Løvbakkernes Vandværk

Følg arbej­det med vores nye vandværk.

Om os > Vandværker og bor­in­ger > Nyt vand­værk

Løvbakkernes Vandværk – vores nye vandværk

Her på siden kan du føl­ge arbej­det med vores nye vand­værk kal­det Løvbakkernes Vandværk, der skal stå klar til brug sene­st den 1. janu­ar, 2027.

Et hold­bart anlæg med nød­ven­dig kapa­ci­tet – også om 50 år

Forud for beslut­nin­gen om det nye vand­værk er gået et par års grun­digt for­ar­bej­de. Tre for­skel­li­ge sce­na­ri­er er gen­nem­reg­net ved totalø­ko­no­mi­ske bereg­nin­ger, hvor omkost­nin­ger­ne til både anlæg og drift gen­nem 50 år er bereg­net i for­skel­li­ge rentescenarier.

Det valg­te sce­na­rie bety­der, at det nye vand­værk frem til 2040 sup­ple­res med fort­sat drift af et af de bestå­en­de vand­vær­ker (Vestre eller Østre). Detailvurderingerne af vand­vær­ker­ne til­stand og grund­vands­res­sour­cen ved hen­holds­vis Østre og Vestre Vandværk vil afgø­re hvil­ket af de to vand­vær­ker, der skal hol­des i drift frem til 2042. Herefter byg­ges en 3. linje på det nye vand­værk, så den sam­le­de kapa­ci­tet bli­ver 4,5 mio. m3 pr. år.

Med løs­nin­gen sik­rer vi hold­ba­re anlæg, der leve­rer sik­ker drift til bedst muli­ge priser.

Ny kil­de­plads og sik­ring af grund­vands­dan­nen­de oplande

I 2020 tog Herning Vand en ny kil­de­plads med seks bor­in­ger i brug i Løvbakkerne. Denne kil­de­plads skal som et led i pla­ner­ne for det nye vand­værk sup­ple­res med en til­sva­ren­de kildeplads.

I løbet af det kom­men­de år vil Herning Vand i sam­ar­bej­de med Herning Kommune udar­bej­de en plan for lang­sig­tet grund­vands­be­skyt­tel­se, så der ikke bli­ver behov for udvi­det vand­be­hand­ling. Planen vil pege på nød­ven­di­ge ind­sat­ser for de næste 10 – 15 år, som f.eks. part­ner­skab om skovrejsning.

 

Nyt Vandværks Placering I Løvbakkerne Kopier

Det nye vand­værk skal efter pla­ner­ne pla­ce­res i Løvbakkerne nord for Herning by.

Antal linjer 
Årlig kapacitet  3 mio. m³ 
Forventet pris  90 mio. kr. 
Forventet placering  Løvbakkerne 

Tidslinje

Foråret 2019

De første tanker

Foråret 2019

Maj 2021

Bygherrerådgiver vælges

Valget fal­der på Niras.

Maj 2021

November 2021

Ideoplæg

Ideoplæg med byg­her­re­over­slag udarbejdes.

November 2021

April 2021

Ny kildeplads

Etablering af ny kil­de­plads i Trelund påbe­gyn­des. Kildepladsen for­ven­tes fær­dig ulti­mo 2024.

April 2021

Juni 2022

Bestyrelsen godkender

Vores besty­rel­se giver den ende­li­ge god­ken­del­se til opfø­rel­sen af det nye vandværk.

Juni 2022

Januar 2023

Intern workshop

Vi afhol­der en intern Herning Vand wor­ks­hop, hvor alle med­ar­bej­de­re invi­te­res til at høre mere om pro­jek­tet og give deres input til processen.

Januar 2023

Februar 2023

Østre eller Vestre?

Efter grun­di­ge ana­ly­ser bli­ver det beslut­tet, at det er X vand­værk, der skal nedlægges.

Februar 2023

Januar – decem­ber 2023

Byggeprogram og workshop

Byggeprogrammet er en koor­di­ne­ret sam­men­fat­ning af byg­her­rens krav og ønsker til byg­ge­ri­et samt til byg­ge­ri­ets pro­jek­te­ring og udfø­rel­se.
Byggeprogrammets detal­je­rings­grad til­pas­ses byg­ge­ri­ets stør­rel­se, kom­plek­si­tet og organisering

Januar – decem­ber 2023

2023-12-20

Vandværket får sit navn

Efter en kon­kur­ren­ce hvor 135 per­so­ner ind­send­te 190 for­slag fik vores nye vand­værk sit navn – Løvbakkernes Vandværk.

2023-12-20

Januar – juni 2024

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet til Løvbakkernes Vandværk udarbejdes.

Januar – juni 2024

Juli – decem­ber 2024

Udbudsfase

Udbudsfase, for­hand­ling og kontrahering.

Juli – decem­ber 2024

Maj 2025 – jan 2027

Byggeperiode

Byggeriet udfø­res.

Maj 2025 – jan 2027

December 2026

Ibrugtagning

Løvbakkernes Vandværk tages i brug.

December 2026