Vandværker og Boringer

Herning Vand ejer og dri­ver tre vand­vær­ker – Nordre, Østre og Vestre Vandværk.

Om os > Vandværker og boringer

Herning Vand ejer og driver tre vandværker – Nordre, Østre og Vestre Vandværk.

Fælles for alle tre vand­vær­ker er, at van­det kom­mer fra vores 22 bor­in­ger (læs mere om dis­se læn­ge­re nede på siden) og ledes ind på vær­ker­ne, hvor van­det gen­nem­går en sim­pel van­drens­ning. Vandet ren­ses for okker, man­gan og kul­sy­re, så det bli­ver rent og vels­ma­gen­de. På Nordre og Østre vand­værk kan pH-værdien være min­dre end 7. Da kra­vet for pH er mel­lem 7 – 8,5, til­sæt­tes en meget lil­le mæng­de lud, inden van­det ledes ud af vandværket.

De tre vand­vær­ker for­sy­ner bor­ger­ne i det blå områ­de på kor­tet med rent, friskt drik­ke­vand. Den reste­ren­de del af kom­mu­nen for­sy­nes med vand fra loka­le, pri­va­te vandværker.

Er du nys­ger­rig på de tek­ni­ske detal­jer om de enkel­te vand­vær­ker, fin­der du mere info om dem herunder.

Fremtidens vandværk

I 2020 blev det beslut­tet at inve­ste­re i et nyt vand­værk, der skal aflø­se de tre eksi­ste­ren­de vand­vær­ker. Arbejdet med det nye vand­værk, kan du føl­ge her.

Kort Over Forsyningsområder
vandværker og boringer herning vand

Østre vandværk

Østre Vandværk er det stør­ste vand­værk af vores tre værker

vandværker og boringer herning vand

Nordre vandværk

Nordre Vandværk er vores æld­ste vandværk

boringer herning vand

Vestre vandværk

Vestre vand­værk er det nye­ste vand­værk og blev taget i 1995

Vand og forbrug

Private vandværker

Der fin­des 20 pri­va­te vand­vær­ker i Herning Kommune

Boringer og kildepladser

Vandet fra vores tre vand­vær­ker kom­mer fra 22 bor­in­ger, hvor det hen­tes fra dyb­der ned til 190 meter. Generelt giver dybe bor­in­ger en god beskyt­tel­se til grund­van­det. Det varer læn­ge­re før evt. foru­re­nin­ger er sivet ned til det dybe grund­vand, og de dybe grund­vands­ma­ga­si­ner er beskyt­tet med nog­le lerlag. 

Hvad er en kildeplads?

Det geo­gra­fi­ske områ­de, hvor der er pla­ce­ret en eller fle­re bor­in­ger, kal­des en kil­de­plads. Rundt omkring en kil­de­plads er der oftest en beskyttelses-zone, hvor der er for­bud mod grund­vand­stru­en­de akti­vi­te­ter såsom gødsk­ning og brug af pesti­ci­der. Når vi pla­ce­rer en kil­de­plads, kig­ger vi især på at fin­de et områ­de med mini­ma­le trus­ler mod vand­kva­li­te­ten. Derfor lig­ger man­ge kil­de­plad­ser i eller i nær­he­den af et skovområde.