Lej en bi-måler

Lej en bi-måler til din udlej­ning eller erhverv

Erhverv > Selvbetjening > Lej en bi-måler

Erhvervskunder kan – hvis de ønsker det – leje en måler til deres installationer, som de kan fjernaflæse over vores net.

Det er kun­dens ansvar at gøre klar til mon­ta­ge af måler og kun­den lejer måle­ren af os. Alternativt kan kun­den selv købe en måler af sam­me type og give os adgang til kryp­te­rings­nøg­len. Du kan fin­de måler­ty­pe på vores hjem­mesi­de. Målere købt af kun­den skal skif­tes hvert 9. år for egen regning.

Hvis du har spørgs­mål til vores bi-målere, er du meget vel­kom­men til at kon­tak­te os på tlf. 99 99 22 99 eller mail installation@herningvand.dk.

Generelt om installation af bi-måler

  • Vi anbe­fa­ler, at kun­den lejer bi-måler hos os. På den måde kom­mer de auto­ma­tisk ind i vores lager­sy­stem, vores pro­gram for sta­ti­stisk kon­trol, READy, og afregningssystem.
  • Vi kom­mer og instal­le­re bi-målere. Inden da skal vi have oplyst adres­sen, hvor vi skal instal­le­re bi-måleren + kon­tak­top­lys­nin­ger på bru­ger. Det er ejer, der skal sør­ge for at leve­re oplysningerne.
  • Det er kun muligt at leje en bi-måler per boli­gen­hed. Enheder brugt som erhverv kan kob­le fle­re bi-målere på sam­me installation.
  • Ved sta­ti­stisk kon­trol sen­der vi ønsket måler­num­mer til lejer af bi-måler, som så skal sør­ge for, at måler bli­ver nedtaget/udskiftet og afle­ve­ret til os.
  • Lejede måle­re ejes af os og bli­ver det nød­ven­digt, skal vi altid på for­lan­gen­de have adgang til bi-måleren.
  • Vi garan­te­rer ikke for net­tab, mang­len­de data, fejl eller lignende.
servicemeddelelse sms herning vand

Afregning og alarmservice

Der bli­ver opret­tet en instal­la­tion i vores afreg­nings­sy­stem for hver måler og for­brug afreg­nes altid efter hoved­må­le­ren. Lejer af bi-måler bli­ver auto­ma­tisk koblet til vores alarm­ser­vi­ce og alar­mer­ne “læka­ge” og “højt for­brug” sen­des til lejer af bi-måler. Dog kan lejer væl­ge at til­fø­je end­nu en mod­ta­ger af alar­mer­ne inde på MIN SIDE. Det er dog ejer af enhe­den som i sid­ste ende hæf­ter for regningen.

Lejer af bi-måler kan føl­ge for­brug onli­ne via MIN SIDE. Se mere om MIN SIDE her.

Motorventil Lej en bi-måler

Antenner og motorventil

Ejer skal på vores for­lan­gen­de sør­ge for, at der kom­mer ekstra anten­ner på måle­ren i til­fæl­de af dår­li­ge sig­nal­for­hold. Dette udfø­rer kun­den selv efter vores vejledning.

Vi til­by­der leje af motor­ven­til – type Kamstrup. Den kan afbry­de vand­for­sy­nin­gen til enkel­te lej­lig­he­der, hvis der er pro­ble­mer med beta­ling fra udle­jer. Lejer af motor­ven­til skal kon­tak­te os, hvis der skal luk­kes for van­det til en lejlighed.

Kun vores per­so­na­le kan betje­ne motor­ven­ti­len og kun inden­for almin­de­lig arbejdstid.
Se vores pri­ser for lejer af motor­ven­til her.

Det er kun vores per­so­na­le der kan instal­le­re motor­ven­ti­len. Ønsker din kun­de at leje en motor­ven­til, skal de kon­tak­te os på installation@herningvand.dk.

Lej en bi-måler