Persondatapolitik – herningvand.dk

Sådan behand­ler vi dine per­so­nop­lys­nin­ger som dataansvarlig.

Om os > Det med småt (jura/vedtægter) > Persondatapolitik – herningvand.dk

Persondatapolitik – herningvand.dk

INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Din data­sik­ker­hed er vig­tig for os, og vi væg­ter der­for højt, at dine per­so­nop­lys­nin­ger hånd­te­res på en ansvar­lig måde. Nedenfor kan du læse, hvor­dan Herning Vand A/S (her­ef­ter ”Herning Vand”, »vi«, »os« eller »vores«) behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger om dig, når vi age­rer som data­ansvar­lig. Du kan også læse om, hvil­ke ret­tig­he­der du har i for­bin­del­se med vores behandling.

HERNING VANDS ROLLE SOM DATAANSVARLIGE

I for­bin­del­se med drif­ten af vores virk­som­hed behand­ler vi en ræk­ke per­so­nop­lys­nin­ger. Det gør vi for, at vi kan ser­vi­ce­re dig bedst muligt. Vi ind­sam­ler og behand­ler hoved­sa­ge­ligt almin­de­li­ge (ikke føl­som­me) personoplysninger.

Hvis du har spørgs­mål til vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger, kan du kon­tak­te Herning Vand her:

Herning Vand A/S CVR: 353 859 67
Ålykkevej 5
7400, Herning

Kontaktperson:
Navn: Poul Schlosser
Telefon: +45 3010 2007
Email: pos@herningvand.dk

HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER OG FORMÅLET

Vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger om dig i en ræk­ke for­skel­li­ge situ­a­tio­ner. Læs nær­me­re om vores behand­ling i de for­skel­li­ge situ­a­tio­ner nedenfor.

Besøgende på Herning Vands hjem­mesi­de og bru­ge­re af Herning Vands online-tjenester
Når du besø­ger Herning Vands hjem­mesi­de kan Herning Vand behand­le oplys­nin­ger om din IPadresse samt infor­ma­tio­ner om din com­pu­ter, enhed og browser.

Vi behand­ler også oplys­nin­ger om dit besøg (f.eks. oplys­nin­ger om den måde, du kom­mer ind på vores hjem­mesi­de, hvor­dan du navi­ge­rer rundt på den, hvil­ke sider du besø­ger, ind­hold du kig­ger på, dine søg­nin­ger mv.). Disse per­so­nop­lys­nin­ger ind­hen­tes igen­nem cook­i­es, log­fi­ler og øvri­ge tek­no­lo­gi­er. Du kan læse mere om vores brug af cook­i­es her https://herningvand.dk/om-os/det-med-smaat-juravedtaegter/persondatapolitik/.

Vi bru­ger dine per­so­nop­lys­nin­ger for, at vi kan gøre rele­van­te pro­duk­ter, leve­ran­cer, ydel­ser og ser­vi­ces (”Ydelser”) til­gæn­ge­li­ge for dig og til at for­bed­re din ople­vel­se af vores hjem­mesi­der samt de Ydelser, vi til­by­der. Vi bru­ger også per­so­nop­lys­nin­ger­ne til at vise dig ind­hold på vores og andres sider base­ret på dine akti­vi­te­ter og præ­fe­ren­cer, og til at begræn­se antal­let af gan­ge du ser det sam­me indhold.

Vores grund­lag for behand­lin­gen er vores legi­ti­me inter­es­ser i at gøre vores hjem­mesi­de (og onli­ne tje­ne­ster) til­gæn­ge­li­ge for dig
(data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen arti­kel 6(1)(f)) eller dit samtyk­ke (data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen arti­kel 6(1)(a) og cook­i­e­be­kendt­gø­rel­sen § 3).

Vi slet­ter per­so­nop­lys­nin­ger, ind­sam­let gen­nem de cook­i­es, som Herning Vand selv udby­der, efter reg­ler­ne i Herning Vands cookiepolitik.

Vi opbe­va­rer per­so­nop­lys­nin­ger ind­sam­let i for­bin­del­se med dit besøg på vores hjem­mesi­de op til 30 dage.

Klagemulighed

Såfremt du mener, data­be­hand­lin­gen er i strid med reg­ler­ne i per­son­da­ta­lov­giv­nin­gen, kan du ind­gi­ve kla­ge hos os. Hvis du er uenig i vores vur­de­ring af sagen, kan du kla­ge til Datatilsynet. Datatilsynet kan kon­tak­tes på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se des­u­den Datatilsynets hjem­mesi­de, hvor du kan fin­de yder­li­ge­re infor­ma­tion om dine ret­tig­he­der som registreret.

Denne poli­tik har versions-nr. 3. og er gæl­den­de fra den 12. juni, 2023.