Beregning af tilslutningsbidrag

Ønsker du at få til­slut­tet drikke- og/eller spil­de­vand til din ejen­dom, fin­der du info om pri­ser her.

Erhverv > Selvbetjening > Beregning af tilslutningsbidrag

Beregning af tilslutningsbidrag for drikkevand 2024

Her på siden kan du bereg­ne til­slut­nings­bi­dra­get for drikkevand.

Tilslutningsbidrag for sprink­ler­stik beta­les efter gæl­den­de tak­ster plus etab­le­rings­om­kost­nin­ger til ekstra
kvarterventiler.

Herning Vand garan­te­rer ikke for tryk og ydelse.

Definition af det åbne land
Minimumsantallet af bebo­el­ses­byg­nin­ger inden­for en afstand af 200 m, før der er tale om en sam­let bebyggelse/by, er mindst 8 beboelsesbygninger.

 

Tilslutningsbidrag for spildevand 2024

Kloaktilslutningsbidraget for til­slut­ning af regn ‑og spil­de­vand er i 2024, 62.716,38 kr. eks­kl. moms (78.395,48 kr. inkl. moms).

For boli­ger er klo­ak­til­slut­nings­bi­dra­get ét bidrag pr. boligenhed

For erhverv er klo­ak­til­slut­nings­bi­dra­get ét bidrag pr.  påbe­gyndt 800 m² matrikelareal.

Hvis Herning Kommunes Spildevandsplan giver mulig­hed for afled­ning af spil­de­vand ale­ne, beta­les der 60 % af kloaktilslutningsbidraget.

Ønsker du at blive koblet på?

Kontakt Herning Vand for mulig­he­den for at bli­ve koblet på. Der skal som mini­mum beta­les en grund­takst for hver installation.