Renseanlæg

Spildevandet i Herning Kommune ren­ses på et af vore man­ge renseanlæg

Om os > Renseanlæg 

Herning Renseanlæg

Spildevandet i Herning Kommune ren­ses på et af vore man­ge ren­se­an­læg. Spildevandet stam­mer fra byer­nes hus­hold­nin­ger og indu­stri­er, samt en del regn­vand. Det inde­hol­der en mas­se affalds­stof­fer, som skal fjer­nes inden det ledes ud i reci­pi­en­ten, der i vort til­fæl­de for­trins­vist er åløb.

200 pum­pe­sta­tio­ner sik­rer, at spil­de­van­det ledes hen til et ren­se­an­læg, hvor det gen­nem­går en rens­nings­pro­ces i fem faser:

Herning Renseanlæg lig­ger på Ålykkevej 5. Her ren­ses spil­de­van­det fra Herning by samt en stor del af byer­ne i oplan­det. Derudover drif­ter og ved­li­ge­hol­der vi ren­se­an­læg­ge­ne i Sunds, Vildbjerg, Abildå, Kibæk, Sdr. Felding, Stakroge, Skarrild, Karstoft, Aulum og Hodsager.

Renseanlægget i Herning er udbyg­get til et fuldt moder­ne anlæg både med meka­nisk, bio­lo­gisk og kemisk rensning.

Indløbspumper (3 stk.):

Samlet kapa­ci­tet 2.000 l/s. 
Spildevandet som til­le­des Herning Renseanlæg kom­mer fra bor­ge­re samt virk­som­he­der i Herning Kommune.

Motorrum:

Spildevandet løftes/pumpes ind på anlæg­get, van­det kan her­ef­ter løbe vide­re af sig selv igen­nem renseprocessen.

Indløbsriste (3 stk.):

Her fjer­nes der ca. 3.500 kg ris­te­gods om året, som består af vat­pin­de, klu­de, papir, og små­sten m.m. 

Containerrum:

Ristegods og sand trans­por­te­res til con­tai­ne­re. De tøm­mes her­ef­ter på kon­trol­le­ret losseplads.

Sand- og fedtfang:

Volumen 900 m³.
Sandfanget er beluf­tet, for at for­bed­re adskil­lel­sen af fed­tet og san­det. Sandet bund­fæl­der her, og skra­bes med en skra­ber­bro til pumpesumpen.

Sandvasker:

250 tons sand fjer­nes årligt.
Det sand der bund­fæl­des i sand­fan­get, pum­pes til sandvaskeren.

Sandet vaskes rent for orga­nisk­ma­te­ri­a­le, og her­ef­ter slut­depo­ne­res det på kon­trol­le­ret losseplads.

Fedtfang:

Fedtet bli­ver afskum­met fra overfladen.

Blæserrum:

I blæ­ser­rum­met er der 2 kap­sel­blæ­se­re, som leve­rer luf­ten til dif­fu­so­rer­ne i sand- og fedtfanget.

Forklaringtanke / sparebassin:

I peri­o­der med meget regn eller ved snes­melt­ning kan flowet være høje­re end de ca. 1.200 l/s, der kan behand­les i det bio­lo­gi­ske ren­se­af­snit. I situ­a­tio­ner med højt ind­løbs­flow anven­des de tom­me tan­ke til udlig­ning af spil­de­vands­mæng­den a.h.t. de efter­føl­gen­de ren­se­pro­ces­ser. De 4 bas­si­ner har hver en kapacitet/volumen på 1400 m³.

Afløb mod selektor:

En del af det orga­nisk mate­ri­a­le vil bund­fæl­de sam­men med fos­for for­bin­del­ser­ne, det­te kal­des for pri­mær­s­lam. Slammet pum­pes til vide­re behandling. 

Ingeniørgang:

I inge­ni­ør­gan­gen ses de sto­re rør­led­nin­ger, som fyl­der de 6 for­kla­ring­s­tan­ke med vand fra sand- og fedt­fan­get.
Ligeledes er sty­re­tav­le til for­kla­ring­s­tan­ke­ne pla­ce­ret i ingeniørgangen.

Kemikaliedosering:

Vi til­sæt­ter fæld­ning­s­ke­mi, før spil­de­van­det løber til forklaringstankene.

