Rotter

Hvordan und­går du rot­ter, og hvad gør du, hvis du har fået dem?

Rotter

Har du mistanke om rotter ved din ejendom?

Så skal du mel­de det på Herning Kommunes hjemmeside.

Du fin­der gode råd om rot­ter på både kom­mu­nens rot­tesi­de og i den­ne arti­kel på Bolius.dk

Rottespærre

Herning Vand anven­der rot­tespær­rer både aktivt og præ­ven­tivt i hoved­klo­ak­led­nin­ger­ne. Rottespærrerne mon­te­res af vores entre­pre­nø­rer i for­bin­del­se med kloakrenoveringer.

Formålet med de rot­tespær­rer vi får mon­te­ret er, at for­hin­dre rot­ter­ne i at spre­de sig i klo­ak­net­tet. Samtidig for­hin­drer vi på den måde rot­ter­ne i at flyg­te ud i små klo­ak­led­nin­ger ind til f.eks. din ejen­dom, når vi renove­rer hovedkloakledningen.

Ved renove­ring af hoved­klo­ak­led­nin­gen mon­te­rer vi rot­tespær­re i egne­de, til­gæn­ge­li­ge brøn­de, hvor vi vur­de­rer risi­ko­en for for­stop­pel­se til ikke at være til ste­de eller minimal.

Udover rot­tespær­re i hoved­led­nin­gen mon­te­rer vi også i nog­le til­fæl­de rot­tespær­re i skel­brøn­de på ejen­dom­me inden vi star­ter renove­rin­gen af hoved­led­nin­gen. Efter endt renove­ring fjer­ner vi rot­tespær­ren i skel­brøn­den igen, og mon­te­rer rot­tespær­re i hoved­klo­ak­led­nin­gen, hvis det er nødvendigt.

dispensation herning vand

Tilskud til rottespærre

Det er muligt at søge til­skud til ind­køb og mon­te­ring af et rot­tespær­re, hvis en hel ræk­ke af boli­ger eller en hel side­ga­de kan beskyt­tes af en rottespærre.

Det er også muligt for f.eks. bolig­for­e­nin­ger, boligsel­ska­ber, ejer­for­e­nin­ger og grun­de­jer­for­e­nin­ger at søge om tilskud.

Ansøgninger sen­des til Herning Vand på info@herningvand.dk. Vi for­be­hol­der os ret­ten til at vur­de­re hver enkelt ansøg­ning ud fra en fag­lig vur­de­ring, og hvor sto­re rot­te­pro­ble­mer der er i områ­det. Det er ingen garan­ti for til­skud, selv­om oven­stå­en­de situ­a­tio­ner gør sig gældende.