Persondatapolitik for jobansøgere

I for­bin­del­se med joban­søg­ning kan du være sik­ker på, at vi behand­ler dine per­so­nop­lys­nin­ger i fuld over­ens­stem­mel­se med lovgivningen.

Om os > Det med småt (jura/vedtægter) > Persondatapolitik for jobansøgere

PERSONDATAPOLITIK – JOBANSØGERE

INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Din data­sik­ker­hed er vig­tig for os, og vi væg­ter der­for højt, at dine per­so­nop­lys­nin­ger hånd­te­res på en ansvar­lig måde. Nedenfor kan du læse, hvor­dan Herning Vand Holding A/S (her­ef­ter Herning Vand, »vi«, »os« eller »vores«) behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger om dig, når vi age­rer som data­ansvar­lig. Du kan også læse om, hvil­ke ret­tig­he­der du har i for­bin­del­se med vores behandling.

HERNING VANDS ROLLE SOM DATAANSVARLIG

Når du søger en stil­ling hos os, mod­ta­ger og behand­ler vi en ræk­ke per­so­nop­lys­nin­ger om dig, vi bru­ger til de for­mål, der er beskre­vet i det­te dokument.

De oplys­nin­ger, vi behand­ler som led i rek­rut­te­rings­pro­ces­sen, er nød­ven­di­ge for, at vi kan kon­tak­te dig, og at vi kan vur­de­re, om du er den ret­te kan­di­dat til en ledig stil­ling hos os. De oplys­nin­ger, du giver os, bli­ver kun brugt i vores vur­de­ring af dig som ansø­ger og i for­bin­del­se med din even­tu­el­le sene­re ansættelse.

I rek­rut­te­rings­pro­ces­sen behand­ler vi almin­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger om dig, men det kan også ske, at vi behand­ler føl­som­me per­so­nop­lys­nin­ger, oplys­ning om dit personnummer.

Her kan du læse mere om, hvil­ke oplys­nin­ger vi behand­ler om dig, når du søger en stil­ling hos os.

Hvis du har spørgs­mål til den­ne pri­vat­livspo­li­tik eller til vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger som led i hånd­te­rin­gen af din ansøg­ning og/eller dit rek­rut­te­rings­for­løb, kan du kon­tak­te Herning Vand her:

Herning Vand A/S

Ålykkevej 5, 7400 Herning, Denmark

CVR.nr: 258 106 19

E‑mail: info@herningvand.dk

Tlf.nr.: 99 99 22 99

HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER OG FORMÅLET

Vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger om dig i en ræk­ke for­skel­li­ge situ­a­tio­ner. Læs nær­me­re om vores behand­ling i de for­skel­li­ge situ­a­tio­ner i efter­føl­gen­de underafsnit.

Når vi mod­ta­ger din ansøgning

For at kun­ne behand­le din ansøg­ning behand­ler vi de oplys­nin­ger om dig, som frem­går af din ansøg­ning, dit CV og andre med­send­te dokumenter.

Det vil typisk være føl­gen­de oplys­nin­ger (listen er ikke udtøm­men­de): Navn, adres­se, fød­sels­da­to, køn, tele­fon­num­mer, e‑mailadresse, ægte­ska­be­lig sta­tus, uddan­nel­ses­mæs­sig bag­grund, fag­li­ge kva­li­fi­ka­tio­ner, kar­ri­e­re­hi­sto­rik, sprog­li­ge og andre rele­van­te kom­pe­ten­cer og skrift­li­ge anbefalinger/referencer.

Vores grund­lag for behand­lin­gen er data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen arti­kel 6(1)(b) og arti­kel 6(1)(f), for­di det er nød­ven­digt for os at behand­le oplys­nin­ger­ne for at vi kan vur­de­re, om du er den ret­te kan­di­dat til stil­lin­gen hos os.

Når vi vur­de­rer din ansøgning

Vi vur­de­rer spe­ci­fikt hver enkelt ansø­gers kva­li­fi­ka­tio­ner ift. den opslå­e­de stil­ling, og det sker ved manu­el vur­de­ring. Når vi har læst ansøg­nin­ger­ne, udvæl­ger vi kan­di­da­ter til ansæt­tel­ses­sam­ta­le®. De kan­di­da­ter, som ikke bli­ver ind­kaldt til sam­ta­le, får besked om dette.

Til ansæt­tel­ses­sam­ta­ler

I rek­rut­te­rings­pro­ces­sen gen­nem­fø­rer vi ansæt­tel­ses­sam­ta­ler med fokus på både dine fag­li­ge og per­son­li­ge kom­pe­ten­cer, job­bets ind­hold samt vores virk­som­hed som arbejds­plads. Vi note­rer nog­le af de oplys­nin­ger, der kom­mer frem under samtalen/samtalerne, til brug for den ende­li­ge eva­lu­e­ring af ansø­ger­ne til stil­lin­gen. Det er kun rele­van­te oplys­nin­ger, vi benyt­ter i vur­de­rin­gen af, om du skal til­by­des en stil­ling hos os.

