Private vandværker

Udover Herning Vand fin­des der i Herning Kommune 20 pri­va­te vand­vær­ker, der leve­rer rent og sundt vand.

Om os > Vandværker og bor­in­ger > Private vand­vær­ker

20 private vandværker

Alle vand­vær­ker i kom­mu­nen er med­lem af Herning Vandråd. Vandrådet er vand­vær­ker­nes forum til sam­ar­bej­de, inter­es­se­va­re­ta­gel­se, videns­de­ling, net­værks­dan­nel­se og et fæl­les tale­rør over for kommunen.

Nærmere oplys­nin­ger om de øvri­ge vand­vær­ker og van­d­rå­det fin­des på van­d­rå­dets hjemmeside.