Strategi

Vi tæn­ker lang­sig­tet og plan­læg­ger mod et fæl­les frem­ti­digt mål.

Om os > Strategi

Vores strategi

Vores stra­te­gi dan­ner ram­men omkring med­ar­bej­der­ne, besty­rel­sen og ledel­sens arbej­de. Vores stra­te­gi er et fiks­punkt for alle, der er en del af Herning Vands frem­ti­di­ge udvikling.

Billedet til høj­re viser vores stra­te­gi for årer­ne 2021 – 2025. Hvis du klik­ker på bil­le­det, kan du åbne det som pdf.

Herunder fin­der du et link til vores stra­te­gi­pa­pir, der mere detal­je­ret beskri­ver de enkel­te ele­men­ter i vores strategi.

Ejerstrategi

Formålet med ejer­stra­te­gi­en er at sik­re Herning Kommunes ejerin­ter­es­ser, og at Herning Vand fort­sat spil­ler en aktiv del i udvik­lin­gen af kommunen.

Ejerstrategien skal sik­re et tæt sam­ar­bej­de mel­lem Herning Kommune og Herning Vand.

Samtidig udstik­ker stra­te­gi­en ram­mer­ne for, hvor­dan Herning Vand arbejder.

Ingen regning til fremtiden

I som­me­ren 2021 fejre­de vi vores nye stra­te­gi med et fæl­les­mø­de på MCH Arena, hvor vi hav­de besøg af pro­fes­sor Steen Hildebrandt.

Hans ord til os på dagen kan du læse hernunder.

 

Strategi

Billedet viser vores stra­te­gi for årer­ne 2021 – 2025. Hvis du klik­ker på bil­le­det, kan du åbne det som pdf.