 af 17.10.2006) og i måle­tek­nisk vej­led­ning (MV 02.36 – 01, udg. 9) med sene­re ændringer.

Dette inde­bæ­rer bl.a. krav til vand­må­le­rens nøj­ag­tig­hed samt til type­god­ken­del­se og veri­fi­ka­tion. Herning Vand har i hen­hold til bekendt­gø­rel­se om kon­trol af vand­må­le­re (Kontrolsystem for måle­re i drift Vejledning nr. 02.36 – 01) et kon­trol­sy­stem base­ret på stikprø­ve­kon­trol af måle­re: Kontrol af vand­må­le­re.

Vandmåleren ejes af Herning Vand og skal instal­le­res af Herning Vand efter instal­la­tio­nen er gjort klar af en auto­ri­se­ret VVS-installatør og skal over­hol­de den gæl­den­de norm for Vandinstallationer.

Udgifterne til instal­la­tion, drift og ved­li­ge­hold af vand­må­le­ren afhol­des af ejeren.

Herning Vand har adgang til kon­trol og aflæs­ning af måleren.

Målerudskiftning skal fore­ta­ges af Herning Vand for eje­rens regning.

Konstateres fejl på måle­ren, skal ejeren/virksomheden sna­rest tage ini­ti­a­tiv til at udbed­re dette.

I de til­fæl­de det ikke er muligt at opgø­re vand­mæng­den, der skal fri­ta­ges for vand­af­led­nings­bi­drag, ved hjælp af en almin­de­lig vand­må­ler, kan virk­som­he­den opnå fradrag, hvis den har en kor­rekt fun­ge­ren­de spildevandsflowmåler.

Spildevandsforsyningen for­be­hol­der sig ret til at vur­de­re, om der kan måles på den aktu­el­le spildevandsstrøm.

Alle udgif­ter i for­bin­del­se med instal­la­tion, kon­trol og kali­bre­ring af spil­de­vands­flow­må­le­re afhol­des af virk­som­he­den. Måleren bør instal­le­res af en af leve­ran­dø­ren god­kendt installatør.

Der er føl­gen­de tek­ni­ske krav til installationen:

• Måleren skal være fast instal­le­ret (i mod­sæt­ning til trans­portab­le spildevandsflowmålere).

• Producentens afstand­s­krav fra måler til bøj­nin­ger, ven­ti­ler mv. skal overholdes.

Der skal udfø­res kon­trol af spil­de­vands­flow­må­le­ren én gang hvert tred­je år. Dette kan være som del af en ser­vi­ce­af­ta­le med den pågæl­den­de leve­ran­dør af spil­de­vands­flow­må­le­ren eller anden kon­trol­in­stans. Overholder en måler i drift ikke nøj­ag­tig­heds­kra­ve­ne til måle­re i drift, skal der fore­ta­ges reka­li­bre­ring. Kalibreringen skal fore­ta­ges såle­des, at måle­nøj­ag­tig­he­den som mini­mum over­hol­der nøj­ag­tig­heds­kra­ve­ne for nye og reve­ri­fi­ce­re­de måle­re. Dokumentation for kon­trol og reka­li­bre­ring skal opbe­va­res og kun­ne frem­vi­ses på forlangende.

Er det ved kali­bre­ring ikke muligt at opnå den kræ­ve­de måle­nøj­ag­tig­hed for nye og reve­ri­fi­ce­re­de måle­re, skal spil­de­vands­flow­må­le­ren udskiftes.

Virksomheden fore­ta­ger løben­de egen­kon­trol. Egenkontrollen består i sam­ti­di­ge regi­stre­rin­ger i for­brug på hoved­må­ler og/eller rele­vant bi-måler og spil­de­vands­flow­må­le­ren. Hyppighed for regi­stre­rin­gen til løben­de egen­kon­trol fast­sæt­tes i afta­le mel­lem virk­som­he­den og spil­de­vands­for­sy­nin­gen. Data fra egen­kon­trol­len skal opbe­va­res og kun­ne frem­vi­ses på forlangende.

Konstateres fejl på måle­ren, skal virk­som­he­den sna­rest tage ini­ti­a­tiv til at udbed­re det­te, og spil­de­vands­for­sy­nin­gen skal ori­en­te­res her­om. Fejl kan bl.a. kon­sta­te­res ved fejl vist på måle­rens dis­play eller ved uven­te­de ændrin­ger i for­hol­det mel­lem vand­for­brug målt på hovedmåler/relevant bi-måler, og spil­de­vands­af­led­ning målt på spildevandsflowmåler.

Herning Vand opbe­va­rer en ajour­ført liste over de virk­som­he­der, der har ansøgt og er ble­vet med­delt fri­ta­gel­se for spil­de­vands­af­gift, her­un­der oplys­nin­ger om vil­kår og de frem­send­te årli­ge aflæs­nin­ger og opgørelser.

Vandmængder base­ret på skøn eller bereg­nin­ger accep­te­res ikke, og der ydes kun refu­sion for 2/3 af spædevandstilsætningen.

Kondensatvand eller spil­de­vand af egen pro­duk­tion uden brug af drik­ke­vand afledt til Herning Vands klo­ak­sy­stem, skal der, lige­som alt andet spil­de­vand, beta­les afled­nings­af­gift af.

Dette kan kun ske ved måling af vand­mæng­den med måler efter sam­me vil­kår, som beskre­vet under punkt 9 og punkt 10.

Afregningen vil ske via Herning Vands kun­de­af­reg­nings­sy­stem og vil frem­gå af faktura/opgørelse til virksomheden.