Organisation

Herning Vand er et selv­stæn­digt sel­skab ejet af Herning Kommune.

Om os > Organisation

Organisation & bestyrelse

Herning Vand er et selv­stæn­digt sel­skab ejet af Herning Kommune. Den 1. janu­ar 2015 blev Herning Vand en kon­cern med to datterselskaber.

Koncern: Herning Vand Holding A/S
Datterselskaber: Herning Vand A/S og Herning Rens A/S

Koncernen og de to datterselskaber har hver deres bestyrelse. Koncernbestyrelsen består af seks personer:

  • Tre med­lem­mer fra Herning Kommunes byråd
  • Et med­lem udpe­get af byrådet
  • To med­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter

Bestyrelserne for de to datterselskaber består af seks personer:

  • Tre med­lem­mer fra Herning Kommunes byråd
  • Et med­lem udpe­get af byrådet
  • To for­bru­ger­valg­te repræsentanter

Bestyrelsernes opga­ve er at vare­ta­ge Herning Vands inter­es­ser samt have et ansvar for den over­ord­ne­de ledel­se i Herning Vand.

Bestyrelserne sid­der i fire år ad gan­gen – nuvæ­ren­de valg­pe­ri­o­de løber fra 2022 til 2026.

Vi afhol­der i de nuvæ­ren­de besty­rel­ser 5 – 6 møder årligt. Bestyrelsesmøderne gen­nem­fø­res som enheds­mø­der for besty­rel­ser­ne i Herning Vand Holding, Herning Vand og Herning Rens.

Bestyrelsesposten er lønnet.

Den dag­li­ge udvik­ling og drift udfø­res af ledel­sen, stabs­funk­tio­ner og tre afdelinger.

Bestyrelsen for Herning Vand Holding A/S

Bruno Hansen

Formand – med­lem af Byrådet

byrbh@herning.dk

Tlf. 2637 6452

Karlo Brondbjerg

Næstformand – med­lem af Byrådet

byrkb@herning.dk

Tlf. 4010 5029

Anders Madsen

Bestyrelsesmedlem – med­lem af Byrådet

byram@herning.dk

Tlf. 2027 8817

Johannes Østergård

Bestyrelsesmedlem – udpe­get af Byrådet

sp63@fibermail.dk

Tlf. 2253 0646

Anders Tirsgaard Mortensen

Medarbejderrepræsentant

atm@herningvand.dk

Tlf. 6012 5625

Kurt Ry Nowack

Medarbejderrepræsentant

kry@herningvand.dk

Tlf. 3010 2003

Bestyrelsen for Herning Rens A/S og Herning Vand A/S

Bruno Hansen

Formand – med­lem af Byrådet

byrbh@herning.dk

Tlf. 2637 6452

Karlo Brondbjerg

Næstformand – med­lem af Byrådet

byrkb@herning.dk

Tlf. 4010 5029

Anders Madsen

Bestyrelsesmedlem – med­lem af Byrådet

byram@herning.dk

Tlf. 2027 8817

Johannes Østergård

Bestyrelsesmedlem – udpe­get af Byrådet

sp63@fibermail.dk

Tlf. 2253 0646

Lise Nielsen

Forbrugervalgt besty­rel­ses­med­lem

emilieklink@gmail.com

Tlf. 2663 4747

Peter Nowack

Forbrugervalgt besty­rel­ses­med­lem

nowack8@icloud.com

Tlf. 2560 9405