FN’s Verdensmål

Hvorfor arbej­der vi med FN’s verdensmål?

Om os > FNs ver­dens­mål

FN’s 17 Verdensmål

Samarbejde og dia­log. Uden dis­se var 193 vidt for­skel­li­ge lan­de ikke ble­vet eni­ge om at sæt­te ambi­tiø­se og bære­dyg­ti­ge mål 15 år frem i tiden. De mål kal­der vi FN’s 17 Verdensmål. 

Herning Vand er kendt for at hand­le og ikke lade det bli­ve ved snak. Vi vil sam­ar­bej­det og dia­lo­gen, og vi tror på, at vi ska­ber løs­nin­ger, for­di vi møder sam­ar­bej­det med et åbent og til­lids­fuldt sind. Det gæl­der i afde­lin­gen, i virk­som­he­den, i part­ner­ska­bet, i kom­mu­nen og i landet. 

Vi kan, og vi vil meget. Redde ver­den ale­ne kan vi ikke, men vi kan være med til at gøre en for­skel. For vir­ke­lig­he­den har vist, at vi via sam­ar­bej­de med dyg­ti­ge part­ne­re kan udvik­le og ska­be løs­nin­ger, som kan løse kli­maud­for­drin­ger rela­te­ret til vand, gøre gavn og inspi­re­re men­ne­sker – lokalt og glo­balt. Vi gør det for at gøre noget kon­kret, som gør en for­skel for mil­jø­et, for vores sam­fund og for os selv. Vi gør det, for­di vi kan.

FNs 17 Klimamål

Sådan startede vores Verdensmålsrejse

Startskuddet til vores arbej­de med Verdensmålene kom i 2018, da vi af Dansk Industri blev udvalgt som en af 21 virk­som­he­der, der skul­le del­ta­ge i deres Fra Filantropi til Forretning projekt.

Vi arbej­der især med Verdensmål 4, 6, 13 samt 17, og her­un­der kan du læse mere om nog­le af de pro­jek­ter, vi har igang­s­at under Verdensmålsparaplyen.

priser herning vand
Verdensmål 4 – Kvalitetsuddannelse

”Hjælp til selvhjælp. Når vi lærer vores kunder at passe på vandet og bruge mindre af det, bliver vores opgave og hverdag lettere. Det er til gavn for vores kunder, for os og ikke mindst for miljøet”

Vores gra­tis sko­le­be­søg­stje­ne­ste er et pro­jekt, vi har kørt i en årræk­ke som led i vores ejer­stra­te­gi om at lære vores kun­der at bru­ge min­dre vand.

Via vores selv­be­tje­nings­løs­ning under­vi­ser vi de æld­ste fol­ke­sko­le­e­le­ver i van­dets vej gen­nem ren­se­an­læg­get og viser dem, hvor­dan de kan være med til at gøre en forskel.

Verdensmål 6 – Rent vand og sanitet

”At levere rent vand og sanitet er vores fornemmeste opgave. Uden det ingen Herning Vand. At det så samtidig styrker miljøet er kun en ekstra bonus”

Struvit

Vi har sat os for at for­vand­le slam med højt ind­hold af fos­for til bære­dyg­tig gød­ning, da udfæld­ning af Struvit i rør og var­me­veks­le­re øger driftsom­kost­nin­ger­ne. Sidegevinsten er et mil­jø­ven­ligt gød­nings­pro­dukt kal­det PhosphorCare.

 

BIOMED

I BIOMED-projektet (der tid­li­ge­re hed Mereff) har vi i fæl­les­skab med vores sam­ar­bejds­part­ne­re fun­det en bio­lo­gisk meto­de til at ren­se spil­de­van­det for mil­jøska­de­li­ge medicinrester.

 

Den trojanske Hest

Pesticider i grund­van­det er et sti­gen­de pro­blem. Årligt luk­kes ca. 135 grund­vands­bor­in­ger pga. pesti­ci­de­fund. Hvordan vi fjer­ner dis­se pesti­ci­der mil­jø­ven­ligt og til en lav pris er opga­ven i Den Trojanske Hest.

Verdensmål 13 – Klimaindsats

”At gøre noget godt for klimaet er altid vigtigt. Men når man samtidig kan gøre noget godt for os alle og for byen, er det bare lidt sjovere.”

Klimasøer

Når kli­ma­sø­er bli­ver mere end blot et vand­la­ger, kun­ne være over­skrif­ten for det arbej­de, vi, i sam­ar­bej­de med Herning Kommune, er godt i gang med. Vi kom­bi­ne­rer nem­lig det egent­li­ge for­mål med en kli­ma­sø – som jo er at opsam­le regn­vand ved sto­re mæng­der ned­bør, så kæl­dre, haver og veje ikke bli­ver over­svøm­met – med et rekre­a­tivt områ­de til glæ­de for bor­ge­re og ikke mindst naturen.

Separering

Vores arbej­de med kli­ma­sø­er er afhæn­gig af, at vi får sepa­re­ret vores klo­ak­ker. Vi er der­for i fuld gang med at skil­le spil­de­vand og regn­vand ad, så spil­de­van­det kom­mer til ren­se­an­læg­get og bli­ver ren­set cen­tralt, mens regn­van­det for­bli­ver lokalt i kli­ma­sø­er­ne. Det giver god mening både for øko­no­mi­en og miljøet.

Lillelund Engpark FNs verdensmål
Verdensmål 17 – Partnerskaber for handling

”Der findes noget, som er klogere end nogen af os, og det er os alle sammen i fællesskab.”

Kamstrup

Da vi i 2016 ind­gik afta­le med Kamstrup om udskift­ning af måle­re var en del af afta­len, at de måt­te bru­ge os som busi­ness case for at under­støt­te sal­get. Det er den­ne afta­le, der har udvik­let sig til at omfat­te besøg fra poten­ti­el­le Kamstrup kun­der her i huset og del­ta­gel­se i diver­se kunde-besøg. På den måde kan vi ple­je vores ima­ge og ønske om ”at være kendt for noget godt”, lige­som vi hjæl­per med at ska­be dan­ske arbejds­plad­ser og ikke mindst spre­de gode tek­ni­ske løs­nin­ger ud til resten af verden.

Egetæpper og Ørsted

I for­bin­del­se med en kun­dewor­ks­hop i janu­ar 2019 blev vi eni­ge med vores stor­kun­de Egetæpper om at ind-gå et tæt­te­re sam­ar­bej­de, hvor vi i fæl­les­skab skal se på mulig­he­der­ne for ressource- og ener­giop­ti­me­ring i pro­duk­tio­nen hos både dem og os. Med i sam­ar­bej­det er Ørsted, der igen­nem fle­re år har hjul­pet Egetæpper med optimeringsprojekter.