Aktuelle vandanalyser

Her kan du se alle vores aktu­el­le ana­ly­ser af vand­kva­li­te­ten på vores vand­vær­ker og ude hos forbrugerne.

Aktuelle van­d­a­na­ly­ser

Seneste analyser

Herning Vand får løben­de udta­get ana­ly­ser for vand­kva­li­te­ten ved vores bor­in­ger, vand­vær­ker og hos for­bru­ger­ne. Analyserne kan ses i den offent­li­ge data­ba­se Jupiter, der vare­ta­ges af GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Du fin­der et direk­te link til dem herunder.

Årlige analyser

En gang om året udfø­rer vi en sam­let ana­ly­se for alle lov­plig­ti­ge para­me­tre ved vores tre vand­vær­ker. Her får du et sam­let over­blik over vand­kva­li­te­ten. Herunder fin­der du de sene­ste ana­ly­ser fra vandværkerne.

Kvalitetskontrol

Her fin­der du rap­por­ter­ne om vand­kva­li­te­ten. Bemærk, at rap­por­ten “Herning Fælles Vandforsyning” er prø­ver taget ude hos for­bru­ger­ne og der­med påvir­ket af akti­vi­te­ter i hus­stan­den (defek­te instal­la­tio­ner etc.). Et dår­ligt testre­sul­tat er der­for kun udtryk for van­dets kva­li­tet på net­op den­ne instal­la­tion – de føl­gen­de sider i rap­por­ten viser testre­sul­ta­ter­ne for det vand, der sen­des ud i ledningsnettet.