Kvalitetskontrol

Information til for­bru­ger­ne om van­dets kvalitet

Aktuelle van­d­a­na­ly­ser > Information til for­bru­ger­ne om van­dets kvalitet

Vandets kvalitet

Her fin­der du rap­por­ter­ne om vand­kva­li­te­ten. Bemærk, at rap­por­ten “Herning Fælles Vandforsyning” er prø­ver taget ude hos for­bru­ger­ne og der­med påvir­ket af akti­vi­te­ter i hus­stan­den (defek­te instal­la­tio­ner etc.). Et dår­ligt testre­sul­tat er der­for kun udtryk for van­dets kva­li­tet på net­op den­ne instal­la­tion – de føl­gen­de sider i rap­por­ten viser testre­sul­ta­ter­ne for det vand, der sen­des ud i ledningsnettet:

Aktuelle analyser

Her kan du se alle vores aktu­el­le ana­ly­ser af vand­kva­li­te­ten på vores vand­vær­ker og ude hos forbrugerne.