Selektor:

Kapacitet 600 m³.
Efter for­fæld­ning­s­tan­ke­ne ledes spil­de­van­det gen­nem selek­to­ren, hvor det bli­ver opblan­det med returslam. 

Biologiske tanke (6 stk.)

Samlet kapa­ci­tet 18.500 m³. Processen som fore­går på Herning Renseanlæg kal­des bio­de­ni­tro.
Langsomt hol­des spil­de­van­det opblan­det med det akti­ve slam, så det hele tiden er godt blandet.

Biologisk rensning:

Den mikro­bi­o­lo­gi­ske pro­ces, skif­te­vis med og uden ilt, redu­ce­rer mæng­den af orga­nisk stof samt kvæl­stof.
Hver af de 6 tan­ke har 500 dif­fu­so­rer i bun­den af tan­ke­ne. Ilttilførslen sty­res af iltmålere.

Ingeniørgang:

I inge­ni­ør­gan­gen fin­des luft­rø­re­ne, som for­sy­ner de bio­lo­gi­ske tan­ke med luft fra tre kom­pres­so­rer.
Her fin­des også nog­le af de 24 returs­lam­pum­per, som trans­por­te­re det bio­lo­gi­ske slam fra efter­kla­ring­s­tan­ke­ne til­ba­ge til de bio­lo­gi­ske tanke.

Efterklaringstank (8 stk.):

Samlet volu­men 10.000 m³.
Når spil­de­van­det løber fra bio­gi­en og til efter­kla­rin­gen til­sæt­tes igen en mæng­de fæld­ning­s­ke­mi­ka­lie. Først og frem­mest for at frem­brin­ge stør­re slam­flok­ke, som nem­me­re kan bundfælde.

Hydraulikstation:

Med hydrauli­ske skra­be­re i bun­den af tan­ke­ne tages det bio­lo­gi­ske bund­fæl­de­de slam ud af efterklaringen.
98% ender i selek­to­ren som aktivt returs­lam og 2% bli­ver pum­pet til vide­re behandling.

Tavlerum:

I tav­le­rum­met over­vå­get dag­ligt bl.a. pum­per­nes el for­brug, og tur­boblæ­ser­nes driftstid.

Turboblæsere (3 stk.):

Samlet kapa­ci­tet 20.000 m³ luft pr. time ved 0,6 bar tryk.
Leverer luft til dif­fu­so­rer­ne i de bio­lo­gi­ske tanke.

Normalt kører kun 1 blæ­ser af gan­gen, hvor nr. 2 går ind og hjæl­per, når det kan være nødvendigt.

Sandfiltersnekkepumpe (3 stk.):

Samlet kapa­ci­tet 1.600 l/s.
Snekkepumperne pum­per spil­de­van­det op i for­de­ler­ren­den og ind i filterkamrene.

Sandfiltercelle (24 stk.):

Samlet volu­men 633 m³.
Formålet med fil­tre­ne er at fjer­ne de sid­ste og meget små par­tik­ler i vandet.

Ingeniørgang:

I inge­ni­ør­gan­gen ses de sto­re rør­led­nin­gen, som dag­ligt fyl­der tan­ke­ne op, og tøm­mer dem igen.

Kapselblæsere ( 3 stk.):

I blæ­ser­byg­nin­gen står der 3 HV-turbo kap­sel­blæ­se­re, som giver luft til fil­ter­kam­rer­ne, når de rege­ne­re­rer efter brug.

Iltningstrappe:

Her løber spil­de­van­det til efter rens­ning for par­tik­ler. Vandet kom­mer op i mid­ten af ilt­nings­trap­pen, hvor­fra det løber ned over 3 trin, iltes og ud i åen. Vandet skal inde­hol­de mindst 60% ilt, inden det for­la­der renseanlægget.

Udledningskrav:

Total Nitrogen <8mg/l

Total fos­for <1 mg/l

NH4/NH3 <3 mg/l

BI5 <10 mg/l

COD <75 mg/l

Suspenderet stof <15 mg/l

Udledning:

Spildevandet ledes ud i Herningsholm Å og vide­re ud i Nisum Fjord, og ud i Vesterhavet.