Årsrapporter

Hent alle vores års­rap­por­ter her.

Om os > Årsrapporter

Årsrapporter

Vores årsrapport giver ikke kun et økonomisk indblik men beskriver også de mål, vi arbejder frem imod

Herning Vand finan­si­e­res af fæl­les­ska­bet – alt­så af vores kun­der, som enten køber vand hos os og/eller afle­der deres spil­de­vand til vores afløbs­net eller tømningsordning.

Vi ønsker stor gen­nem­sig­tig­hed og invi­te­rer alle inter­es­se­re­de til at læse vores årsrapport.

Vores års­rap­port giver ikke kun et øko­no­misk ind­blik, men beskri­ver også de mål, vi arbej­der frem imod. Blandt andet hvor­dan vi for­ret­nings­ud­vik­ler, og hvor­dan vi bru­ger FN’s 17 Verdensmål som kompas.