Problemer med dit drikkevand

Hvordan skal du for­hol­de dig, hvis du har pro­ble­mer med dit drikkevand?

Privat > Værd at vide > Problemer med dit drikkevand

Oftest stillede spørgsmål

Tjek først siden med drifts­for­styr­rel­ser for at se, om vi alle­re­de har regi­stre­ret forstyrrelsen.

Hvis for­styr­rel­sen ikke er regi­stre­ret, skal du anmel­de den på det­te link.

Du er også vel­kom­men kan rin­ge på vores hoved­num­mer 9999 2299. Telefonen er beman­det hele døgnet.

Har du kon­sta­te­ret et vand­spild eller har mistan­ke om det, skal du kon­tak­te os på info@herningvand.dk eller på tele­fon 99 99 22 99 og taste 2 for øvri­ge oplys­nin­ger. Vær opmærk­som på, at du ikke kan få refu­sion ved et løben­de toilet, en løben­de vand­ha­ne over en læn­ge­re peri­o­de og lig­nen­de. På vores hjem­mesi­de kan du læse om de nær­me­re betin­gel­ser for refusion.

Du kan tjek­ke, om du har et skjult brud ved at luk­ke for samt­li­ge haner i huset og sør­ge for, at ingen hus­hold­nings­ap­pa­ra­ter kører. Kører din vand­må­ler fort­sat rundt, om end kun stil­le, har du et skjult brud. Vær opmærk­som på, at du ikke kan få refu­sion ved løben­de toilet, en løben­de vand­ha­ne over en læn­ge­re peri­o­de og lignende.

Herning Vand leve­rer van­det – ikke var­men.
Har du vand, men ikke varmt vand, er det mulig­vis fjern­var­men, der driller.

Kontakt dit loka­le varmeværk.

Får du vand fra Herning Vand, og har du igen­nem en læn­ge­re peri­o­de været i restan­ce, har vi luk­ket for vandet.

Lukningen for van­det kan også skyl­des et brud eller et arbej­de, som for­sy­nin­gen er i gang med.
Kommer der ikke vand ud af hanen, når du åbner og du ikke har mod­ta­get et luk­ke­brev fra os, vil vi være meget tak­nem­me­li­ge, hvis du kon­tak­ter os på tlf. 99 99 22 99.

Der er mulig­vis et brud på røre­ne, som vi hur­tigst muligt skal have repareret.

Får du vand fra Herning Vand, vil vi ved udsen­del­se af ryk­ker to iværk­sæt­te vores luk­ke­pro­ce­du­re. Det koster et gebyr at få genåb­net vandforsyningen.

Drikkevandet inde­hol­der jern, som udfæl­des i led­nings­net­tet. F.eks. ved led­nings­brud kan det udfæl­de­de jern hvirv­les op i led­nin­ger­ne og far­ve van­det rød­brunt. Det sam­me gæl­der, hvis en vand­ha­ne i læn­ge­re tid ikke har været brugt. Det er ikke sund­heds­ska­de­ligt at drik­ke van­det, men det ser ikke godt ud. Desuden er det ikke klogt at vaske tøj i van­det, da far­ven kan sæt­te sig i tøjet.

Hvis der har været luk­ket for van­det i en gade – f.eks. for­di led­nin­gen er ble­vet repa­re­ret – kan der opstå små luft­bob­ler i van­det, når der kom­mer vand i led­nin­gen igen. Vandet ser hvidt ud, når det tap­pes fra vand­ha­nen, men bob­ler­ne for­svin­der lang­somt igen. Det er et kortva­rigt pro­blem, og det er ikke sundhedsskadeligt.

Det er Herning Kommune, der står for ska­de­dyrs­be­kæm­pel­sen her i kom­mu­nen.
Herning Vand bekæm­per ude­luk­ken­de rot­ter i hoved­klo­ak­led­nin­ger­ne. Så hvis du har mistan­ke om rot­ter ved din ejen­dom, skal du mel­de det på Herning Kommunes hjem­mesi­de:
Genvej til Herning Kommunes hjem­mesi­de
Du kan læse mere om rot­ter i Artikel om rot­ter på Bolius.dk