Rotter

Hvordan und­går du rot­ter, og hvad gør du, hvis du har fået dem?

Rotter

Har du mistanke om rotter ved din ejendom?

Så skal du mel­de det på Herning Kommunes hjemmeside.

Du fin­der gode råd om rot­ter på både kom­mu­nens rot­tesi­de og i den­ne arti­kel på Bolius.dk

Rottespærre

Herning Vand anven­der fæl­der både aktivt og præ­ven­tivt i hoved klo­ak­led­nin­ger­ne, fæl­der­ne fun­ger også som rot­tespær­re. Fælderne mon­te­res af vores entre­pre­nø­rer i for­bin­del­se med kloakrenoveringer.

Formålet med de fæl­der vi får mon­te­ret er, at for­hin­dre rot­ter­ne i at spre­de sig i klo­ak­net­tet. Samtidig for­hin­drer vi på den måde rot­ter­ne i at flyg­te ud i små klo­ak­led­nin­ger ind til f.eks. din ejen­dom, når vi renove­rer hoved kloakledningen.

Ved renove­ring af hoved klo­ak­led­nin­gen mon­te­rer vi fæl­der i egne­de, til­gæn­ge­li­ge brøn­de, hvor vi vur­de­rer risi­ko­en for for­stop­pel­se til ikke at være til ste­de eller minimal.