Vores grund­lag for behand­lin­gen er afta­len med dig, jf. data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen arti­kel 6(1)(b) og inter­es­se­af­vej­nings­reg­len, da det er nød­ven­digt for os at behand­le oplys­nin­ger­ne for at vi kan vur­de­re, om du er den ret­te kan­di­dat til stil­lin­gen hos os.

Helbredsoplysninger

I helt sær­li­ge til­fæl­de kan vi anmo­de dig om oplys­nin­ger om dit hel­bred. Det kan være rele­vant i de situ­a­tio­ner, hvor en syg­dom vil have væsent­lig betyd­ning for din evne til at vare­ta­ge stillingen.

Hvis det kon­kret vur­de­res nød­ven­digt med hel­breds­op­lys­nin­ger, vil vi angi­ve, hvil­ke syg­dom­me eller symp­to­mer på syg­dom­me, vi ønsker oplys­nin­ger om. Vi respek­te­rer natur­lig­vis de ram­mer og begræns­nin­ger, som hel­breds­op­lys­nings­lo­ven sæt­ter. i den for­bin­del­se. I sådan­ne til­fæl­de vil vi bede om dit samtyk­ke, inden oplys­nin­ger­ne indhentes.

Vores grund­lag for behand­lin­gen er dit samtyk­ke, jf. data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 9 (2)(a). Det vil i dis­se sær­li­ge til­fæl­de være nød­ven­digt for os at behand­le oplys­nin­ger­ne for at kun­ne vur­de­re, om du er den ret­te kan­di­dat til stil­lin­gen hos os.

Referencer

I nog­le stil­lin­ger er det nød­ven­digt at ind­hen­te refe­ren­cer fra tid­li­ge­re arbejds­gi­ve­re. Det gør vi for at kon­trol­le­re, at de oplys­nin­ger, du har givet os i ansæt­tel­ses­for­lø­bet, er kor­rek­te og ret­vi­sen­de. Hvis vi ind­hen­ter refe­ren­cer fra én eller fle­re af dine tid­li­ge­re arbejds­gi­ve­re, regi­stre­rer vi, at vi har talt med en referent.

Hvis vi ger­ne vil ind­hen­te oplys­nin­ger om dig hos din nuvæ­ren­de eller tid­li­ge­re arbejds­gi­ver, vil vi bede om dit samtyk­ke, inden vi ind­hen­ter oplys­nin­ger­ne. Hvis du ikke giver dit samtyk­ke, ind­hen­ter vi ikke referenceoplysninger.

Vores grund­lag for behand­lin­gen er dit samtyk­ke, jf. data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6 (1)(a) og/eller, arti­kel 9 (2)(a).

OPBEVARING OG SLETNING AF OPLYSNINGER BEHANDLET I REKRUTTERINGSPROCESSEN

Hvis du får afslag, slet­ter vi de oplys­nin­ger, vi har regi­stre­ret om dig, inden for 6 måne­der. Formålet med opbe­va­rin­gen er at kun­ne doku­men­te­re rek­rut­te­rings­pro­ces­sen og grund­la­get for afslaget.

Hvis du bli­ver ansat hos os, opbe­va­rer vi oplys­nin­ger­ne fra rek­rut­te­rings­pro­ces­sen som en del af din per­so­na­le­map­pe under din ansæt­tel­se for at kun­ne doku­men­te­re histo­rik­ken for dit ansæt­tel­ses­for­hold. Du vil mod­ta­ge sær­skilt infor­ma­tion her­om i for­bin­del­se med din ansæt­tel­se hos os.

OPBEVARING MED HENBLIK PÅ SENERE REKRUTTERING

I nog­le situ­a­tio­ner ønsker vi at gem­me din ansøg­ning, selv­om du har fået afslag, med hen­blik på sene­re rek­rut­te­ring. Hvis vi vil gem­me din ansøg­ning, beder vi om dit samtykke.

Vi opbe­va­rer din ansøg­ning til det­te for­mål ind­til udgan­gen af det år hvor ansøg­nin­gen blev modtaget.

Vores grund­lag for behand­lin­gen er dit samtyk­ke (data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6 (1)(a)).

DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED ANDRE

Herning Vand kan end­vi­de­re vide­re­gi­ve dine per­so­nop­lys­nin­ger til en offent­lig myn­dig­hed i situ­a­tio­ner, hvor vi kon­kret er for­plig­ti­get til at vide­re­gi­ve dine per­so­nop­lys­nin­ger i med­før af lov­giv­ning og under­ret­nings­for­plig­ti­gel­ser, som vi er underlagt.

Vi vide­re­gi­ver ikke dine per­so­nop­lys­nin­ger til andre mod­ta­ge­re med­min­dre det­te er nødvendigt.

Vi for­sø­ger at begræn­se vide­re­gi­vel­sen af data i per­son­hen­før­bar form og der­med vide­re­gi­vel­sen af oplys­nin­ger, som kan hen­fø­res til dig personligt.

