Herning Vands historie

Herning Vand i dets nuvæ­ren­de form har eksi­ste­ret siden 2010, hvor klo­ak­for­sy­nin­gen med til­hø­ren­de akti­ver i Herning Kommune blev over­dra­get til Herning Vand A/S.

Om os > Historie

Drikkevand

Fra egen brønd til fælles vandforsyning

I gam­le dage opstod byer­ne natur­ligt der, hvor der var vand i form af søer, åer og lig­nen­de. I takt med at byer­ne vok­se­de, vok­se­de også beho­vet for mere vand, og det blev nød­ven­digt at trans­por­te­re van­det ved at gra­ve ren­der eller lave rør­led­nin­ger. De sto­re syg­dom­sepi­de­mi­er i 1800-tallet sat­te for alvor gang i pro­ces­sen med at for­bed­re vand­for­sy­nin­gen, og i 1853 blev det før­ste dan­ske vand­værk opret­tet i Odense.

 

Før 1900-tallet fand­tes der en offent­lig vand­for­sy­ning i Herning. Det var en pum­pe på tor­vet for­an Hotel Eyde, men hoved­par­ten af byens bor­ge­re fik deres behov dæk­ket gen­nem pri­va­te brøn­de. Der var på det tids­punkt hel­ler ikke den sto­re inter­es­se i at anlæg­ge et kom­mu­nalt vand­værk – man måt­te jo bare gra­ve sin egen brønd dybe­re, hvis ikke man hav­de vand nok, som davæ­ren­de sog­ne­rå­ds­for­mand Chr. Yde skul­le have udtalt.

Renseanlæg og vandværker

Herning får sit eget vandværk

Tiden gik, beho­vet steg, og man ændre­de mening. Det galt også Chr. Yde, der sam­men med sog­ne­rå­ds­med­lem­mer­ne C.V. Jørgensen og Sander Hansen i 1906 fore­slog, at der skul­le ned­sæt­tes et udvalg til at under­sø­ge mulig­he­der­ne for et kom­mu­nalt vand­værk. Til for­må­let blev der købt et jord­s­tyk­ke på 16.000 kva­dra­ta­len á 45 ører ved Fredensgade og Enghavevej, lige­som der blev købt et are­al i Danmarksgade til opfø­rel­se af et vandtårn. Prøveboringer, tests og et bor­ger­mø­de sene­re blev det på sog­ne­rå­ds­mø­det den 18. sep­tem­ber, 1906 beslut­tet at anlæg­ge et vand­værk i for­å­ret 1907. Prisen på det nye vand­værk – 150.000kr.

 

Torsdag den 21. novem­ber 1907 kun­ne bor­ger­ne i Herning by for før­ste gang få vand fra det kom­mu­na­le vand­værk. Værket er i dag kendt som Vestre Vandværk. Værket udbyg­ges og moder­ni­se­res løben­de gen­nem åre­ne, men i slut­nin­gen af 1930’erne er beho­vet for vand så stort, at der byg­ges end­nu et vand­værk på Korsørvej kal­det Østre Vandværk. Under kri­gen var der stren­ge restrik­tio­ner på van­det, og der er der­for rige­ligt med vand på de to vand­vær­ker. Dette ændrer sig op gen­nem 50’erne og 60’erne, og især opfø­rel­sen af Herninghallerne sæt­ter skub i pla­ner­ne om end­nu et vand­værk. Det resul­te­rer i, at Nordre Vandværk ved Holing bæk ind­vies i 1967.

 

I 1970’erne sti­ger beho­vet for vand end­nu engang, og i ste­det for en udvi­del­se af Østre Vandværk på Korsørvej beslut­ter man sig for at byg­ge et nyt Østre Vandværk. Det ind­vies i 1978 på Engdahlsvej.

Herning Vand i dag

Herning Vand i dets nuvæ­ren­de sel­skabs­form har eksi­ste­ret siden 2010, hvor klo­ak­for­sy­nin­gen med til­hø­ren­de akti­ver i Herning Kommune blev over­dra­get til Herning Vand A/S. Baggrunden for det­te skal fin­des i Vandsektorloven fra 2009, der fast­sat­te, at de kom­mu­na­le klo­ak­for­sy­nin­ger skul­le udskil­les i selv­stæn­di­ge aktie­sel­ska­ber. Du kan læse mere om vores orga­ni­sa­tion her.

 

Vi råder i dag over 3 vand­vær­ker og 11 ren­se­an­læg, hvoraf cen­tral­ren­se­an­læg­get på Ålykkevej er det største.

Skilt Ålykkevej