Bestilling af byggevandskasse

Det er VVS-installatørens ansvar, at en til­ba­ge­strøm­ning af foru­re­net vand fra byg­ge­plad­sen ikke kan ske.

Bestilling af byggevandskasse

Vand der alene skal anvendes til byggeformål

Det aftag­ne vand må ale­ne anven­des i for­bin­del­se med bygnings- og konstruktionsformål.

Der er såle­des ikke tale om vand, der kan anven­des til men­ne­ske­ligt for­brug. Der kan laves en afta­le med Herning Vand om, at van­det kun afta­ges over en kor­te­re peri­o­de. Der skal etab­le­res en til­ba­ge­strøm­nings­sik­ring der sik­rer, at intet vand kan strøm­me fra byg­ge­plad­sen retur til vandforsyningsnettet.

Normalt vil Herning Vand for­lan­ge en kate­go­ri 4 til­ba­ge­strøm­nings­sik­ring type BA. Hvis det er usik­kert, hvad den inter­ne instal­la­tion kan kom­me i kon­takt med, skal der etab­le­res en kate­go­ri 5 til­ba­ge­strøm­nings­sik­ring, hvil­ket vil kræ­ve et luftgab.

Bestilling af byggevandskasse

Eksempel på sik­ring af byg­ge­plads­in­stal­la­tion, hvor van­det ale­ne skal anven­des til byggeformål

Vand der både skal anvendes til byggeformål og drikkevand i byggeperioden

Denne type af instal­la­tio­ner skal sek­tio­ne­res såle­des, at det er sik­ret, at drik­ke­vand for­bli­ver rent drik­ke­vand, sam­ti­dig med at det sik­res, at van­det til byg­ge­for­mål er til­stræk­ke­ligt sik­ret mod til­ba­ge­strøm­ning. Dette kan gøres ved hjælp af en zone­op­de­ling som vist på figur 2. Ved zone­op­de­ling for­stås opde­ling af instal­la­tio­nen efter mediumkategorier.

Bestilling af byggevandskasse

Eksempel på sik­ring af byg­ge­plads­in­stal­la­tion hvor van­det både skal anven­des til byg­ge­for­mål, brand­sluk­ning og til drikkevand

Vandforsyningen bestemmer i hvert tilfælde om der skal måler på byggevandet. Byggevandsmålerkasse kan lejes af Herning Vand. (se priser på vores takstblad) Det er lejeren som har ansvaret om det lejede og evt. frostsikring af dette.