Herning Vand over­la­der des­u­den dine per­so­nop­lys­nin­ger til data­be­hand­le­re. Vores data­be­hand­le­re behand­ler ale­ne dine per­so­nop­lys­nin­ger til vores for­mål og på vores instruks.

OPBEVARING, DATAINTEGRITET OG SIKKERHED

Når dine per­so­nop­lys­nin­ger ikke læn­ge­re er nød­ven­di­ge, vil vi sik­re, at de slet­tes på en sik­ker­heds­mæs­sigt for­svar­lig måde.

Det er vores poli­tik at beskyt­te per­so­nop­lys­nin­ger ved at træf­fe til­stræk­ke­li­ge tek­ni­ske og orga­ni­sa­to­ri­ske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har imple­men­te­ret sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger, der skal sik­re data­be­skyt­tel­se for alle de per­so­nop­lys­nin­ger, som vi behand­ler. Vi gen­nem­fø­rer regel­mæs­sigt inter­ne opfølg­nin­ger i for­hold til til­stræk­ke­lig­he­den og efter­le­vel­sen af poli­tik­ker og foranstaltninger.

DINE RETTIGHEDER

Som regi­stre­ret har du en ræk­ke ret­tig­he­der i hen­hold til data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen. Hvis du vil gøre brug af dine ret­tig­he­der, skal du kon­tak­te os.

Du kan – ube­tin­get og til enhver tid – træk­ke ethvert samtyk­ke til­ba­ge. Det kan ske ved at sen­de en e‑mail til os (se e‑mail oven­for). Tilbagekaldelse af dit samtyk­ke vil ikke have nogen nega­tiv ind­virk­ning. Det kan dog bety­de, at vi ikke frem­over kan opfyl­de spe­ci­fik­ke anmod­nin­ger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtyk­ke vil ikke påvir­ke lov­lig­he­den af ​​behand­lin­gen på grund­lag af samtyk­ke, inden det træk­kes til­ba­ge. Endvidere vil det ikke påvir­ke nogen behand­ling, der udfø­res på anden lov­lig basis.

Du kan des­u­den – ube­tin­get og til enhver tid – gøre ind­si­gel­ser gæl­den­de mod vores behand­ling, når den sker på bag­grund af vores legi­ti­me interesse.

Dine ret­tig­he­der omfat­ter også følgende:

  • Ret til ind­sigt: Du har ret til at få ind­sigt i de per­so­nop­lys­nin­ger, som vi behand­ler om dig.
  • Ret til berig­ti­gel­se: Du har ret til at få urig­ti­ge per­so­nop­lys­nin­ger om dig selv berig­ti­get og ufuld­stæn­di­ge per­so­nop­lys­nin­ger fuldstændiggjort.
  • Ret til slet­ning (ret­ten til at bli­ve glemt):I sær­li­ge til­fæl­de har du ret til at få slet­tet per­so­nop­lys­nin­ger om dig, inden det tids­punkt hvor vi almin­de­lig­vis vil slet­te dine personoplysninger.
  • Ret til begræns­ning af behand­ling: Du har i vis­se til­fæl­de ret til at få behand­lin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger begræn­set. Hvis du har ret til at få begræn­set behand­lin­gen, må vi frem­over kun behand­le per­so­nop­lys­nin­ger­ne – bort­set fra opbe­va­ring – med dit samtyk­ke, eller med hen­blik på at rets­krav kan fast­læg­ges, gøres gæl­den­de eller for­sva­res, eller for at beskyt­te en per­son eller vig­ti­ge samfundsinteresser.
  • Ret til at gøre ind­si­gel­se: Du har i vis­se til­fæl­de ret til at gøre ind­si­gel­se mod vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, og altid hvis behand­lin­gen er med hen­blik på direk­te markedsføring.
  • Ret til data­porta­bi­li­tet: Du har i vis­se til­fæl­de ret til at mod­ta­ge dine per­so­nop­lys­nin­ger i et struk­tu­re­ret, almin­de­ligt anvendt og maskin­læs­bart for­mat samt at få over­ført dis­se per­so­nop­lys­nin­ger fra én data­ansvar­lig til en anden.
  • Ret til at ind­gi­ve kla­ge: Du kan til enhver tid ind­gi­ve kla­ge til Datatilsynet over vores behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger. Se mere på datatilsynet.dk, hvor du også kan fin­de yder­li­ge­re infor­ma­tion om dine ret­tig­he­der som registreret.

OPDATERING AF VORES PRIVATLIVSPOLITIK

Fra tid til anden vil det være nød­ven­digt for os at opda­te­re den­ne pri­vat­livspo­li­tik. Vi gen­nem­går regel­mæs­sigt vores pri­vat­livspo­li­tik for at sik­re, at den er opda­te­ret, ret­vi­sen­de og i over­ens­stem­mel­se med gæl­den­de lov­giv­ning og prin­cip­per for behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger. Vi offent­lig­gør nye ver­sio­ner på vores hjemmeside.

Denne poli­tik har versions-nr. 3. og er gæl­den­de fra den 12. juni, 2023.