CSR- og Certificeringer

Vi har et soci­alt ansvar over­for vores kun­der, sam­ar­bejds­part­ne­re og leverandører.

Om os > CSR og certificeringer

CSR- og Certificeringer

Corporate Social Responsibility (CSR), også kal­det soci­al ansvar­lig­hed, hand­ler grund­læg­gen­de om det glo­ba­le ansvar en virk­som­hed har over­for sam­fun­det, mil­jø­et og klimaet.

Herning Vand A/S har et soci­alt ansvar over­for vores kun­der, sam­ar­bejds­part­ne­re og leverandører.

Vi er garant for vand­kredslø­bet, som skal sik­re kun­der­ne i områ­det rent drik­ke­vand nu og i frem­ti­den. Vores sam­funds­ansvar hand­ler der­for om at beskyt­te grund­van­det mod ude­frakom­men­de påvirkninger.

Vi sæt­ter soci­al ansvar­lig­hed højt på dags­or­de­nen, og arbej­der bære­dyg­tigt med det sam­le­de vand­kredsløb. Vores soci­a­le ansvar under­støt­tes af vores vær­di­er: Ansvarlighed, hel­hed, tro­vær­dig­hed og samarbejde.

Øget investeringsniveau i Herning Vand

ISO 22000 – Fødevaresikkerhed

Fornyet 06 janu­ar 2023

I star­ten af 2014 blev Herning Vand A/S føde­va­re­cer­ti­fi­ce­ret efter ISO 22000 standarden.

Vores cer­ti­fi­ce­ring er et bevis på, at vi arbej­der kon­trol­le­ret og mål­ret­tet på at opret­hol­de føde­va­resik­ker­he­den i vores dag­li­ge arbej­de med at pro­du­ce­re og sik­re sundt vand til vores kunder.

Vi sik­rer føde­va­resik­ker­hed i pro­duk­tio­nen og distri­bu­tio­nen af sundt vand til vores kun­der ved kon­stant at risi­ko­vur­de­re alle for­hold i van­dets vej fra grund­vands­bor­ing til distri­bu­tion i led­nings­net­tet til for­brug ude hos vores kunder.

Du fin­der den ful­de tekst til vores Miljø- og Fødevaresikkerhedspolitik nederst på siden her.

ISO 14001 – Miljøledelse

Fornyet 01 okto­ber 2021

Herning Vand A/S blev i okto­ber 2012 mil­jø­cer­ti­fi­ce­ret efter ISO 14001 standarden.

Vort mil­jø­le­del­ses­sy­stem er udvik­let og imple­men­te­ret med udgangs­punkt i Herning Vands stra­te­gi, her­un­der vision, mis­sion, vær­di­er, foku­s­om­rå­der, ind­sat­ser, resul­tat­mål, hand­le­pla­ner og opfølgning.

Filosofien bag opbyg­ning og imple­men­te­ring af mil­jø­le­del­ses­sy­ste­met er, at hvad der er godt for mil­jø­et, også er godt for kun­der­ne, ejer­ne og med­ar­bej­der­ne. Miljøledelsessystemet er der­for et cen­tralt ledel­ses­sy­stem i Herning Vand A/S.