Nordre vandværk

Nordre Vandværk er vores æld­ste vandværk

Om os > Vandværker og bor­in­ger > Nordre vand­værk

Nordre Vandværk

Nordre Vandværk er vores æld­ste vand­værk, der blev taget i brug i 1967. Vandværket blev opført for at efter­kom­me den stærkt sti­gen­de efter­spørgsel på offent­ligt vand, hvil­ket var en føl­ge af, at vand­for­sy­nin­gen i dis­se år over­tog fle­re og fle­re pri­va­te vand­vær­ker. Desuden var der i lan­d­om­rå­der­ne en begyn­den­de inter­es­se for byvand. Vandværket bli­ver for­sy­net med grund­vand fra den nye kil­de­plads ved Løvbakkerne. Planen er, at det nuvæ­ren­de Nordre Vandværk inden for nog­le år skal erstat­tes af det nye plan­lag­te vand­værk ved Løvbakkerne.

Antal boringer 
Råvandskapacitet i timen  680 m³ 
Behandlingskapacitet i timen  600 m³ 
Rentvandsbeholder – volumen  6.000 m³ 
Udpumpningskapacitet i timen  1.200 m³ 
Drift – økonomi  0,4 kW/m3
pH-justering